José Manuel Lage Tuñas sigue sin explicar la "ristra" de defraudadores de tributos municipales, financiación de la campaña del PSdeG en A Coruña mediante justificación de créditos que pagan con el dinero en mano que no pasa por las cuentas del partido.

Información
Galicia | 11 Diciembre 2019 | 3273 Votos | Correo electrónico | Imprimir

 RECIBIR DIÑEIRO EN MAN DOS QUE FINANCIAN A CAMPAÑA POLÍTICA E PEDIR UN CRÉDITO NO QUE SE DELVOLVE O RECIBIDO PARECE SER O "MODUS OPERANDI" DALGUNHAS CAMPÀÑAS POLÍTICAS EN GALICIA E NESTE CASO con sobrados indicios de suceder no PSdeG de A Coruña por orden de Lage Tuñas nombrando encargada das contas a Sra Sonia Pena ( recien chegada da sua viaxe de noivos ) podría ter moito que explicar por que a directora de campaña "Esther Fontán" se lava as mans como Poncio Pilatos afirmando a Xornal Galicia, que nin sabe, nen ten idea do que fai con as contas Lage Tuñas principal autor e conseguidor dos cartos para a longa axenda da campaña que non facemos pública por a Protección de Datos, pero que poñemos a disposición da xustizxa por si desexa investigar, con nomes, e apelidos, hoteles, flores, carteis, taxis, todo sen factura, pagado en man, e sen xustificar, por xustificar Lage Tuñas nen pide  nen da explicacións do equipo de goberno adicado a defraudar os impostos municipais e perseguidos por a Intervención Municipal en vías de apremio nos dogas por negarse a recoller as notificacións .   Lage Tuñas incumple el informe GRECO.+

Lage Tuñas oculta la financiación y las cuentas del PSDEG ...

https://www.xornalgalicia.com › 12791-lage-tunas-oculta-la-financiacion-y...

13 oct. 2019 - Lage Tuñas oculta la financiación y las cuentas del PSDEG de A Coruña de las Elecciones Municipales 2019 incumpliendo el mandato legal ..

A enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) do mes de decembro do 2017 pon de manifesto que a cidadanía está moi preocupada pola corrupción vinculada aos partidos políticos. Os tres principais problemas que perciben os cidadáns en España son: o paro, a corrupción e a fraude, e en terceiro lugar, os partidos políticos e o seu financiamento.

 Durante os últimos anos o financiamento dos partidos políticos foi motivo de debate en diferentes foros como consecuencia dos presuntos casos de financiamento ilegal dalgunhas formacións políticas. Na actualidade hai membros destacados de partidos políticos como xerentes ou tesoureiros que están a ser xulgados por condutas irregulares no financiamento dos seus partidos, por exemplo: o Cas Palau que afecta ao financiamento de Converxencia Democrática de Catalunya, ou o Caso Bárcenas e o caso Gürtel que afecta a finanzas do Partido Popular, entre outros. Estes escándalos vinculados ao financiamento dos partidos políticos continúan alarmando á poboación e creando un clima de desafectación e de desconfianza sobre os partidos políticos e os representantes públicos. Os partidos políticos no poder, #ante esta situación, puxéronse a traballar en comisións lexislativas para adoptar medidas contra a corrupción. A finais do ano pasado no Congreso dos Deputados creouse “A Comisión para a auditoria da calidade democrática.

Fiscalización Elecciones locales de 26 de mayo de 2019 ...

https://sede.tcu.es › GRCuentas › PartidosPoliticos › ELOC2019

El artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, atribuye en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la ...

Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019 - Tribunal ...

https://sede.tcu.es › sede-electronica › GRCuentas › PartidosPoliticos

10 nov. 2019 - ... elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019 ... al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los ...

A loita contra a corrupción e as reformas institucionais e legais” coa finalidade de debater e escoitar as achegas de diferentes relatores de organismos de control e especialistas no réxime e o financiamento dos partidos políticos. 2. O FINANCIAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA O lexislador español en 1987  optou por un sistema de financiamento dos partidos políticos mixto, é dicir, por unha banda, os partidos pódense financiar con recursos públicos (apartado 2.1), principalmente subvencións; e con recursos privados (apartado 2.2), as achegas privadas que poden proceder de persoas físicas ou xurídicas e dentro duns límites establecidos na LOFP.

