Información

María Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat publican documentos non axustados as leis para tapar as adxudicacións a dedo de un familiar "9 mil euros retirados das bolsas da Deputación de A Coruña" Conservatorio de DANZA.

Información
02 Septiembre 2018

 

presidentediputacionFormosoyGorettidicenque10x10nosonnotasatenerencientaMaría Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat declaran desiertos os premios de Danza da Deputación para desviar os cartos ao seu sobriño adxudicados sen proba de ningun tipo baixo trato de favor.

A publicación na web da Deputación (publicado o 27/08/2018) https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas#Estudos+artísticos do tribunal cando no mes de Xulio xa lle fixeran as probas e notificaran aos solicitantes a súa descalificación pòn ao descuberto "as trapalladas" e pretensións de arreglar a legalidade do que se fixo presuntamente fora da ley, donde as Bases da convocatoria dice que debe facerse público antes das probas, fontes de este diario afirman que os compoñentes do tribunal descoñecen os estudos de danza, non teñen relación de ningún tipo coa danza (amigos de Goretti e de Abalat)  e polo tanto vulneran a legalidade da composición do tribunal e as suas normas, por outro lado o documento publicado no web da Deputación adolece dos mínimos requisitos legais dun documento público que forma parte dun expediente supeditado a procesos administrativos..Os indicios de prevaricación e malversación de caudales públicos, ignorancia deliberada estan conformados....

 María Goretti Sanmartín Rei (BNG) e Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat ORQUESTAN LAS PRUEBAS EN JUNIO Y PUBLICAN EL TRIBUNAL A FINALES DE AGOSTO " saltandose la normativa y las bases " bajo total impunidad y derecho de pernada, y es que con el BNG  LA POLÍTICA SERÍA DISTINTA, SE PREGUNTAN LAS ALUMNAS/NOS DE DANZA DEL CONSERVATORIO DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA,...¡¡¡ Es que alguien se lo puede creer !!! el PP, Diego Calvo jamás se hubiese atrevido a tanto.

Dicen as bases:

6.–Composición do tribunal.

A concesión das bolsas e premios realizarase por resolución da Presidencia, despois da proposta do tribunal que será presidido pola deputada presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística, o director do Conservatorio de Danza e dous profesionais da danza.

A composición do tribunal publicarase con anterioridade á súa reunión, coa finalidade de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

A Coruña, 6 de xuño de 2018.

O presidente O secretario

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervia 2018/4189

PERSOAS ADMITIDAS nas bolsas de 9.000 euros.

ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ Sobriño da Secretaria do Tribunal que desestimou aos solicitantes do Conservatorio de Danza da deputación declarando deserta a convocatoria a alumnos con 10 notas de 10 e 10 matrículas de honor, a contra o sobriño de Secretaria nas probas sacou 0,00 spuntos egún os documentos públicos.4denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

Se as probas se realizaron no mes de Xunio  e se publica o tribunal no mes de Agosto, se responde por si solo o "chanchuyo"· de Goreti e Abalat.

Curiosamente a adxudicación de  9.000 euros ao sobriño da secretaria e de fecha firmada por Goretti do 06/08/2018 mais de 20 días antes da publicación da composición do tribunal cuyas pruebas a los alumnos de Danza fueron realizadas a finales de Junio, por lo que la publicación del tribunal dos meses despues lo se retrata por si solo.

LA DESCALIFICADA DE LAS BOLSAS DEL CONSERVATORIO DE DANZA DE LA DIPUTACIÓN QUE SEGUN LA SRA GORETTI Y CARMEN (SECRETARIA), no reunia los requisitos para acceder a la subvención.

2notasalumna solicitantedelballetdeladiputaciónquegestionalamismaGorreti

La publicación del documento del Tribunal, publicado el día 27/08/2018 el la WEB DE LA DIPUTACIÓN , adolece de los mínimos requisitos legales para su confección.

