O 80% da superficie de Galicia queimada e o Goberno de Feijóo vaise a Ponteareas a fomentar RIQUEZA E OPORTUNIDADES LABORAIS EN GALICIA con lumes...Mentres Mar Sánchez promociona con fondos públicos " Si ves lume 085 "...Cita Mariano Rajoy ¡ Viva el vino

Información
Galicia | 05 Noviembre 2019 | 1784 votos | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

As FAKE NEWS;

• O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde. Subliña que a Comunidade é a novena potencia forestal europea, empregando o sector a preto de 80.000 familias, e representando o 2% no PIB galego.  

Galicia acapara un tercio de la superficie quemada de España..+    Si ves lume 085...+

LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE MADERA en el que GALICIA NI APARECE ver; https://www.demadera.work/los-principales-paises-productores-de-madera/

Ver informe da madeira de Galicia , coordinado polo profesor da Escola de Enxeñarı́a Forestal de Pontevedra (Universidade de Vigo) Juan Picos.

 

O informe desmente LITERALMENTE o comunicado propagandístico do Goberno do PPdeG na Xunta que di;

Con todo, o aná lisis detallado tambié n identifica unha serie de debilidades ás habrá que prestar especial atenció n no aná lisis dos futuros exercicios. Entre estes cabe destacar o estancamento da producció n de madeira de piñeiro, particularmente aquel de elevada calidade tecnoló gica procedente de selvicultura profesional; que a producció n esté prá cticamente na súa totalidade baseada nos aproveitamentos de silvicultores individuais nun contexto de elevada fragmentació n da propiedade; ou a desigual distribució n geográ fica da actividade selvı́cola con provincias como a de Ourense onde a actividade dista aínda do seu potencial.

Pola súa banda, a industria de transformació n sufrió nos oú ltimos añvos un descenso acusado das vendas iniciado co cambio de ciclo do sector da construcció n, a crise financeira global e o descenso do consumo.

#Ante esta situació n moitas empresas traballaron na mellora da súa competitividade e a súa masa crı́ tica nos mercados exteriores, especialmente naqueles nos que a recuperació n econó mica se preveı́á menor prazo. O segmento do contract é o mellor exemplo no á mbito da segunda transformació n da madeira.

A tendencia comenzó a reverter a partir do añou 2013 e consolidarse desde 2015. En 2017 moitos indicadores conseguiron valores semellantes aos de 2008, incluso alcanzando rexistros históricos nalgúns como as exportacións. A recuperació n do emprego no sector foi maior que a experimentada na economı́a xeneral.
A pesar diso non, parte da estrutura produtiva mudó de maneira permanente e por tanto non se tratou dunha recuperació n do estado anterior senón unha nova situació n que obviamente necesitasé ser monitorada.