No apartado 2.3 analizaremos as cifras do financiamento dos partidos políticos durante o período 2009-2015. 2.1 Recursos públicos Segundo o artigo 2 da LOFPP considéranse recursos públicos:

Rendición de Cuentas de los Partidos Políticos - Tribunal de ...

https://sede.tcu.es › sede-electronica › GRCuentas › PartidosPoliticos

Respecto a las fiscalizaciones de los procesos electorales, se emiten ... de Cuentas el 20 de diciembre de 2018 y modificado el 7 de marzo de 2019 (PDF).

As subvencións públicas para os gastos electorais, nos termos establecidos na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral ( LOREG).

As subvencións estatais anuais para gastos de funcionamento dos partidos políticos. As subvencións anuais que as Comunidades Autónomas establezan para gastos de funcionamento no ámbito autonómico correspondente. As subvencións extraordinarias para realizar campañas de propaganda para a realización de referendo. As achegas que os partidos poidan recibir dos Grupos Parlamentarios  das Cámaras das Cortes Xerais,

[PDF]

instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de ...

https://www.tcu.es › pdf › Elecciones › InstruccionElecciones26mayo2019

28 mar. 2019 - de 2019. - Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a la Asamblea ... presentar al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral: ...

 

Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas e dos grupos dos representantes nos órganos das Administracións Locais. Tamén se recoñecen como recursos públicos as subvencións anuais para sufragar os gastos de seguridade que incorran os partidos políticos para manter a súa actividade política e institucional. En relación coas subvencións concedidas polas Administracións públicas aos partidos políticos o criterio de repartición con carácter xeral obedece ao número de escanos, o número de votos obtidos nas últimas eleccións e o número de envíos de papeletas aos electores (coñecida como a subvención por mailing). Este feito condiciona a que só sexan os partidos que obteñen representación parlamentaria os que teñan dereito ao financiamento público, con este sistema de asignación discriminase aos partidos minoritarios e aos que non obteñen representación, por tanto, dificulta a existencia e a creación de novas formacións políticas.

Unha proposta reiterada para reducir as subvencións públicas é eliminar a subvención por mailing e que sexa a propia Administración quen envíe as papeletas e sóbrelos de todos os partidos nun único envío. Mesmo exporse o non enviar por correo as papeletas e sóbrelos e que se dispoñan unicamente nos colexios electorais no momento da votación. A supresión da subvención por mailing poderíase xustificar polas razóns seguintes: As canles de comunicación políticos-cidadáns modificáronse, as novas tecnoloxías: móbil, twiter, Facebook e os perfís dos candidatos, foron determinantes para a elección do voto. O proceso electoral realízase con listas pechadas, os electores votan a lista electoral do partido, non ao candidato (excepto para a elección dos membros do Senado), por tanto, para o elector é indiferente recibir as papeletas de cada un dos partidos coa lista dos candidatos antes de ir votar. Nas últimas eleccións ás Cortes Xerais celebradas o 26 de xuño do 2016, o censo electoral foi de 36.518.000 electores e os partidos enviaron 127.957.035 envíos de papeletas que xustificaron para cobrar a subvención de mailing por importe de 18,45 millóns de euros, segundo o informe do Tribunal de Contas nº1216.

Unha das xustificacións que se aduce para o financiamento público é que garante a independencia dos partidos políticos fronte a posibles intromisións externas de terceiros interesados. Na actualidade queda pendente que se inclúa nas contas consolidadas dos partidos a totalidade dos recursos que as corporacións locais conceden aos partidos políticos. 2.2 Recursos privados Segundo a redacción inicial da Lei Orgánica de financiamento dos partidos políticos de 1987, os recursos procedentes do financiamento privado incluían: as cotas e as achegas dos seus afiliados, adheridos e simpatizantes privados; os produtos das actividades propias do partido político; os rendementos que podían obter da xestión do patrimonio propio; os beneficios das súas actividades promocionais ou da prestación de servizos; as doazóns en diñeiro ou en especie; os préstamos ou créditos que contrataban e por último, as herdanzas ou legados que recibían. Os partidos políticos podían recibir doazóns, en diñeiro ou en especie, procedentes de persoas físicas ou xurídicas. No 2007 a nova Lei orgánica (Lei 8/2007) prohibe as doazóns anónimas, e auméntase o límite das doazóns procedentes dunha mesma persoa física ou xurídica a 100.000 €.

