Información

María Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat publican documentos non axustados as leis para tapar as adxudicacións a dedo de un familiar "9 mil euros retirados das bolsas da Deputación de A Coruña" Conservatorio de DANZA.

Información
02 Septiembre 2018

 

presidentediputacionFormosoyGorettidicenque10x10nosonnotasatenerencientaMaría Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat declaran desiertos os premios de Danza da Deputación para desviar os cartos ao seu sobriño adxudicados sen proba de ningun tipo baixo trato de favor.

A publicación na web da Deputación (publicado o 27/08/2018) https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas#Estudos+artísticos do tribunal cando no mes de Xulio xa lle fixeran as probas e notificaran aos solicitantes a súa descalificación pòn ao descuberto "as trapalladas" e pretensións de arreglar a legalidade do que se fixo presuntamente fora da ley, donde as Bases da convocatoria dice que debe facerse público antes das probas, fontes de este diario afirman que os compoñentes do tribunal descoñecen os estudos de danza, non teñen relación de ningún tipo coa danza (amigos de Goretti e de Abalat)  e polo tanto vulneran a legalidade da composición do tribunal e as suas normas, por outro lado o documento publicado no web da Deputación adolece dos mínimos requisitos legais dun documento público que forma parte dun expediente supeditado a procesos administrativos..Os indicios de prevaricación e malversación de caudales públicos, ignorancia deliberada estan conformados....

 María Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat ORQUESTAN LAS PRUEBAS EN JUNIO Y PUBLICAN EL TRIBUNAL A FINALES DE AGOSTO " saltandose la normativa y las bases " bajo total impunidad y derecho de pernada, y es que con el BNG  LA POLÍTICA SERÍA DISTINTA, SE PREGUNTAN LAS ALUMNAS/NOS DE DANZA DEL CONSERVATORIO DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA,...¡¡¡ Es que alguien se lo puede creer !!! el PP, Diego Calvo jamás se hubiese atrevido a tanto.

Dicen as bases:

6.–Composición do tribunal.

A concesión das bolsas e premios realizarase por resolución da Presidencia, despois da proposta do tribunal que será presidido pola deputada presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística, o director do Conservatorio de Danza e dous profesionais da danza.

A composición do tribunal publicarase con anterioridade á súa reunión, coa finalidade de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

A Coruña, 6 de xuño de 2018.

O presidente O secretario

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervia 2018/4189

PERSOAS ADMITIDAS nas bolsas de 9.000 euros.

ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ Sobriño da Secretaria do Tribunal que desestimou aos solicitantes do Conservatorio de Danza da deputación declarando deserta a convocatoria a alumnos con 10 notas de 10 e 10 matrículas de honor, a contra o sobriño de Secretaria nas probas sacou 0,00 spuntos egún os documentos públicos.4denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

Se as probas se realizaron no mes de Xunio  e se publica o tribunal no mes de Agosto, se responde por si solo o "chanchuyo"· de Goreti e Abalat.

Curiosamente a adxudicación de  9.000 euros ao sobriño da secretaria e de fecha firmada por Goretti do 06/08/2018 mais de 20 días antes da publicación da composición do tribunal cuyas pruebas a los alumnos de Danza fueron realizadas a finales de Junio, por lo que la publicación del tribunal dos meses despues lo se retrata por si solo.

LA DESCALIFICADA DE LAS BOLSAS DEL CONSERVATORIO DE DANZA DE LA DIPUTACIÓN QUE SEGUN LA SRA GORETTI Y CARMEN (SECRETARIA), no reunia los requisitos para acceder a la subvención.

2notasalumna solicitantedelballetdeladiputaciónquegestionalamismaGorreti

La publicación del documento del Tribunal, publicado el día 27/08/2018 el la WEB DE LA DIPUTACIÓN , adolece de los mínimos requisitos legales para su confección.

Dice la Ley Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Ju nto a los demás de aplicación.

a) Documentos administrativos electrónicos.

b) Cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico.

Los componentes de un documento electrónico son:

a) Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.

b) En su caso, firma electrónica.

c) Metadatos del documento electrónico.

Y de postre.- Tratamiento de la emisión, validez y eficacia de los documentos públicos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

•Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

?Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.


?Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.


?Incorporar los metadatos mínimos exigidos.


?Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.


Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo los anteriores requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.


EL DOCUMENTO PUBLICADO POR LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA ADOLECE DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE LE VALIDEN COMO TAL; POR LO QUE TANTO LA SRA GORETTI COMO SU SECRETARIA  se burlan directamente de los ciudadanos publicando lo que podría ser un panfleto que solo prtender TAPAR LAS IRREGULARIDADES DE ADJUDICACIONES A DEDO A SUS PROPIOS FAMILIARES DE FONDOS PÚBLICOS MEDIANDO TRATO DE FAVOR.

1.- Quien lo realizó ( NO CONSTA )

2.- Fecha de su confección. ( NO CONSTA )

2denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

Referencias;

 Acceso Suscriptores Xornal Galicia. Asuntillos familiares de Goretti Diputación Coruña +  


https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas/


https://web.archive.org/web/20180902155114/https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas/

Se adjunta peritaciones notarizadas por terceros del contenido de la web de la Diputación de A Coruña con las fechas de la publicación.

https://www.iberley.es/temas/tratamiento-emision-validez-eficacia-documentos-publicos-administrativos-61779

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169

1. 28 bolsas de mobilidade do proxecto "Erasmus + Practicum Depo" 2017 que non foron adxudicadas a sobriños como fixo Goretti na Deputación de A Coruña ...
( Galicia)
...  CPR San Miguel, IES A Guía, IES Ricardo Mella), tres das Neves (EFA A Cancela) e un ou unha de Vila de Cruces (IES Marco de Camballón). Asuntillos familiares de Goretti con las bolsas de estudios e ...
Creado el 01 Septiembre 2018
2. Algo tenían ocultado Xulio Ferreiro, Valentin Formoso y Goretti, para que hoy nos encontremos con un sistema de presunta corrupción que se puede decir ya esta asentado y generalizado. ...
(Noticia destacada de Galicia)
... o Ferreiro, Valentín Formoso y Goretti, para que hoy nos encontremos en un sistema de presunta corrupción que se puede decir ya esta asentado y generalizado. Corrupción que se manifiesta por sus múltipl ...
Creado el 24 Agosto 2018
3. ...  y Goretti (BNG). ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  “El Cuadro”. Cristina Bodelón Maceiras junto a ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ sobrino de la Jefa de  Servicio de Goretti recibieron con la valoración de las pruebas (PROBA 0,00 puntos)  total para ambo ...
Creado el 23 Agosto 2018
4. El Presidente de la Diputación de A Coruña y Goretti declaran desiertas las bolsas del Conservatorio de Danza de la Diputación para destinar sus fondos a "otros menesteres" por afinades políticas y fa ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  en nuestro poder, notas de 10 sobre 10 y matriculas de Honor de alumnas del Coservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña, para su responsable la Sra Goretti (BNG) presidenta en funciones de la Diputació ...
Creado el 23 Agosto 2018
5. La nacionalista del BNG Mª Goretti Sanmartín Rei regala 9 mil euros en forma de subvención ao sobriño da súa Jefa de Servicio na Deputación de A Coruña, Mercedes Fernández-Albalat Ruiz. ...
(Noticia destacada de Galicia)
... Cultura y Normalización Lingüística) que preside la nacionalista del BNG Mª Goretti Sanmartín Rei, entre ambas le obsequian con un “Premiado con 9.000 euros” del dinero público de la institución cuyos  ...
Creado el 22 Agosto 2018
6. El Director de Xornal Galicia solicita a la Diputación de A Coruña toda la información de las bolsas de estudios que gestiona Goretti Sanmartin del BNG ...
( Galicia)
...  en la Diputación de A Coruña Sra Goretti Sanmartin (foto) le parecen insuficientes para que los alumnos/as pueda acceder a dischas partidas económicas destinadas a esos fines. Goretti Sanmartin destin ...
Creado el 15 Agosto 2018
7. El Director de Xornal Galicia solicita a la Diputación de A Coruña toda la información de las bolsas de estudios que gestiona Goretti Sanmartin del BNG ...
(A Coruña)
...  se localiza la máxima nota que otorga el nombrado Conserbatorio de 10 sobre 10 por 10, que a la responsable dpolítica del BNG en la Diputación de A Coruña Sra Goretti Sanmartin (foto) le parecen insuficiente ...
Creado el 15 Agosto 2018
8. Goretti Sanmartin destina 30.000 ? para becas de estudos de Danza e non entrega nin un centimo de euro malia superar holgadamente os requisitos algúns solicitantes do Ballet de Danza da propia Diputac ...
(Noticia destacada de Galicia)
O desprezo dos responsables da Diputación da Coruña coa súa propia escola é absoluto e delatador; Unha das licitantes 10 matriculas de honor e dez notas sobre 10 para Goretti Sanmartin parecen non ser ...
Creado el 14 Agosto 2018
9. Goretti Sanmartín, anunciou que continúan abertas as vías de reclamación xudicial do Pazo de Meirás, despois de se coñecer a resposta de Patrimonio Nacional. ...
(Localidades de Galicia)
... er Ferreira".   En xuntanza desenvolvida este martes a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín anunciou a continuidade da vía xurídica e a solicitude dunha xuntanza co Ministerio ...
Creado el 27 Abril 2018
10. BNG y TRATO DE FAVOR: Según la Normativa del Sellado del Tiempo Mercedes Fernández- Albalat Ruiz, Jefa del Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes adjudico personalmente a su sobrino 9.000 euros ...
(Noticia destacada de Galicia)
Según los datos en nuestro poder, notas de 10 sobre 10 y matriculas de Honor de alumnas del Coservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña, para su responsable la Sra Goretti (BNG) presidenta en funciones ...
Creado el 29 Agosto 2018
11. 180.000 euros a formación en centros de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona ou Porto
(A Coruña)
... e responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, apuntou que "estas bolsas teñen por obxecto apoiar a todas aquelas persoas que queren completar e perfeccionar os seus estudo ...
Creado el 12 Agosto 2018

