O TSXG denega o troco dun permiso de conducir de Venezuela debido a que non se acreditou a súa veracidade

Información
10 Julio 2024 - Agenda - Correo electrónico - Imprimir - 198 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

A Sala explica que o arquivo das dilixencias penais por falsidade documental debido á inexistencia de autor coñecido non implica que o carné sexa auténtico

 

10/07/2024.- O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra que denegou a solicitude de troco dun permiso para conducir vehículos a motor obtido en Venezuela polo equivalente en España debido a que non se acreditou a súa autenticidade.

 

A sección segunda da Sala do Contencioso-administrativo salienta que a argumentación do fallo apelado non resulta desvirtuada pola documentación achegada, pois, aínda que se arquivaron as dilixencias penais abertas por un presunto delito de falsidade documental debido á inexistencia de autor coñecido -faise referencia á existencia dun ou varios grupos organizados-, asegura que o documento “segue adoecendo da mesma falta de acreditación de autenticidade”. Ademais, explica que, dos 57 permisos investigados nas dilixencias penais, se concluíu que os interesados si obtiveran algún ou algúns permisos oficiais que habilitan para conducir en Venezuela, pois “deron explicación lóxica e coherente de como obtiveran os seus permisos de conducir ou, no seu caso, de como obtiveran a renovación do mesmo”.  

 

En canto á cuestión dirimida na xurisdición contencioso-administrativa, o tribunal relata que quedou acreditado que o demandante presentou, en febreiro de 2021, ante a Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra, un impreso solicitando o troco, de conformidade co establecido no Troco de Cartas entre o Reino de España e a República Bolivariana de Venezuela sobre o recoñecemento recíproco e o troco dos permisos de condución nacionais, feito en Caracas en maio de 2005, o cal lle foi denegado. O TSXG indica na resolución que, do exame das actuacións, resulta que “non se acredita suficientemente a súa autenticidade na lexislación española, polo que ha de compartirse a conclusión da sentenza recorrida ao confirmar a legalidade do acto impugnado”.

 

No fallo tamén recorda que, en xullo de 2022, dado o incumprimento por parte de Venezuela da normativa sobre garantías de autenticidade dos permisos de circulación para o seu posterior troco noutros estados, se acordou a suspensión do troco dos permisos expedidos polas autoridades venezolanas coas autoridades españolas, con efectos desde o día 15 de marzo de 2021, sendo posible o troco a residentes en España. Con todo, ao apelante non lle era de aplicación, pois a súa solicitude é de febreiro de 2021.

 

A partir de 2017, segundo indica a Sala, produciuse un cambio debido a que, a xuízo do persoal funcionario encargado da recepción dos documentos, non ofrecían “as suficientes garantías de legalidade”, pois, a partir dese ano, Venezuela comezou a emitir un novo modelo de permiso de conducir que se entregaba ao seu titular en formato dixital mediante un arquivo PDF que debía imprimir e plastificar polos seus propios medios. A DXT entendeu que os novos permisos de formato autoimprimible non cumprían as condicións do convenio. “A consecuencia do cambio no formato do permiso foi un aumento das solicitudes de troco de permiso de conducir venezolano, pero dada a forma en que se presentaban tales permisos, xurdiron serias dúbidas da súa veracidade”, destaca o TSXG. En relación á autenticidade do permiso de condución cuxo troco é pretendido polo apelante, salienta que “o certo é que non acreditou que se trate dun documento auténtico”. A sentenza non é firme, pois contra ela cabe presentar recurso de casación.

 

***

 

El TSXG deniega el canje de un permiso de conducir de Venezuela debido a que no se acreditó su veracidad

 

La Sala explica que el archivo de las diligencias penales por falsedad documental debido a la inexistencia de autor conocido no implica que el carné sea auténtico

 

10/07/2024.- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra que denegó la solicitud de canje de un permiso para conducir vehículos a motor obtenido en Venezuela por el equivalente en España debido a que no se acreditó su autenticidad.

 

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo subraya que la argumentación del fallo apelado no resulta desvirtuada por la documentación aportada, pues, aunque se archivaron las diligencias penales abiertas por un presunto delito de falsedad documental debido a la inexistencia de autor conocido -se hace referencia a la existencia de uno o varios grupos organizados-, asegura que el documento “sigue adoleciendo de la misma falta de acreditación de autenticidad”.  Además, explica que, de los 57 permisos investigados en las diligencias penales, se concluyó que los interesados sí habían obtenido alguno o algunos permisos oficiales que habilitan para conducir en Venezuela, pues “dieron explicación lógica y coherente de cómo habían obtenido sus permisos de conducir o, en su caso, de cómo habían obtenido la renovación del mismo”.

 

En cuanto a la cuestión dirimida en la jurisdicción contencioso-administrativa, el tribunal relata que ha quedado acreditado que el demandante presentó, en febrero de 2021, ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra, un impreso solicitando el canje, de conformidad con lo establecido en el Canje de Cartas entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Caracas en mayo de 2005, el cual le fue denegado. El TSXG indica en la resolución que, del examen de las actuaciones, resulta que “no se acredita suficientemente su autenticidad en la legislación española, por lo que ha de compartirse la conclusión de la sentencia recurrida al confirmar la legalidad del acto impugnado”.

 

En el fallo también recuerda que, en julio de 2022, dado el incumplimiento por parte de Venezuela de la normativa sobre garantías de autenticidad de los permisos de circulación para su posterior canje en otros estados, se acordó la suspensión del canje de los permisos expedidos por las autoridades venezolanas con las autoridades españolas, con efectos desde el día 15 de marzo de 2021, siendo posible el canje a residentes en España. Sin embargo, al apelante no le era de aplicación, pues su solicitud es de febrero de 2021.

 

A partir de 2017, según indica la Sala, se produjo un cambio debido a que, a juicio del personal funcionario encargado de la recepción de los documentos, no ofrecían “las suficientes garantías de legalidad”, pues, a partir de ese año, Venezuela comenzó a emitir un nuevo modelo de permiso de conducir que se entregaba a su titular en formato digital mediante un archivo PDF que debía imprimir y plastificar por sus propios medios. La DGT entendió que los nuevos permisos de formato autoimprimible no cumplían las condiciones del convenio. “La consecuencia del cambio en el formato del permiso fue un aumento de las solicitudes de canje de permiso de conducir venezolano, pero dada la forma en que ahora se presentaban, surgieron serias dudas de su veracidad”, destaca el TSXG. En relación a la autenticidad del permiso de conducción cuyo canje es pretendido por el apelante, subraya que “lo cierto es que no ha acreditado que se trate de un documento auténtico”. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación.

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV