Un sistema público de pensións implica NON IMPULSAR DESDE O GOBERNO PLANS PRIVADOS DE PENSIÓNS nas súas diferentes variantes.

Información
Galicia | 24 Abril 2019 | 3039 Votos | Correo electrónico | Imprimir

PREGUNTAS EN RELACIÓN A INCLUÍR NO PROGRAMA ELECTORAL DO seu PARTIDO Ou COALICIÓN DE PARTIDOS, ESTAS REIVINDICACIÓNS DA COORDINADORA ESTATAL POLA DEFENSA DO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÓNS (COESPE), PARA As ELECCIÓNS XERAIS DO 28 DE ABRIL DE 2019

1ª A COESPE considera que o actual sistema de reparto, segundo está suscitado, non garante por si só o financiamento das pensións actuais e a viabilidad das que se están xerando. Tamén que existen pensións insuficientes e inxustas que non permiten unha vida digna aos perceptores cando hai riqueza suficiente en todo o Estado, segundo móstrase no crecemento do PIB. Está disposto o seu Partido que as pensións públicas dignas e as súas revalorizaciones de acordo ao IPC, sen eliminar cotas sociais de traballo, deben ser GARANTIDAS POLOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO mediante un reparto equitativo, vía impositiva, da riqueza que xera a masa produtiva do país, aplicando si fose necesario o Art 128 da Constitución?


2ª A Coordinadora desexa un debate profundo a curto prazo sobre o Sistema Público de Pensións da Seguridade Social, con PARTICIPACIÓN necesaria das organizacións de traballadores/as e de PENSIONISTAS, incluída ESTA Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións, como paso previo á posta en marcha da lexislación necesaria que garanta o mantemento do sistema público cunhas prestaciones dignas. O seu partido apoia esta demanda de PARTICIPACIÓN DA COORDINADORA ESTATAL?
3ª Para garantir o que expresan os artigos 41 e 50 da Constitución como dereitos declarativos, pero non fundamentais e así non deixar as prestaciones da Seguridade Social ao arbitrio dos Gobernos, como sucedeu co anterior Pacto de Toledo, o seu partido propoñerá e apoiará un CAMBIO DA CONSTITUCIÓN nese sentido?
4ª A aposta política por un sistema público de pensións implica NON IMPULSAR DESDE O GOBERNO PLANS PRIVADOS DE PENSIÓNS nas súas diferentes variantes. Por 3 razóns: 1) Mermaría a caixa única da Seguridade Social. 2) Baixarían as pensións de quen non teñen o suficiente salario para subscribilos. 3) As desgravaciones fiscais dos plans privados farían diminuír os ingresos vía impostos. Está o seu partido de acordo en non impulsar con medidas legais favorecedoras os plans privados de pensións?
5ª Comprométese o seu partido a facer unha REFORMA FISCAL PROGRESISTA e xusta para que aporten máis ao erario público quen teña máis recursos económicos, fundamentalmente as rendas do capital igualando en tal carga impositiva aos nosos veciños países como Portugal, Francia, Italia ou Alemania, e incrementalo, e evitar, con máis persoal de inspección, as evasións de capitais e a fraude fiscal?
6ª Propoñerá o seu partido para a próxima legislatura unha REFORMA LABORAL que impida a economía mergullada e as horas traballadas e non pagas e que unha destas medidas será a de aumentar o corpo de Inspectores de Traballo e de Seguridade Social?

