Información

Goretti Sanmartin destina 30.000 ? para becas de estudos de Danza e non entrega nin un centimo de euro malia superar holgadamente os requisitos algúns solicitantes do Ballet de Danza da propia Diputación.

Información
14 Agosto 2018 8281 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

O desprezo dos responsables da Diputación da Coruña coa súa propia escola é absoluto e delatador; Unha das licitantes 10 matriculas de honor e dez notas sobre 10 para Goretti Sanmartin parecen non ser suficientes para outorgar a beca de estudos de danza para o que destinou unha partida de 30 mil euros dos que non entregou nin un centimo aos solicitantes, entre eles unha alumna do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña que prefire manterse na o anonimato por medo a "represalias", tras unha proba dun tribunal "de dubidosas capacidades" á vista dos resultados ou o "amaño" da partida económica para destinala a outros menesteres de afinidades políticas son a única resposta para os solicitantes.

Doutra banda acúsana de "resentimentos" ocultos contra as alumnas do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña, Frustración ou calquera outro resentimento para denegar as becas ás alumnas da escola diputacional, algo INSÖLITO en todo o estado español..

 Tal e como se pode comprobar na listaxe publicada pola diputación da Coruña, non consta nen un céntimo de euro dá partida presupostada para Estudos de Danza, nen explicación onde foron a parar vos 30.000 euros dá partida económica.

SEGUNDO As nosas FONTES O TRIBUNALCALIFICADOR DAS BECAS do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña "CONFÓRMANO CATRO AMIGUETES" de rango político QUE NON TEÑEN NINGUNHA RELACIÓN COA DANZA NIN IDEA DO QUE TEÑEN QUE CUALIFICAR , O QUE LEGALMENTE INVALIDARÍA A XESTIÓN DE Goretti Sanmartin CONSIDERADA PREVARICACIÓN POLÍTICA E ADMINISTRATIVA por montar un tribunal de aparencia ilegal, entre corrillos pregúntanse, estes eran os que rexenerarían a vida política...?

Pola contra aparecen publicado a bombo e platillo vinte bolsas para ou perfeccionamento de estudos artísticos non exterior 180.000 euros a formación en centros de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona ou Porto, do que non se fixo público a avaliación dous candidatos que as solicitantes do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña denuncian como adxudicadas a dedo e con menos requisitos e notas dás presentadas do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña.

 A deputación departamento que dirixe Goretti Sanmartini se nega a facer público as listaxes e vos puntos logrados polos/as adudicatarios/as e a preguntas deste diario dixital declinaron contestar. Pregúntanse vos solicitantes por que, a sabendas de ir a negalas lles fai compliuces dá xestiuón onde tiveron que dar moitas voltas, gastar cartos e autofinanciar uns resultados que Goreeti xa coñecia de anteman, realmente afirman que e de xulgado de garda e algo que teñen que valorar vos ciudadans cando vaian votar.

As notas que mostramos da captura do documento oficial da Xunta de Galicia son reveladoras e "destapan as felonías e indecencia dous políticos" na Deputación de A Coruña

2notasalumna solicitantedelballetdeladiputaciónquegestionalamismaGorreti

A publicidade e jactancia política en beneficio propio de Goretti Sanmartinqueda patente nun comunicado amañado polo seu equipo de prensa na Deputación da Coruña tratando de confundir a cidadanía, deixando moito que desexar a sua xestión creando FRUSTRACIÓN, CRISPACIÓN E DESOLACIÓN NOS/AS ESFORZADOS ALUMNOS DO Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña, pero ao mesmo tempo afirmando que a fiscalia anticorrupción debería analizar con lupa as presuntas corruptelas cos cartos públicos na Deputación da Coruña, onde publican unha convocatoria e a incumplen DE FORMA DOLOSA E EVIDENTE simplemente por capricho persoal ou interese oculto aos cidadáns.

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (2018_0000004189.pdf)2018_0000004189.pdf 93 kB
Desolación entre las alumnas de la Esacuela de Danza de la Diputaciónd e A Coruña por los ataques directos de su resposnable política del BNG

Un sistema de gestión arrastrado por su oposición política, el Sr Diego Calvo que "ventiló" 32 mil euros de la Diputación de A Coruña para montarle chiringuitos políticos a Feijoo através de la fundación del PP FREMSS del que nadie a respondido a día de hoy.

http://xornalgalicia.com/galicia/6629-diego-calvo-ventilo-32-mil-euros-de-la-diputacion-de-a-coruna-para-montarle-chiringuitos-politicos-a-feijoo.html

No siguiente enlace as becas concedidas según as denunciates a "dedo". 

http://web.archive.org/web/20180814142335/https://www.dacoruna.gal/novas/ficha-noticia-reducida?id_evento=3049

As convocatorias de bolsas para deportistas, de investigación e de perfeccionamento de estudos artísticos tramitaránse de xeito telemático.
eSTUDOS DE dANZA
http://web.archive.org/web/20180814140434/https://www.dacoruna.gal/files/4015/2844/9005/Modelo_impreso_solicitude.pdf
https://www.dacoruna.gal/files/4015/2844/9005/Modelo_impreso_solicitude.pdf
Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:
Correo electrónico do solicitante.
Certificado dixital do solicitante.
Certificado dixital do representante perante a Deputación (se é distinto do solicitante).