lineaazul 1600

lineaazul 1600

Mar Sánchez Sierra CONVIERTE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA con su cargo y acciones en una pirámide de acoso judicial, persecución institucional, amenazas y coacciones utilizando altos cargos de la Xunta contra Miguel Delgado Director de Xornal Galicia y Presidente de Pladesemapesga.

lineaazul 1600

El alcalde de Cee, un concejal, dos empresarios, un arquitecto y un agente de orquestas serán juzgados por su presunta i…

La Fiscalía pide para el alcalde un máximo de veinte años de cárcel. La Vista será los días 26, 27...

Condenado o Sergas ( PPdeG ) por operar a un neno autista afirmando que era sordo

O TSXG condena ao Sergas a pagar 200.000 euros por diagnosticar de xordeira e operar a un neno que era...

A Xunta decreta servicios mínimos para unha folga que nunca existiu

Foto:.-Así se destruíu a última esperanza de Galicia e dos galegos e galegas o sindicalista de Vos Peares Alberto Núñez...

34 webseries de todo o mundo compiten na sección oficial do VI Carballo Interplay

34 webseries de todo o mundo competirán na sección oficial da sexta edición do Festival de contidos dixitais Carballo Interplay...

Feijóo suspendeu o paseo electoral por Bueu por medo aos traballadores das ambulancias

O presidente da Xunta tivo que modificar a súa axenda pola protesta dun grupo de traballadoras/es do sector de ambulancias...

USO DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PÚBLICO POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA DE LASEGURIDAD DE LOS CENTROS DEL SERGAS E…

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha registrado hoy escrito al Servicio Galego...

Un novo estudo asocia o radon coa incidencia do cancro de pulmón en persoas nunca fumadoras

Investigadores do Laboratorio de Radon de Galicia, da Facultade de Medicina da USC, acaban de publicar un estudo enEnvironmental Research, una das revistas...

Ana Pontón: “O medo é libre, e Feixóo se esconde dos debates nos medios públicos”

O BNG considera un dereito un debate ao máximo nivel no que cada forza política explique aos galegos e as...

Pontón a Feixóo: Os problemas da sanidade non se solucionan agochando a revolta contra a política do PP

O BNG considera que os problemas da sanidade pública non se solucionan nin coa propaganda da Xunta, nin con misivas...

