Información
Agenda de Galicia

Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de maio de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

Información
Localidades de Galicia 02 Mayo 2018 1215 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de maio de 2018, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 2 de maio de 2018, a orde do día da sesión é a seguinte:

 

Punto 1. Informe anual do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2017.

29374 (10/IVAL-000002)

Publicación do Informe anual, BOPG n.º 293, do 18.04.2018

Punto 2. Textos lexislativos

2.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque Nacionalista Galego, para remitir ao Congreso dos Deputados, orgánica e transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Xunta de Galicia (doc. núm. 20737, 10/PPLC-000007)

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 219, do 29.11.2017

2.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. de En Marea, relativa ás medidas urxentes de emerxencia social en materia de prestacións económicas para paliar a pobreza enerxética e tendentes á mellora da eficiencia enerxética dos fogares vulnerables.

(doc. núm. 26278, 10/PPL-000015)

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 263, do 20.02.2018

Punto 3. Comparecencias

30282 (10/CPP-000058)

Do Sr. conselleiro de Facenda, por petición propia, para informar do seguimento do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020

Punto 4. Mocións

4.1 30142 (10/MOC-000085)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co impacto ambiental das verteduras de augas residuais procedentes de explotacións mineiras. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 27754, publicada no BOPG n.º 280, do 21.03.2018 e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)

4.2 30153 (10/MOC-000086)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co orzamento consignado para o ano 2018 para a prevención do abandono escolar. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28849, publicada no BOPG n.º 289, do 11.04.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)

4.3 30154 (10/MOC-000087)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para mellorar o emprego público e as condicións de traballo no sector público autonómico. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 28232, publicada no BOPG n.º 284, do 27.03.2018, e debatida na sesión plenaria do 24.04.2018)

Punto 5. Proposicións non de lei

5.1 19450 (10/PNP-001439)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre a negociación pola Xunta de Galicia co Concello da Coruña e as demais partes implicadas da revisión dos convenios portuarios do ano 2004, así como os criterios de ordenación, a forma xurídica do consorcio, o financiamento e os accesos ao porto exterior e os demais apartados contidos na proposta de protocolo trasladada polo Goberno municipal da Coruña

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 203, do 31.10.2017

5.2 24025 (10/PNP-001737)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e 5 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Ministerio de Xustiza en relación coa creación de novas unidades xudiciais en Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 250, do 31.01.2018

5.3 28878 (10/PNP-002092)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio

Sobre a realización polo Goberno galego dun estudo respecto da posible implantación do sistema de cotas individuais transferibles e as súas implicacións para as pesqueiras multiespecíficas que operan no Cantábrico

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

5.4 29120 (10/PNP-002114)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación salarial dos mestres e do persoal docente de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018

5.5 29342 (10/PNP-002133)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia dun pacto pola lingua galega e as actuacións que debe levar a cabo ao respecto

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018

5.6 29544 (10/PNP-002161)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración de caducidade da concesión mineira San Rafael (núm. 2946) no concello de Touro

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018

5.7 29632 (10/PNP-002167)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a convocatoria polo Goberno galego, o máis axiña posible, da Comisión de seguimento do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na Área Metropolitana de Vigo, e a inclusión na súa orde do día da solicitude do Concello de Gondomar para a súa incorporación a ese tipo de transporte

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018

5.8 29902 (10/PNP-002197)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Puy Fraga, Pedro e 7 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co proceso de integración europea, así como os principios que deben inspirar a acción exterior e as demandas da Xunta de Galicia ante as institucións europeas ao respecto.

Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 296, do 25.04.2018

Punto 6. Interpelacións

6.1 9314 (10/INT-000394)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as consecuencias no mercado financeiro galego da posible venda do Banco Popular

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 120, do 31.05.2017

6.2 21522 (10/INT-000734)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre a política do Goberno galego en relación coas enfermidades profesionais

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 229, do 19.12.2017

6.3 28982 (10/INT-000936)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pierres López, María Luisa e 2 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa incidencia urbanística do Regulamento xeral de estradas de Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018

Punto 7. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta

7.1 30278 (10/POPX-000088)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación da súa política en relación coa lingua galega

7.2 30279 (10/POPX-000089)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a avaliación do Goberno galego respecto das súas políticas en relación coa corrección dos desequilibrios territoriais internos de Galicia

7.3 30280 (10/POPX-000090)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto do uso de xeito partidario dos medios públicos para facer campaña electoral

Punto 8. Preguntas ao Goberno

8.1 30240 (10/PUP-000161)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para o asinamento dun protocolo co Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria da Coruña para a xestión do borde litoral da cidade da Coruña

8.2 29131 (10/POP-003424)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir o futuro do servizo ferroviario Renfe-Feve, a súa planificación e xestión

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 293, do 18.04.2018

8.3 29707 (10/POP-003480)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para aliviar a densidade de tráfico pesado na A-55, no tramo Vigo-O Porriño

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018

8.4 30238 (10/PUP-000160)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis

Sobre a avaliación do Goberno galego respecto da viaxe oficial a México que vai realizar o presidente da Xunta de Galicia, xunto co conselleiro de Economía, Emprego e Industria no mes de maio de 2018

8.5 29564 (10/POP-003468)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da integración dos profesionais de Educación Social en toda a educación obrigatoria de primaria e secundaria, así como na infantil

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 296, do 25.04.2018

8.6 24249 (10/POP-002926)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 7 máis

Sobre os recursos destinados e as liñas de colaboración da Xunta de Galicia coas entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais para o desenvolvemento de programas e actuacións de loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 255, do 07.02.2018

8.7 28931 (10/POP-003404)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación de novos equipos de valoración e orientación da discapacidade na provincia de Pontevedra

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

8.8 30005 e c.e. 30155 (10/PUP-000159)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e 2 máis

Sobre o tipo de controis que está a levar a cabo o Goberno galego para garantir o cumprimento dos requisitos exixidos na concesión das axudas cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural

8.9 30277 (10/PUP-000163)

Grupo Parlamentario de En Marea

Santos Queiruga, Carmen

Sobre as razóns do Goberno galego para considerar agora vangarda tecnolóxica os medios de salvamento aéreo da Xunta de Galicia que pasaron a mans privadas no seu día por considerar que estaban obsoletos e que precisaban de actualización

8.10 22696 (10/POP-002735)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis

Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas "O sabor da aventura está no mar", "Ponlle as pilas ao teu bocata" e "Do mar ao prato"

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 241, do 17.01.2018

8.11 28662 (10/POP-003372)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio

Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento polos helicópteros Pesca I e Pesca II das condicións técnicas necesarias para a prestación na actualidade do servizo de salvamento marítimo

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 289, do 11.04.2018

   

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2018

Miguel Ángel Santalices Vieira

Presidente

Asinado dixitalmente por:
Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 02/05/2018 14:35:10

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+