Información procesos electorales 2019 - Tribunal de Cuentas

https://www.tcu.es › tribunal-de-cuentas › fiscalizacion › Elecciones

Información procesos electorales 2019. Presentación. Elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019. INSTRUCCIÓN. Elecciones a Cortes ...

 

A Lei tampouco permite recibir directa ou indirectamente, doazóns de empresas privadas ou empresas do mesmo grupo ou participadas maioritariamente ou fundacións vinculadas ás primeiras, que teñan contratos vixentes, presten servizos ou realicen obras para as Administracións Públicas. Como medida de control a Lei obriga a que todas as doazóns ingrésense nunha única conta corrente bancaria, onde constará a data da imposición, o importe da mesma, o nome e identificación fiscal do doante. A entidade de crédito está obrigada a estender un documento acreditativo cos datos anteriormente mencionados. En marzo do 2015 volveu modificar a Lei de financiamento nos seguintes aspectos:

Limítanse as achegas a persoas físicas e só se permite que sexan achegas dos afiliados ao partido; a figura do militante e do simpatizante desaparecen da lei de financiamento. Limítanse as achegas a 50.000€. No caso de doazóns de importe superior a 25.000€ ou doazóns de inmobles, o partido débeas notificar ao Tribunal de Contas. Exclúense as achegas de persoas xurídicas. Os bancos teñen a obrigación de informar o Tribunal de Contas sobre as doazóns ingresadas na conta do partido. Regúlase o caso que un doante achegue unha cantidade superior á establecida na Lei. Neste suposto, o partido ten que devolver o exceso ao doante. No caso de que o partido non poida devolver dita cantidade, ingresarase no Tesouro público no prazo de tres meses despois do peche do exercicio.

Sr Lage Tuñas como edil de Facenda explíquenos a los ciudadanos como con un sueldo de 1.600 euros se vive y liquida una hipoteca de 400.000 euros del 2015 que logra su portavoz del PSdeG en el Concello de A Coruña.

Información Galicia 06 Diciembre 2019 980 votos

edilyportavozpsdegcoruna eudoxia neiraLa web municipal publicita a día de hoy RETRIBUCIÓN ANUAL: 20.000 € brutos/año y capturada el 22/10/2019 publicitaba colgada el 15 de junio de 2019 RETRIBUCIÓN ANUAL: 59.582,74 €/brutos anuales en 14 pagas. Dedicación exclusiva. NOSOTROS PONEMOS LOS DOCUMENTOS PARA SU COMPROBACIÓN, no somos especialistas en matemáticas y no lo entendemos ¿ Ustedes sí..?...+

capturadel 22 10 2019 edil neira conradiccion sueldos 

Solicitamos información al Concello que declina responder como con un sueldo de 1.600 euros Más-Menos se consigue vivir y pagar una hipoteca de 400.000 euros como declara la edil Eudoxia Neira Fernández Portavoz del grupo municipal del PSDEG - PSOE ( preservada su publicación el 6 Dic. 2019 09:15:07 UTC en ; http://archive.is/FW7rx ) tener un coche, pagar sus impuestos, consumo, es abogada no ejerciente y en una declaración paralela del día 18-10-2019 declara, que vive de sueldos públicos desde el año 2009, tiene en la cuenta corriente 9.500 euros, un prestamo personal de 12 mil euros de los que debe 1600 euros, el 25% de un inmuble por herencia, unas declaraciones de transparencia que nada coinciden con la colgada en la web del concello de A Coruña y para más INCOMPRENSIÓN la web municipal a día de hoy dice Sra. Dª. Eudoxia Neira Fernández

Portavoz del grupo municipal del PSDEG - PSOE
Sra. Dª. Eudoxia Neira Fernández
RETRIBUCIÓN ANUAL: 20.000 € brutos/año

y en otra "hecha desaparecer "  dice;

FECHA DE TOMA DE POSESIÓN:FECHA DE TOMA DE POSESIÓN:15 de junio de 2019

RETRIBUCIÓN ANUAL: 59.582,74 €/brutos anuales en 14 pagas. Dedicaciónexclusiva

Según su propio curriculum colgado en la web municipal que dice https://www.coruna.gal/descarga/1453585997088/Declaracion-Yoya-Neira.pdf ( preservado el link de descarga el 6 Dic. 2019 09:17:55 UTC en http://archive.is/3coK9 )

Publicación 1.- 59.582,74 €/brutos anuales en 14 pagas Dedicación exclusiva capotura del 7 Dic. 2019 08:09:19 UTC http://archive.is/NWeJ0#selection-1099.0-1099.32