Dice la Ley Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico. Ju nto a los demás de aplicación.

a) Documentos administrativos electrónicos.

b) Cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico.

Los componentes de un documento electrónico son:

a) Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento.

b) En su caso, firma electrónica.

c) Metadatos del documento electrónico.

Y de postre.- Tratamiento de la emisión, validez y eficacia de los documentos públicos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

•Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:

?Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.


?Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.


?Incorporar los metadatos mínimos exigidos.


?Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.


Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo los anteriores requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.


EL DOCUMENTO PUBLICADO POR LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA ADOLECE DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE LE VALIDEN COMO TAL; POR LO QUE TANTO LA SRA GORETTI COMO SU SECRETARIA  se burlan directamente de los ciudadanos publicando lo que podría ser un panfleto que solo prtender TAPAR LAS IRREGULARIDADES DE ADJUDICACIONES A DEDO A SUS PROPIOS FAMILIARES DE FONDOS PÚBLICOS MEDIANDO TRATO DE FAVOR.

1.- Quien lo realizó ( NO CONSTA )

2.- Fecha de su confección. ( NO CONSTA )

2denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

Referencias;

 Acceso Suscriptores Xornal Galicia. Asuntillos familiares de Goretti Diputación Coruña +  


https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas/


https://web.archive.org/web/20180902155114/https://www.dacoruna.gal/cultura/bolsas/

Se adjunta peritaciones notarizadas por terceros del contenido de la web de la Diputación de A Coruña con las fechas de la publicación.

https://www.iberley.es/temas/tratamiento-emision-validez-eficacia-documentos-publicos-administrativos-61779