Resumen | Real Madrid v RC Celta

Resumen del partido de la vigésimo octava jornada de LaLiga, en la que el RC Celta cayó derrotado en el...

Emocionante cuarta prueba en Beluso ganada en sus clases por Grupo Santorum & Martínez, Piko Norte, Nahela, Santiag…

Preciosa etapa en la Interclubes Ría de Pontevedra con viento bastante estable del oeste de 11 nudos de intensidad y...

CCOO-Sanidade rexeita a proposta de novo modelo de atención primaria promovido polo PPdeG na Consellaría

A Federación de Sanidade de CCOO de Galicia rexeita a proposta de novo modelo de atención primaria que promove a...

Estimada lectora, estimado lector,

O 26 de marzo a Unión Europea...

La penúltima jornada de pruebas que se iba a celebrar en Baiona...

As entradas sairán á venda en próximas datas cun prezo que...

Celebrarase do 5 ao 29 de abril nos restaurantes, ao igual que...

 

El Deportivo ABANCA superó esta mañana en Abegondo el siempre incómodo...

El RC Celta Juvenil A se proclamó este domingo campeón del grupo 1 de la División...

Crónica 5ª Etapa de la 5ª Regata Interclubes Ría de Pontevedra 2019 de Cruceros

Vencieron...

lineaazul 1600

Galicia presenta un déficit do 40% na dotación de persoal que atende á saúde mental no Sergas

Segundo o informe elaborado polo Movemento Galego da Saúde Mental, Galicia conta conta cun 62% dos profesionais sobre o recomendado...

Denuncian que o Goberno de Feijóo esta intentando quitar dos comedores escolares ao personal para suplilo por mais cater…

Chegou á CIG un ruxe-ruxe que fala dunhas reunións da Xunta con certos sectores da alimentación relacionados directamente con provedores...

Denuncian que a Consellería do Mar que preside Rosa Quintana ( PPdeG) esta otorgando permisos de mergullo para marisqueo…

A Conselleria do Mar ven de aprobar o plan experimental de extraccion de poliquetos (con equipos de mergullo autonomo) na...

O Goberno de Feijóo na Xunta no Porto de Vilagarcía condenado por recheos no mar con materiais contaminados

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra rexeitou o recurso interposto pola Autoridade Portuaria de Vilagarcía de Arousa contra...

Galicia, algo más que historia y cultura

El gusto por el turismo siempre otorga una mezcla de placeres que no solo encierran...

¿Cómo saber si tu casa es el objetivo de los ladrones?

España se considera uno de los países más seguros del continente europeo. Sin embargo, esto...

El comparador Atrapacrédito crea un nuevo sistema para encontrar el mejor crédito online del mercado

Los créditos rápidos online se han convertido en los últimos años en una de las...

Mundoerótico.es, una forma distinta de ir al sex shop

El concepto del sexo ha cambiado mucho en los últimos años. Ha pasado de ser...

Artiem gana el Best Workplace 2019

Recibe esta distinción por séptimo año consecutivo ARTIEM: BEST WORKPLACE 2019 POR SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO. La...

Videntes fiables y de confianza, ¿se pueden encontrar en internet?

La red de redes te permite dar con verdaderas profesionales si sabes aprovechar los recursos...

Cuña de espiga, la clave tras el mobiliario de IKEA

La firma sueca se despide del tornillo tradicional con un sistema pensado para facilitar el...

Novedades 2019 en tecnología de comunicaciones y transporte urbano

La tecnología avanza a pasos agigantados y según previsiones de Standard & Poor’s registrará un...

Las mejores opciones en acabados para construcciones de viviendas

Existen muchas maneras para embellecer el hogar, que aportan diversas terminaciones las cuales garantizan la...

Los tatuajes ya se pueden financiar

En la actualidad es habitual observar hombres y mujeres de diversas edades con tatuajes. Pues...

¿Cómo elegir la paellera correcta?

A la hora de hacer una paella, la paellera es la clave para lograr un...

Por qué debo elegir Visual led

La publicidad exterior es una herramienta con un enorme potencial en el mundo del marketing...

lineaazul 1600

Elecciones Generales 2019: Certificado ACC&FACC para Partidos Políticos

1. Formación ACC&FACC: un Sistema de Gestión Integral para la Defensa y Protección...

Sandra González preséntase oficialmente como candidata á alcaldía de Tomiño polo BNG

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, e Miguel Anxo Fernández...

lo mas visto tendencias virales xornal galicia

Paula Prado pretende "vender a moto con un comunicado feito a medida para os medios huntados con cartos públicos" coa concesión da mina de Touro entregada e orquestada polo PPdeG que ela mesma representa. ....+
O Alcalde de Ordes Sr José Luis Martínez Sanjurjo, do Grupo Popular de Galicia facilita licencia de explotación gandeira presuntamente en condicións preferentes ao fillo de Rosa Quintana.. ....+
Una granja en ruinas, ubicada en Ordes y de la que apenas quedan en pie los cimientos y un deteriorado cuadro eléctrico, era el destino de la subvención que Medio Rural concedió al hijo universitario de la conselleira de Mar, Rosa Quintana ....+
OS SOCIALISTAS ESIXEN EXPLICACIÓNS POLO “PRESUNTO TRATO DE FAVOR” NA CONCESIÓN DE AXUDAS FEADER AO FILLO DA CONSELLEIRA DO MAR ....+
El hijo de Rosa Quintana exconselleira del Medio Rural e do Mar gestiona negocios y subvenciones públicas "sin licencias" bajo la Consellería que lideró su madre de Medio Rural e do Mar según publica Economía Digital. ....+
Leiceaga pide reactivar a Comisión de Estudo contra a Corrupción, para situar a Galicia na “primeira liña da loita contra a corrupción” e pillar de unha vez por todas a Feijóo. ....+
La FALSA IMAGEN de Feijóo "confeccionada con millones de euros a dedo de dinero público" por los principales medios de comunicación de galicia. ....+
La Morada Atlántica con cenas de 6.000 euros para Susana Rodríguez Carballo y sus afines del PdeG, alcalde de Laracha y el Jubilado Evaristo lareo, receptor y pagador del festín en un Rte de Caión. ....+
José Manuel Lopez Varela, oculta sus fracasos perniciosos y reiterados intentos sobre el solar de 15.000 metros y sigue anunciando a bombo y platillo el "pelotazo" en Caión acompañado de su "socio" Evaristo lareo Viñas. ....+
José Manuel López Varela y Evaristo Lareo han intentando "estafar fondos públicos" utilizando el GALP3 y el Concello de Laracha en beneficio personal y privado con auto-adjudicaciones ilegales. ....+
Exclusiva Xornal Galicia.- Alberto Núñez Feijóo, "da alas" acompañado de, Beatriz Mato (trama Azetanet), junto a #xulioferreiro "intimo del líder del presunto fraude las banderas azuis" presiden o acto el de entrega das Bandeiras Azuis 2018. Nas Escravas ....+
Rosa Quintana ya regaló otra "tajada" de fondos europeos para el Jubilado de Caión y destinados a pagarse sus propias dietas, comilonas ....+
El Gobierno de Feijóo en la Xunta estuvo durante años "UNTANDO" con fondos públicos el entramado PESCANOVA ....+
Denuncian que o PPdeG na Xunta protexe a Mina de Touro tras recibir "mordidas ou sobres en B" ....+
El Vicepresidente del Parlamento de Galicia @DiegoCalvo utilizó el dinero de la Diputación de A Coruña para montarle un chiringuito a #Feijóo ....+
La administradora de varias empresas y convenios con la asesora de Feijóo, Mar Sanchez Sierra solicitó viviendas de protección oficial en varios puntos de Pontevedra. ....+
Una asesora de Feijóo facturó irregularmente más de 400.000 euros ....+
Rafael Millán Calenti utiliza querellas para intentar paralizar y censurar documentos públicos ....+
La USC y UDC remite falsos enlaces a la Comisión de Transparencia de Galicia sobre los hermanos Millán Calenti y CICA-INIBIC. ....+
El Hijo de Rosa Quintana, usa el sello IGP de origen protegida de Ternera Galega para venderla como NOVILLO ARGENTINO ....+

lineaazul 1600

lineaazul 1600