Os socialistas repartiron a TARTA DIPUTACIONAL onde votaron todos a favor de subirse escandalosamente as retribucións e asesores para igualarse a Ines Rei no Concello

Información
Galicia | 24 Julio 2019 | 2448 Votos | Correo electrónico | Imprimir

O pleno da Deputación da Coruña aproba a proposta de organización do goberno provincial

O pleno da Deputación da Coruña aprobou hoxe a proposta de organización do goberno provincial para o funcionamento da institución no mandato 2019-2023. SE NEGARON A INFORMAR SOBRE QUE CUANTÍA SE SUMARA AS QUE XA RECIBEN NOS SEUS CONCELLOS CORRESPONDIENTES, teñen medo a unha manifestación popular. Para pensions non ai cartos pero para subirse os seus "SOBRESUELDOS" sobran...

Todos os puntos da orde da día foron aprobados por unanimidade de todos os grupos políticos, agás o PP que se abstivo no punto das delegacións de competencias do pleno na Xunta de Goberno e na designación de representantes da Deputación en distintos organismos. O deputado de Marea Atlántica, Alberto Lema, abstívose no punto 7 da Orde do Día sobre o réxime de sesións, aínda que posteriormente aclarou a súa vontade de se abster no punto 11, no que se recollen as retribucións da corporación, punto no que votou favorablemente durante a sesión.

 

O pleno aprobou a creación de nove comisións informativas, unha máis que no anterior mandato, que estarán presididas polos seguintes deputados/as:

1. Deputado de Economía, Facenda, Contas, Persoal e Réxime Interior: Don Antonio Leira Piñeiro (PSOE)

2. Deputada de Benestar Social e Educación: Dona Ana Lamas Villar (PSOE) Baixo a supervisión da deputada responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de Educación a Dona Sandra González Castro (PSOE)

3. Deputado de Promoción Económica e Asistencia a Municipios: Don José Blas García Piñeiro (PSOE). Baixo a supervisión do deputado responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de Asistencia a Municipios a Don José Manuel Lage Tuñas (PSOE).

4. Deputado de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural: Don Xosé Regueira Varela (BNG)

5. Deputado de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais: Don José Manuel Pequeño Castro (PSOE)

6. Deputado de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística: Don Xosé Xurxo Couto Rodríguez (BNG). Baixo a supervisión do deputado responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de políticas de igualdade e normalización lingüística a Dona María del Carmen Muiño Filgueira (BNG)

7. Deputada de Deporte e Xuventude: Dona Cristina Capelán Cancelo (PSOE). Baixo a supervisión da deputada responsable desta área, atribúese delegación especial en materia de xuventude a dona Sandra González Castro (PSOE).

8. Deputado de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento: Don Xosé Luis Penas Corral (BNG)

9. Deputado de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sostible: Don José Ramón Rioboo Castro (PSOE)

As delegacións xenéricas que se outorgan comprenden, no ámbito das áreas asignadas, a dirección, inspección e impulso de obras e servizos, así como a execución das disposición de carácter xeral e dos actos e acordos dos órganos de goberno, coidando da súa publicación e podendo recabar para tales tarefas os asesoramentos técnicos necesarios. Atribúese aos deputados delegados a facultade de asinar os protocolos e convenios relativos ás materias delegadas.

As comisións reuniranse unha vez ao mes e estarán integradas por doce deputados/as, dos cales cinco pertencerán ao Grupo Popular, catro ao Grupo Provincial Socialista, un ao Grupo do BNG, un ao de Marea Atlántica e un de Alternativa dos Veciños.

O portavoces dos diferentes grupos políticos no Pleno, que seguirá celebrándose con periodicidade mensual o último venres de cada mes serán: Rosa Gallego Neira (PP), Bernardo Fernández Piñeiro (PSOE e portavoz do Goberno provincial), María del Carmen Muíño Filgueira (BNG), Alberto Lema Suárez (Marea Atlántica) e Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños).

A Xunta de Goberno reunirase o primeiro e o terceiro venres de cada mes e estará integrada polo presidente, Valentín González Formoso (PSOE) e os dez deputados seguintes: Xosé Regueira Varela (vicepresidente.BNG), Cristina Capelán Cancelo (PSOE), Bernardo Fernández Piñeiro (PSOE), José Blas García Piñeiro (PSOE), Ana Lamas Villar (PSOE), Antonio Leira Piñeiro (PSOE), José Manuel Pequeño Castro (PSOE), José Ramón Rioboo Castro (PSOE), Xosé Xurxo Couto Rodríguez (BNG), Xosé Luis Penas Corral (BNG).

Réxime de retribucións e indemnizacións

O réxime retributivo da corporación recupera os niveis de 2011. O presidente terá unhas retribucións anuais brutas de 71.523,20 €, mentres que as do vicepresidente serán de 63.000 euros anuais. Os deputados con dedicacións exclusivas terán unhas retribucións de 60.426,57 euros brutos ao ano, mentres que as medias dedicacións supoñen 30.213,28 € anuais.

O pleno aprobou 15 dedicacións exclusivas e 2 parciais por un importe total de 980.495,17 euros anuais.

As indemnizacións por asistencia a pleno serán de 591 euros, mentres que as das comisións informativas e Xunta de Goberno serán de 370 euros. Cando coincida no mesmo día máis dunha sesión dos órganos colexiados terán dereito a percibir unha soa asistencia.

O pleno aprobou tamén un total de 27 postos de persoal eventual

Nomeamento de representantes da Deputación en organismos

O pleno aprobou tamén o nomeamento dos representantes da Deputación en diferentes organismos, segundo o seguinte cadro:

ORGANISMO

REPRESENTANTE/S

Biblioteca do Real Consulado

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Comisión de seguimento do Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias e As Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais

José Ramón Rioboo Castro

Comisión Galega de Cooperación Local

Valentín González Formoso

Comisión Galega de Protección Civil

José Blas García Piñeiro

 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da Auga entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia

José Ramón Rioboo Castro

 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais

Valentín González Formoso

 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña

María del Carmen Muiño Filgueira

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

Valentín González Formoso

Consello de Administración de Portos de Galicia

Bernardo Fernández Piñeiro

Consello de Administración de Xestur, S.A.

Valentín González Formoso

Consello Territorial da Axencia Turismo de Galicia

Xosé Regueira Varela

Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria da Coruña capital e provincia

José Manuel Lage Tuñas

Consorcio do Depósito Franco do Porto da Coruña

Bernardo Fernández Piñeiro

José Manuel Lage Tuñas

Antonio Leira Piñeiro

 Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

Valentín González Formoso

Xosé Luis Penas Corral

José Ramón Rioboo Castro

Cruz Vermella Española (Comité Provincial)

Ana Lamas Villar

 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

Valentín González Formoso

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

José Ramón Rioboo Castro

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC)

Valentín González Formoso

Cristina Capelán Cancelo

María del Carmen Muiño Filgueira

José Ramón Rioboo Castro

Fundación Camilo José Cela

Valentín González Formoso

Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña (Padroado)

Cristina Capelán Cancelo

 Fundación Eugenio Granell

Milagros Castro Sánchez

Fundación  EXPONAV

Valentín González Formoso

Fundación GALICIA - EUROPA

Valentín González Formoso

Fundación  GONZALO LÓPEZ ABENTE

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Fundación Gonzalo Torrente Ballester

Ana Lamas Villar

Fundación Privada Democracia y Gobierno Local

Valentín González Formoso

Fundación Rosalía de Castro

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Fundación Terra de Trasancos

Ana Lamas Villar

Fundación Universidade da Coruña -  FUAC

José Manuel Lage Tuñas

 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)

José Manuel Lage Tuñas

Antonio Leira Piñeiro

Mesa Provincial de Comercio Local

José Blas García Piñeiro

Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón (Padroado)

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Museo do Pobo Galego (Xunta Rectora)

Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Sandra González Castro

Parque Natural das Fragas do Eume (Xunta Rectora)

José Ramón Rioboo Castro

Parque Natural das Illas Atlanticas (Padroado e Xunta Consultiva)

Xosé Regueira Varela

Red Española de Turismo Ingustrial (RETI)

Xosé Regueira Varela

Reserva da Biosfera  “MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS DO MANDEO”

Cristina Capelán Cancelo

Bernardo Fernández Patiño

Xosé Regueira Varela

José Ramón Rioboo Castro

Sección de EELL con aguas minerales y termales de la FEMP

Xosé Regueira Varela

social youtube xornalgalicia   feed-image