Publicación 2.- 20.000 € brutos/año http://archive.is/FW7rx#selection-1059.0-1065.19

ÁREAS DA SÚA COMPETENCIA

 • Igualdade
 • Servizos sociais
 • Participación cidadá
 • Mocidade e Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX)
 • Diversidade
 • Planificación familiar
 • Loita contra a violencia de xénero

PARTICIPACIÓN NOUTRAS ENTIDADES

 • Membro do Consello de administración de EMVSA
 • Membro do Padroado da Fundación EMALCSA
 • Representante municipal na Asociación pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga)
 • Representante municipal no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
 • Representante municipal no Comité local da Cruz Vermella Española
 • Representante municipal no Consorcio Galego de Igualdade e Benestar Social
 • José Manuel Lage Tuñas adjudica-regala cargos institucionales que no existen a Diana Sobral, en el Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia.

  Información Galicia 06 Diciembre 2019 1265 votos

  Diana Sobral Cabanas Concello A Coruna


  Jose Manuel Lage Tuñas por P.D. (Decreto do 26/06/2019) A Coruña, 17 de xullo de 2019 A Alcaldesa y el mismo como Concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior adjudicó el cargo de representante en una institución de la Xunta de Galicia (PPdeG) sin actividad y que a día de hoy NO existe según diversas resoluciones a las que hemos tenido acceso firmadas por el subdirector xeral de Réxime Xurídico Enrique González Murga en nombre de la Xunta de Galicia. Diana Sobral Cabanas forma parte del equipo de confianza de Lage Tuñas y es Concejala de Turismo, Comercio y Mercados y gestora del presupuesto "multimillonario" de las Fiestas de María Pita, la misma esta utilizando la web municipal para hacer negocio en publicidad de su empresa www.onenote.com (no tiene contenido web y esta redirigida a https://products.office.com/es/onenote/digital-note-taking-app?rtc=1 y esta https://www.govserv.org/ES/A-Coru%C3%B1a/902924026432262/Concello-da-Coru%C3%B1a dedicada a la venta de productos informáticos, se jacta de pertenecer a la Asociación de fiestas de la Ciudad Vieja que le adjudica subvenciones del Concello de A Coruña y la puesta en marcha de un proyecto financiado con el dinero público de los ciudadanos según declaraciones a este xornal de fuentes internas del Concello que por miedo nos solicitan preservar el anonimato.....+

   Según su declaración de bienes solo dispone de una cuenta con 1.725 euros cuando cobra más de 59.582,74 €/brutos anuales en 14 pagas y la dedicación exclusiva y un préstamo de 15 mil euros del que debe 8 mil. Muy activa en modificar créditos y subvenciones por el trámite de urgencia del que poco o nada llega a conocimiento público ( ver descargable 2019-09-19 JGLE y U), autora del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO GASTRONÓMICO “BOUCATISE, V FESTIVAL BOCATA GOURMET - A CORUÑA 2019” festival gastronómico que se celebró el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre del año en curso, en el Mercado de San Agustín, EL COSTE DE DINERO PÚBLICO REGALADO POR LA EDIL ES " Presupuesto....+: 57.024,79 €  "30.000 EUROS POR DIA QUE FUERON A MANOS DE SINGULAE P@C SL Importe total ofertado (con impuestos) 65.824 EUR (SIENDO LA ÚNICA OFERTA PRESENTADA), DICE LA ADJUDICACIÓN " única oferta presentada que cumple todos los requisitos" nos preguntamos ¡ Ustedes se han enterado del evento ! nosotros nó y teniendo familia a menos de 20 metros del evento. Fdo. Diana Sobral Cabanas Presidenta Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña (Decreto de 27 de junio de 2019), que no consta en su curriculum. ( descargable DESCARGA_PPT (6)).