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:
https://www.cert.fnmt.es/
http://www.dnielectronico.es

Destinadas a alumnos do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña

 30.000 €.

Modelo de solicitude de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica para alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación:

2018:


Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 19837 pola que se aproban as Bases reguladoras e a Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación no ano 2018


Bases reguladoras e Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña no ano 2018

Por resolución do Presidente n.º 19837, do 6 de xuño de 2018, aprobáronse as Bases reguladoras e a Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña no ano 2018, que se transcriben deseguido:

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA ESTUDOS DE DANZA E TRES PREMIOS Á EXCELENCIA NA DANZA CLÁSICA DO ALUMNADO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA NO ANO 2018

1.–Obxecto.

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de bolsas para o perfeccionamento de estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza desta Deputación, con cargo á partida orzamentaria 0650/3261/481 do orzamento provincial do ano 2018, por importe total de 30.000 €.

2.–Importe das bolsas e premios.

2.1.–As bolsas terán un importe mínimo de 100 €.

A contía das bolsas establecerase en función dos seguintes criterios:

a) Importe da matrícula do curso: ata un máximo de 500 €.

b) Importe fixo por días de duración do curso, en concepto de axudas de custe, de acordo co R.D.462/2002, calculado segundo o seguinte:

* Cursos realizados en España: 76 €/día axuda completa: 28 €/día manutención e 48 €/día aloxamento

* Cursos realizados no estranxeiro: 152 €/día axuda completa; 56 €/día manutención e 96 €/día aloxamento.

c) Importe por desprazamentos: aboaranse os gastos xustificados mediante billetes de transporte público ou no caso de facerse en coche particular, a razón de 0,19 €/km.

Si a contía resultante da aplicación dos criterios citados é inferior a 100 €, denegarase a solicitude de bolsa.

2.2.–Os premios á excelencia na danza clásica concederanse a tres estudantes con sobresaliente ou matrícula de honra na materia de danza clásica no presente curso, terán un importe de 500€ e serán compatibles coas solicitudes de bolsas.

3.–Solicitantes.

Poderá participar na presente convocatoria de bolsas o alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña, que queira realizar cursos de danza, tanto en España coma no estranxeiro, e para os premios as persoas que obtivesen nota de sobresaliente ou matrícula de honra na materia de danza clásica no presente curso.

Para o caso das persoas menores de idade, o/a solicitante será sempre o/a menor, e o/a representante (persoa que obrigatoriamente presenta a solicitude neste caso) será o pai, nai ou titor/titora legal do/a menor, que, ademais, se responsabilizará de todas as obrigas derivadas de que o seu fillo/a sexa titular/beneficiario/a da bolsa.

4.–Lugar e prazo de solicitude.

As solicitudes serán formalizadas nos modelos normalizados que se facilitarán na Secretaría do Conservatorio e presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación.

O prazo de presentación das solicitudes é de quince días dende o seguinte ao de publicación desta convocatoria no BOP.

A documentación tamén se poderá presentar neste prazo, en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

5.–Documentación.

Coas solicitudes deberase xuntar a seguinte documentación:

5.1.–Fotocopia do DNI do alumno/a solicitante da bolsa e, no seu caso, de ser menor, a persoa que o represente.

5.2.–Xustificante de matrícula no Conservatorio Profesional de Danza no presente curso.

5.3.–Currículo artístico do alumno/a solicitante.

5.4.–Explicación do curso para o que se solicita a bolsa: nome e enderezo do Centro, denominación e duración do curso.

5.5.–Xustificante de matrícula no curso para o que se solicita a bolsa.

5.6.–Certificación dos datos bancarios no modelo aprobado pola Deputación.

5.7.–Escrito no que autorice á Deputación para que solicite, no seu nome, á Axencia Tributaria e á Seguridade Social, a acreditación de que a persoa solicitante está ao corrente nas súas obrigas cos citados organismos.

5.8.–Declaración doutras axudas solicitadas para o mesmo fin.

5.9.–Declaración do/a titor/a legal, no caso de seren menores de idade os/as solicitantes da bolsa.