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13169

1. 28 bolsas de mobilidade do proxecto "Erasmus + Practicum Depo" 2017 que non foron adxudicadas a sobriños como fixo Goretti na Deputación de A Coruña ...
( Galicia)
...  CPR San Miguel, IES A Guía, IES Ricardo Mella), tres das Neves (EFA A Cancela) e un ou unha de Vila de Cruces (IES Marco de Camballón). Asuntillos familiares de Goretti con las bolsas de estudios e ...
Creado el 01 Septiembre 2018
2. Algo tenían ocultado Xulio Ferreiro, Valentin Formoso y Goretti, para que hoy nos encontremos con un sistema de presunta corrupción que se puede decir ya esta asentado y generalizado. ...
(Noticia destacada de Galicia)
... o Ferreiro, Valentín Formoso y Goretti, para que hoy nos encontremos en un sistema de presunta corrupción que se puede decir ya esta asentado y generalizado. Corrupción que se manifiesta por sus múltipl ...
Creado el 24 Agosto 2018
3. ...  y Goretti (BNG). ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  “El Cuadro”. Cristina Bodelón Maceiras junto a ANDRÉS FERNÁNDEZ-ALBALAT PÉREZ sobrino de la Jefa de  Servicio de Goretti recibieron con la valoración de las pruebas (PROBA 0,00 puntos)  total para ambo ...
Creado el 23 Agosto 2018
4. El Presidente de la Diputación de A Coruña y Goretti declaran desiertas las bolsas del Conservatorio de Danza de la Diputación para destinar sus fondos a "otros menesteres" por afinades políticas y fa ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  en nuestro poder, notas de 10 sobre 10 y matriculas de Honor de alumnas del Coservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña, para su responsable la Sra Goretti (BNG) presidenta en funciones de la Diputació ...
Creado el 23 Agosto 2018
5. La nacionalista del BNG Mª Goretti Sanmartín Rei regala 9 mil euros en forma de subvención ao sobriño da súa Jefa de Servicio na Deputación de A Coruña, Mercedes Fernández-Albalat Ruiz. ...
(Noticia destacada de Galicia)
... Cultura y Normalización Lingüística) que preside la nacionalista del BNG Mª Goretti Sanmartín Rei, entre ambas le obsequian con un “Premiado con 9.000 euros” del dinero público de la institución cuyos  ...
Creado el 22 Agosto 2018
6. El Director de Xornal Galicia solicita a la Diputación de A Coruña toda la información de las bolsas de estudios que gestiona Goretti Sanmartin del BNG ...
( Galicia)
...  en la Diputación de A Coruña Sra Goretti Sanmartin (foto) le parecen insuficientes para que los alumnos/as pueda acceder a dischas partidas económicas destinadas a esos fines. Goretti Sanmartin destin ...
Creado el 15 Agosto 2018
7. El Director de Xornal Galicia solicita a la Diputación de A Coruña toda la información de las bolsas de estudios que gestiona Goretti Sanmartin del BNG ...
(A Coruña)
...  se localiza la máxima nota que otorga el nombrado Conserbatorio de 10 sobre 10 por 10, que a la responsable dpolítica del BNG en la Diputación de A Coruña Sra Goretti Sanmartin (foto) le parecen insuficiente ...
Creado el 15 Agosto 2018
8. Goretti Sanmartin destina 30.000 ? para becas de estudos de Danza e non entrega nin un centimo de euro malia superar holgadamente os requisitos algúns solicitantes do Ballet de Danza da propia Diputac ...
(Noticia destacada de Galicia)
O desprezo dos responsables da Diputación da Coruña coa súa propia escola é absoluto e delatador; Unha das licitantes 10 matriculas de honor e dez notas sobre 10 para Goretti Sanmartin parecen non ser ...
Creado el 14 Agosto 2018
9. Goretti Sanmartín, anunciou que continúan abertas as vías de reclamación xudicial do Pazo de Meirás, despois de se coñecer a resposta de Patrimonio Nacional. ...
(Localidades de Galicia)
... er Ferreira".   En xuntanza desenvolvida este martes a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín anunciou a continuidade da vía xurídica e a solicitude dunha xuntanza co Ministerio ...
Creado el 27 Abril 2018
10. BNG y TRATO DE FAVOR: Según la Normativa del Sellado del Tiempo Mercedes Fernández- Albalat Ruiz, Jefa del Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes adjudico personalmente a su sobrino 9.000 euros ...
(Noticia destacada de Galicia)
Según los datos en nuestro poder, notas de 10 sobre 10 y matriculas de Honor de alumnas del Coservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña, para su responsable la Sra Goretti (BNG) presidenta en funciones ...
Creado el 29 Agosto 2018
11. 180.000 euros a formación en centros de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona ou Porto
(A Coruña)
... e responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, apuntou que "estas bolsas teñen por obxecto apoiar a todas aquelas persoas que queren completar e perfeccionar os seus estudo ...
Creado el 12 Agosto 2018

lineaazul 1600

lineaazul 1600

Mar Sánchez Sierra CONVIERTE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA con su cargo y acciones en una pirámide de acoso judicial, persecución institucional, amenazas y coacciones utilizando altos cargos de la Xunta contra Miguel Delgado Director de Xornal Galicia y Presidente de Pladesemapesga.

lineaazul 1600

Urxencias do Clínico seguirá coa folga indefinida ante a incapacidade do Goberno de Feijóo para resolver

O persoal de Urxencias do Hospital Clínico do CHUS participou hoxe masivamente na votación na que tiñan que decidir se...

Carballo rexistrou a cifra máis alta de licenzas para vivendas dos últimos dez anos

O edificio de 19 vivendas ocupará este solar da rúa Brasil esquina Costa Rica O ano pasado presentáronse a través do...

Apoio do Goberno de España, a capacidade pesqueira e tecnolóxica de Vigo así como a "estabilidade política"

Abel Caballero mantivo este luns un encontro "cordial e moi satisfactorio" co director executivo de Ritz-Carlton Yatch Collection, Douglas Prothero...

As cofradías de pescadores non soo dilapidan fondos europeos da Xunta que ahora se suma a Deputación de A Coruña.

Medio millón de euros para apoiar ás confrarías de pescadores da provincia que se suman a miles e miles de...

A xuíz inadmite as querellas interpostas por VOX contra Puigdemont, unha xuíz belga e catro exconsejeros

As querellas incluían ademais os delitos de falsedad documental ou o de falso testemuño pola tradución incorrecta dunhas declaracións do...

Urxencias do Clínico dirixe máis de 10.000 sinaturas ao Presidente da Xunta

Representantes do comité de folga do servizo de Urxencias do hospital Clínico fixeron entrega, esta mañá, de máis de 10.000...

A CIG súmase á campaña "Mañá podes ser ti" promovida por...

O evento, que terá lugar o vindeiro sábado, 19 de xaneiro,...

Día 16, 17 y 18 (continuación). P.A. 14/17. 9.30 horas. Estafa....

AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA

Sección primera.

Días,...

Xoaquín Fernández Leiceaga insta ao presidente da Xunta a “aterrar no realismo”...

Representantes do sector de transportes da FGAMT-CIG e delegadas/os do sector de ambulancias...

Traballadoras e traballadores de SEAGA concentrábanse esta mañá diante da consellaría...

Cristy Shedimar Tojo Velasco se cuelga el oro en la categoría de Kata femenino, en...

“O goberno local está obrigado a levar os servizos a todas as aldeas: alumeado...

Desde Xuntos Actua nos dirigirnos a todos los partidos politicos democraticos de...

lineaazul 1600

Feijóo "A carreira profesional se lle vai aplicar a 21.500 empregados públicos." FALSO

Feijoo, CCOO e UGT minten: a carreira profesional nos medios Desplegando artillería mediática para vender un pacto da vergoña sobre a...

Achacan las muertes de pacientes en las urgencias de Santiago a la Consellería de Sanidad (PPdeG).

  La Fiscalía de Santiago esta investigando la muerte de dos pacientes en el pasillo de urgencias del Hospital a las...

Acusan ao PPdeG na Xunta de incumplir a lei de de contratación pública

(FTSP-USO) detectou irregularidades no concurso do servizo de seguridade e vixilancia dos edificios xudiciais da Xunta de Galicia é  esixen...

Algo estase a facer mal por parte do PPdeG na Xunta para limiar da pobreza

O Limiar da pobreza sitúase en Galiza a sete puntos por encima da media española (39.2%). Na Galiza o Goberno da...

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS, ALGO MUY NECESARIO EN HOGARES Y NEGOCIOS

La limpieza es un factor que se debe tener muy en cuenta dentro de los...

Celebraciones familiares en casa gracias a un catering a domicilio

Celebraciones familiares en casa gracias a un catering a domicilio ¿Tienes espacio suficiente  para realizar tus...

La compañía Expeers lanza una solución online para evaluar las competencias profesionales de cualquier persona

En tan sólo seis minutos y después de contestar a un cuestionario, el usuario recibe...

¡Apúntate a la oferta! Hay 20 puestos disponibles para ser conductor en Alemania

En TTA personal están ofreciendo 20 puestos para ser conductor en Alemania, con sueldos bastante...

Disfruta de tus mejores vacaciones con Republica.pro

Un enorme abanico de actividades y excursiones en la República Dominicana para que disfrutes de...

La moda de las zapatillas veganas llega con Selbi

El veganismo, término acuñado en 1944 por Donald Watson, es la práctica que rechaza el...

lineaazul 1600

As XSG súmanse ás mobilizacións feministas contra o “pacto da vergoña” en Andalucía

As Xuventudes Socialistas de Galicia participarán o vindeiro martes 15...

Ciudadanos Ourense asiste incrédulo a los pactos de PP y PSOE en el Concello de Ourense

Alberto Rodríguez: “En toda la legislatura, PP y PSOE sólo...

XUNTOS ACTUA SOLICITA LA ILEGALIZACION VOX

Como es sabido y de dominio publico, VOX ha manifestado...