  Y lo ya inconcebible es que utilice el Concello de A Coruña y su imagen institucional para "hacer negocio con la publicidad en ineternet que no constan los ingresos en su declaraciónd e transparencia ver https://www.govserv.org/ES/A-Coru%C3%B1a/902924026432262/Concello-da-Coru%C3%B1a ( preservada y peritada por terceros en http://archive.is/BxhgB

  Y el negocio se expande a través de su contenido asi:

  Grazas por visitar a páxina do Concello da Coruña en Facebook. Para facer unha suxestión, achega ou reclamación, podes contactar co teléfono gratuíto de atención cidadá 010 ou a través da web municipal http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&pagename=CorunaPortal%2FPage%2FGenerico-Page-Generica&cid=1421634097691&argIdioma=gl Ademais destas dúas canles, a veciñanza dispón de outras ferramentas de participación cidadá: - Escano cidadán. Participa no Pleno e coloca as túas preocupacións e demandas na axenda política da Corporación. www.coruna.es/participacionplenos - A porta aberta. Procesos participativos nos que as persoas interesadas poden opinar e tomar partido nas decisións máis relevantes do Concello www.coruna.es/aportaaberta - Dillo ti. Conversa co alcalde e o equipo municipal unha vez ao mes nun barrio da cidade www.coruna.es/conversascoalcalde

  Denominación
  SINGULAE P&C SL
  Objeto Social
  Actividades de diseño gráfico; servicios de catering; así como la realización de servicios de publicidad
  Domicilio Social
  AVENIDA DE LAS CONCHIÑAS, 43 - PISO 7 C
  Localidad
  Coruña
  Forma Jurídica
  SOCIEDAD LIMITADA
  Página Web
  www.compostelagastronomica.es
  Actividad
  8230 - Organización de convenciones y ferias de muestras

  Actualmente sus cargos directivos son

  Arias Herrera Marta Adm. Unico desde 25/08/2010
  Bescansa Gonzalez Jose Maria Apod. desde 11/07/2018 y que aparece en el BOE Núm. 136 Lunes 6 de junio de 2016 Supl. N. Pág. 1 perseguido por la Intervención Municipal por eludir impuestos en al menos dos expedientes (descargable en este artículo) en vía de apremio:

  BESCANSA GONZALEZ JOSE MARIA 32806977F 7399879
  BESCANSA GONZALEZ JOSE MARIA 32806977F 7395853

  losdefraudadoresdeimpuestosmunicipales ediles concellodeacoruna


  2.600.000 puntos de luz, 70% subida salarial, ¡ Vivir na Coruña que bonito é, andar de parranda e dormir de pé !

  "Feliz Navidad" en nombre de los indigentes de A Coruña y gracias por "....vulnerar.." nuestros derechos...?

  Los políticos afirman que el dinero público es sagrado, y pagar los impuestos es la BANDERA de todo el que represente a los ciudadanos, pues en esta ocasión nuestros lectores podrán comprobar por si mismos como el grupo " escogido " de José Manuel Lage Tuñas en el Concello de A Coruña se presentan a las elecciones municipales bajo la "CARADURA DE NO PAGAR LOS IMPUESTOS Y PERSEGUIDOS POR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL QUE AHORA GOBIERNAN.., PERO ES MÁS, EL SR JOSÉ MANUEL LAGE TUÑAS PARECE QUE LE HA TOMADO "GUSTITO" a no declarar nada y por no declarar no declara más que "títulos falsos de COSEDEN" en su curriculum..+, por que las cuentas no van con el, la Comisión de Transparencia de Galicia tiene abierta una investigación por su negativa a informar como financió la campaña electoral del PSdeG para hacerse con la alcaldía Ines Rey, el y su equipo defraudador... Que ahora se jactan de mejorar a los desfavorecidos con el dinero público emulando a Amancio Ortega de inditex..Y todo ello apadrinado por Valentin Formoso verdadero autor al convertirse en padrino de Lage Tuñas en la Provincia de A CoruñaUna Investigación financiación Campaña PSdeG Lage Tuñas RSTCG 143/2019 Defonsora do Pobo, da salida a los siguientes datos documentados del BOE año 2018 previo a su entrada en la Alcaldía de A Coruña. la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia exige su DIMISIÖN, reservándonos otros 3 ediles para el siguiente artículo, sin olvidar y recordando a nuestros lectores que todos ellos dieron el sí a subirse el sueldo más de un 70% y dedicaciones exclusivas, vocalías, dietas, un verdadero escándalo muy BIEN GRADADO POR EL PSDEG, PP, BNG, MAREA ATLANTICA pués Lage Tuñas supo llevar al pleno municipal muy buenas tajadas de lo público a repartir para que nadie pida explicaciones ni informe sobre hechos de los más graves jamás ocurridos en el Concello de A Coruña, que es lo mismo que decir "ENTRAR A SACO " a por el pastel municipal. :