Para os premios será necesario a presentación da documentación anterior con excepción dos apartados 5.4 e 5.5 e engadirase unha certificación da nota obtida no presente curso na especialidade de danza clásica.

6.–Composición do tribunal.

A concesión das bolsas e premios realizarase por resolución da Presidencia, despois da proposta do tribunal que será presidido pola deputada presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística, o director do Conservatorio de Danza e dous profesionais da danza.

O secretario será o da Deputación ou persoa na que delegue.

A composición do tribunal publicarase con anterioridade á súa reunión, coa finalidade de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

7.–Concesión.

Para decidir a concesión das bolsas teranse en conta os seguintes aspectos que se valorarán segundo se indica:

7.1.–O currículo académico e o nivel artístico (cualificacións, etc.): ata 50 puntos.

7.2.–A importancia e a duración do curso para o que se solicita a bolsa: ata 25 puntos.

7.3.–O informe da dirección do Conservatorio de Danza e Música: ata 25 puntos.

Para a concesión dos tres premios valorarase:

7.4.–Nota na asignatura de danza clásica: ata 50 puntos.

7.5.–O currículo académico e o nivel artístico (cualificacións, etc.): ata 25 puntos.

7.6.–O informe da dirección do Conservatorio de Danza e Música: ata 25 puntos.

A resolución da convocatoria darase a coñecer no taboleiro de anuncios da Deputación, no taboleiro de anuncios do Conservatorio Profesional de Danza e na páxina www.dacoruna.gal e producirá os efectos de notificación para as persoas interesadas.

Contra a resolución que porá fin á vía administrativa, poderase interpoñer potestativamente o recurso de reposición, no prazo dun mes, dende o día seguinte ao da súa notificación ou o recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses, que se contará dende o día seguinte ao da súa notificación de conformidade co disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sen que poidan interpoñerse simultaneamente ambos os dous recursos.

8.–Pagamento.

As bolsas de importe superior ou igual a 200 € aboaranse en dous prazos, do seguinte xeito:

– O 50%, despois da presentación do xustificante da matrícula no curso para o que se solicita a bolsa.

– O 50% restante, despois da presentación da certificación de ter realizado o curso para o que se solicita a bolsa e a acreditación dos gastos correspondentes.

As bolsas de importe inferior a 200 € aboaranse nun único pago, despois da presentación da certificación de ter realizado o curso para o que se solicita a bolsa e a acreditación dos gastos correspondentes.

Os premios aboaranse nun único pago.

Para a percepción do importe da bolsa e dos premios, a persoa beneficiaria deberá estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así mesmo, deberá estar ao corrente das súas obrigas fiscais coa Deputación da Coruña, situación que determinará de oficio a propia Deputación, a través do Servizo Provincial de Recadación.

9.–Obrigas dos/as bolseiros/as.

Estas bolsas e premios serán incompatibles con calquera outra axuda pública ou privada para o mesmo fin.

As bolsas deberán xustificarse antes do 31 de outubro de 2018.

Despois de transcorrer o prazo que, no parágrafo anterior, se sinala, sen que se acreditase a realización do curso para o que foi concedida a bolsa, a Sección de Cultura e Deportes iniciará o expediente de reintegro do importe percibido en concepto do primeiro prazo da bolsa, de acordo co procedemento establecido na Base 60.ª das bases de execución do Orzamento para 2018, segundo o disposto no Título II da Lei 38/2003, xeral de subvencións.

10.–Protección de datos.

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro Bolsas, premios e certames cuxa finalidade é conter os datos das persoas que solicitan ou desfrutan de bolsas financiadas pola Deputación, inscrito na Axencia Española de Protección de Datos co número do inscrición 2083510350, e poderán ser incluídos na páxina web. O órgano responsable do ficheiro é a Deputación Provincial da Coruña e o enderezo onde a persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición diante deste é a Avda. Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, todo o cal se informa en cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/119, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.

11.–Aceptación das bases.

As persoas solicitantes aceptan, en todos os seus termos, as bases xerais da presente convocatoria, así como a resolución que corresponda, sen prexuízo do dereito á reclamación xudicial.

Para os casos non establecidos nas presentes bases aplicarase o disposto nas Bases de execución do Orzamento Xeral da Deputación da Coruña de 2018.

A Coruña, 6 de xuño de 2018.

O presidente O secretario

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervia

2018/4189

lineaazul 1600

Comeza unha nova edición do Trail Costa da Morte

Máis participantes na segunda edición deste evento que combina deporte e turismo   Antes era Ultra, e agora..

O Festival Internacional de Cine Rural de Galicia, único festival específico de cine rural que hai en Galicia, é un espazo..