7ª Parece incongruente alargar a idade laboral ata os 67 anos ou máis cando o desemprego xuvenil do noso país é dos máis altos e han ter que emigrar 300.000 mozos desde que estalou a crise. Manterá ou non o seu partido a IDADE DE XUBILACIÓN EN 65 ANOS, como estaba antes da Reforma do 2.011, e a xubilación ao 100% con 40 anos ou máis de cotización?
8ª Os anos de cómputo de cotización para achar a BASE REGULADORA da pensión se ha ir incrementando, de 15 anos a 25, e agora púxose sobre a mesa computar toda a vida laboral. Tamén as reformas do sistema de pensións da Seguridade Social de 2011 e 2013 estableceron o ?FACTOR DE SOSTENIBILIDAD?, que penaliza as e os pensionistas polo seu longevidad. Vai o seu partido a derrogar estas medidas?
9ª A Carta Social Europea dispuxo que o Salario Mínimo Interprofesional de cada Estado debería ser igual ao 60% do Salario Medio. En 2016 isto equivalía como salario neto en 14 pagas, 1.084 ?/mes. Quererá o seu partido que se cumpra a Carta Social Europea e que as PENSIÓNS MÍNIMAS IGUÁLENSE Ao SALARIO MÍNIMO a 900 ?/mes actual, co horizonte de chegar ao disposto de 1.084 ?/mes durante a legislatura próxima?
10ª Apoiará o seu partido a REVALORIZACIÓN ANUAL AUTOMÁTICA DAS PENSIÓNS únicamente ao IPC real, sen que interveñan outros factores macroeconómicos que baixen a revalorización inferior ao IPC?
11ª A BRECHA POR RAZÓN DE XÉNERO NA PENSIÓN MEDIA en España é do 38% inferior nas mulleres. Isto é debido a que, por unha banda, as pensións de viudedad, cunha cuantía media de 644 ?/mes, recaen nun 92% en mulleres. Por outro que, moitas mulleres dedicáronse aos labores do fogar e cobran só pensións non contributivas que, ao día de hoxe, é de 392 ?/mes. Finalmente debido a que na vida laboral da muller predominan os contratos temporais e a tempo parcial, cunha menor cotización. Vai corrixir o seu partido esta manifesta inxustiza de desigualdade, e incluír a cobertura de lagoas que rexía antes da Reforma do ano 2.011?
12ª Ten previsto o seu partido para estas eleccións que se dote das partidas económicas suficientes para desenvolver en toda a súa extensión a LEI DE DEPENDENCIA, evitar a privatización dos actuais servizos que se prestan aos maiores, dotar de recursos humanos cualificados a este servizo público, así como un plan xeral de construción de residencias públicas e outras alternativas habitacionales públicas para persoas dependentes?
13ª Vai propoñer no seu programa derrogar o COPAGO FARMACÉUTICO e volver introducir os medicamentos retirados no sistema da Seguridade Social?
14ª Poñerá en marcha a súa formación política na próxima legislatura un PLAN DE COBERTURA EFECTIVA Ás NECESIDADES DOS MAIORES, sobre a utilización de servizos básicos, luz, auga, gas?que inclúa a prohibición expresa de que se lles corten, sen que interveñan os servizos sociais do seu Concello? Incluirá a súa formación política unha cláusula, para que sexan os beneficios das compañías segundo o artigo 128 da Constitución, as que cubran estas necesidades e non as Administracións Públicas, cos impostos dos cidadáns/as?

15ª Algunhas prestaciones teñen como indicador o IPREM o que fai que as mesmas teñan cuantías de miseria, vai substituír o seu Partido este indicador do IPREM en tales prestaciones polo Salario Mínimo Interprofesional?

16ª Hai un gran malestar pola privatización dos Centros Geriátricos nas súas distintas modalidades é unha realidade obxectiva e constatable de que priman nos mesmos os beneficios sobre o benestar da cidadanía que os usa, nalgúns casos con resultados escandalosos na atención e fraudes noutros casos, vai o seu Partido a facer que todos os Centros Geriátricos sexan de titularidad e xestión públicas? En que prazo?

17ª Que vai facer o seu Partido para restaurar o poder adquisitivo perdido polos pensionistas desde 2011 en relación coa subida do IPC previsto co real nese periodo?

18ª Vai manter o seu Partido o Decreto 8/2019 de 8 de marzo en relación aos requisitos establecidos para a obtención do Subsidio para maiores de 52 anos e non cambialo a outra Lei que supoña un endurecimiento das condicións para a obtención do mesmo e unha minoración da súa cuantía?

social youtube xornalgalicia   feed-image