COMUNICADO (elecciones municipales de Mayo) Xuntos Actua A Coruña

Queremos comunicar la decisión ya definitiva de nuestro consejo político...

lo mas visto tendencias virales xornal galicia

Paula Prado pretende "vender a moto con un comunicado feito a medida para os medios huntados con cartos públicos" coa concesión da mina de Touro entregada e orquestada polo PPdeG que ela mesma representa. ....+
O Alcalde de Ordes Sr José Luis Martínez Sanjurjo, do Grupo Popular de Galicia facilita licencia de explotación gandeira presuntamente en condicións preferentes ao fillo de Rosa Quintana.. ....+
Una granja en ruinas, ubicada en Ordes y de la que apenas quedan en pie los cimientos y un deteriorado cuadro eléctrico, era el destino de la subvención que Medio Rural concedió al hijo universitario de la conselleira de Mar, Rosa Quintana ....+
OS SOCIALISTAS ESIXEN EXPLICACIÓNS POLO “PRESUNTO TRATO DE FAVOR” NA CONCESIÓN DE AXUDAS FEADER AO FILLO DA CONSELLEIRA DO MAR ....+
El hijo de Rosa Quintana exconselleira del Medio Rural e do Mar gestiona negocios y subvenciones públicas "sin licencias" bajo la Consellería que lideró su madre de Medio Rural e do Mar según publica Economía Digital. ....+
Leiceaga pide reactivar a Comisión de Estudo contra a Corrupción, para situar a Galicia na “primeira liña da loita contra a corrupción” e pillar de unha vez por todas a Feijóo. ....+
La FALSA IMAGEN de Feijóo "confeccionada con millones de euros a dedo de dinero público" por los principales medios de comunicación de galicia. ....+
La Morada Atlántica con cenas de 6.000 euros para Susana Rodríguez Carballo y sus afines del PdeG, alcalde de Laracha y el Jubilado Evaristo lareo, receptor y pagador del festín en un Rte de Caión. ....+
José Manuel Lopez Varela, oculta sus fracasos perniciosos y reiterados intentos sobre el solar de 15.000 metros y sigue anunciando a bombo y platillo el "pelotazo" en Caión acompañado de su "socio" Evaristo lareo Viñas. ....+
José Manuel López Varela y Evaristo Lareo han intentando "estafar fondos públicos" utilizando el GALP3 y el Concello de Laracha en beneficio personal y privado con auto-adjudicaciones ilegales. ....+
Exclusiva Xornal Galicia.- Alberto Núñez Feijóo, "da alas" acompañado de, Beatriz Mato (trama Azetanet), junto a #xulioferreiro "intimo del líder del presunto fraude las banderas azuis" presiden o acto el de entrega das Bandeiras Azuis 2018. Nas Escravas ....+
Rosa Quintana ya regaló otra "tajada" de fondos europeos para el Jubilado de Caión y destinados a pagarse sus propias dietas, comilonas ....+
El Gobierno de Feijóo en la Xunta estuvo durante años "UNTANDO" con fondos públicos el entramado PESCANOVA ....+
Denuncian que o PPdeG na Xunta protexe a Mina de Touro tras recibir "mordidas ou sobres en B" ....+
El Vicepresidente del Parlamento de Galicia @DiegoCalvo utilizó el dinero de la Diputación de A Coruña para montarle un chiringuito a #Feijóo ....+
La administradora de varias empresas y convenios con la asesora de Feijóo, Mar Sanchez Sierra solicitó viviendas de protección oficial en varios puntos de Pontevedra. ....+
Una asesora de Feijóo facturó irregularmente más de 400.000 euros ....+
Rafael Millán Calenti utiliza querellas para intentar paralizar y censurar documentos públicos ....+
La USC y UDC remite falsos enlaces a la Comisión de Transparencia de Galicia sobre los hermanos Millán Calenti y CICA-INIBIC. ....+
El Hijo de Rosa Quintana, usa el sello IGP de origen protegida de Ternera Galega para venderla como NOVILLO ARGENTINO ....+

lineaazul 1600