Ni la película de los "narcos" ni Jordi Ébola quisieron tocar, las "coincidencias" en las mismas fechas de cargos del PPdeG y Narcotraficantes en el Campo de Gibraltar, unos registrando empresas y los otros descargando fardos sin parar.

En el mismo año del registro de las empresas ZPRUEBA por altos cargos del PPdeG en la Xunta en Melilla corrían malos tiempos en la zona para el PP al estar bajo procesos abiertos por corrupción en Melilla, entre ellos el denominado caso Tosca que investigaba el amaño de contratos públicos, afectan a empresas privadas acusadas de colaborar en la...

13-09-2019 Votos:1029 Reportaxes a fondo Redacción Xornal Galicia

Así estaba a Praza do Concello á hora da cea

O Carballo Food Truck Fest..

El concejal de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, ha recibido esta mañana..

lineaazul 1600

María del Mar Sánchez Sierra según el Consello de Contas es la segunda política que más dinero mueve en la Xunta de Galicia incumpliendo las normativas de contr…

12-09-2019 Votos:918 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia - avatar Redacción Xornal Galicia

Que la censura y la oscuridad más absoluta REINA Y ESTA AFINCADA en la Secretaría de Medios ya no es una novedad, que decenas de medios de comunicación le acusan...

Feijóo va a Varsovia hablar de fondos europeos mientras su asesora Mar Sánchez Sierra tiene censurada toda información …

09-09-2019 Votos:1438 Noticia destacada de Galicia Redacción Xornal Galicia

Carlos II, el rey hechizado por la alquimia "Les hablo de Europa con pasión, porque así...

" SOMOS MOI DE MONTE " - " SI VES LUME 085 " campaña de la Secretaría de Medios: Galicia carece de …

06-09-2019 Votos:2182 Noticia destacada de Galicia Redacción Xornal Galicia

No hay dinero público para controlar los incendios y María del Mar dilapida millones de...

Paraiso. Ven a Asturias portada National Geographic. En Galicia Mar Sánchez Sierra afirma que " somos moi de monte …

01-09-2019 Votos:2794 Noticia destacada de Galicia Redacción Xornal Galicia

Una promoción turística y un gabinete de comunicación que falla como la Secretaría de Medios...

Piden investigar todos os bens inmatriculados da igrexa na Galiza desde 1946

28-08-2019 Votos:3118 Noticia destacada de Galicia Redacción Xornal Galicia

Rexistran no Parlamento galego unha batería de iniciativas instando á xunta de Galiza a demandar...

El periodista de la Voz LUIS CARLOS LLERA deja entrever acusaciones de "latrocinio y extorsión" contra Abel Ca…

28-08-2019 Votos:3627 Noticia destacada de Galicia Redacción Xornal Galicia

Que hay una guerra abierta por el Campo de Fútbol de Balaidos no es nada...

Caballero destaca a "explosión" do turismo en Vigo tras "bater todos os récords históricos de Vigo "…

25-08-2019 Votos:3797 Noticia destacada de Galicia Redacción Xornal Galicia

O alcalde avanzou este venres os datos de ocupación hoteleira rexistrados durante o pasado mes...

Feijóo se tira "el moco" con la defensa de la tercera edad, y oculta de forma intencionada y malévola, que ent…

13-09-2019 Votos:423 Portada Redacción Xornal Galicia

Las denuncias y los malos tratos son la norma habitual sobre las residencias de ancianos que dependen del Gobierno de Feijóo, como respuesta la Xunta de Galicia utilizando los recursos públicos desde la Secretaría de Medios que preside Mar Sánchez Sierra fuerza un comunciado para privatizar 7 centros de atención a personas mayores "ciscados por todo Galicia" y implica a...

lineaazul 1600

Los "paganinis" Gallegos y Gallegas pagamos un presupuesto por diputado que se sitúa entre los 200.000 y los 260.000 eur…

14-06-2019 Votos:815 Preguiza Redacción Xornal Galicia - avatar Redacción Xornal Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Mesa del Parlamento de Galicia EUROPA PRESS Una de las formas de revisar el gasto de los parlamentos autonómicos es calcular lo que cuestan...

El alcalde de Cospeito (Lugo), Armando Castosa, del PP, solo ha realizado 7 actividades parlamentarias desde su incorporación al S…

14-06-2019 Votos:1790 Preguiza Redacción Xornal Galicia - avatar Redacción Xornal Galicia

David Lombao 15/10/2014 - 17:57h Senadores gallegos del PP, con Feijóo ante el busto de Fraga en la Cámara Alta Armando Castosa es alcalde de Cospeito, en la Terra Chá lucense, desde 1991. Además...

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+