  Los ediles pertenecientes al grrupo defraudador según los BOE,s del año 2018 unos días antes de presentarse a ediles por el PSdeG, suponemos que ahora que tienen todos sueldo con subidas jugosas ya estarán al día con la intervención municipal, por que el edil de Facenda Sr Lage Tuñas tenga este Curriculum.. ¿ Que Dios nos protega a los coruñeses/as ?.....+

   Esther Fontán como administradora de GALLAECIA IMAGEN Y COMUNICACION S.L. B1583176-1 Expediente diligencia de embargo de cuentas abiertas a EJE/2009/7313 doga Núm. 245 Miércoles 10 de octubre de 2018 Supl. N. Pág. 38

  http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sra-d-esther-fontan-prado/contenido/1453698648270?argIdioma=es 

  Mujer de José Manuel Lage Tuñas RODRIGUEZ*AMOROSO,MARIA DOLORES Núm. 245 Miércoles 10 de octubre de 2018 Supl. N. Pág. 82 Expediente diligencia de embargo de cuentas abiertas 033342913-C EJE/2018/5440
  http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sr-d-jose-manuel-lage-tunas/contenido/1453698646427?argIdioma=es 

  BORREGO*VAZQUEZ,JUAN IGNACIO Núm. 108 Viernes 4 de mayo de 2018 Supl. N. Pág. 5 032758605-G Expediente diligencia de embargo de cuentas abiertas a EJE/2014/17171
  http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/sr-d-juan-ignacio-borrego-vazquez/contenido/1453698648592?argIdioma=es 

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, LEY 27/2014 - PARTIDOS POLÍTICOS - PARTIDOS POLÍTICOS. Según el apartado 3 del artículo 11 de la Ley Orgánica 8/2007, los partidos políticos vendrán obligados a presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre Sociedades con relación a las rentas no exentas. La Ley 27/2014, mediante lo dispuesto en el apartado 3 de su artículo 124, ha ampliado el alcance de la obligación de declarar para los partidos políticos con relación a sus rentas exentas. Por tanto, los partidos políticos estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas. Artículo 11 Ley Orgánica 8/2007, de 04 de julio de 2007. Artículo 124 Ley 27/2014, de 27 de noviembre de 2014.

  El que este interesado en obtener toda la documentación contacte con Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con el asunto " Informacion PSdeG Concello de A Coruña bajo licencia GNU"

  ÁREAS DE SU COMPETENCIA

  • Turismo
  • Comercio
  • Mercados y ferias
  • Fiestas

  PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES

  • Miembro del consejo de administración del Consorcio de Turismo y Congresos
  • Presidenta del Consorcio de Turismo y Congresos (por delegación de la alcaldesa, Decreto de Alcaldía 3849/2019)
  • Representante municipal del Comité Nacional Español de ICOMOS
  • Representante municipal en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia
  • Representante municipal en el Patronato de la Fundación Instituto Ferial de A Coruña-Expocoruña
  • Representante municipal en el consejo de dirección de la Fundación Instituto Ferial de A Coruña-Expocoruña
  • Representante municipal, como vicepresidenta, del IMCE (en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Vicepresidente, Decreto de Alcaldía 3855/2019)
  • Diana Sobral Cabanas @dianamcabanas
1. Lage Tuñas aumenta o gasto do Belen Municipal " ocultando a cifra a ciudadanía para evitar o escándalos" sen aportar nada novo ao anterior que non sexa unha figura de Fernando Amaro. ...
(A Coruña)
... o doutor Vázquez Iglesias, entre outros. Que xa existían antes da chegada de Lage Tuñas. Recaudando dinero para el http://www.coruna.gal/transparencia/es/detalle/taller-el-portal-de-belen/suceso/1448849752110?argIdioma=es ...
Creado el 08 Diciembre 2019
2. La Comisión Nacional de Transparencia investiga los títulos del socialista Lage Tuñas por peticion de Pladesemapesga al no constar en el registro RUCT los mismos, constando como "NO EXISTE" el publicitad ...
(Reportaxes a fondo)
... en la que nos consta que la sede socialista de A Coruña estaba en NÚMEROS ROJOS CUANDO COMENZO LA MISMA y no hay registrados ningún tipo de contrato, gasto o pago que hizo personalmente el Sr lage Tuñas ...
Creado el 06 Diciembre 2019
3. Lage Tuñas "MINTE" cando afirma que facilitará mais transparencia "as solicitudes de información sobre suas personales actividades públicas son negadas reiteradamente ...
(Reportaxes a fondo)
Lage Tuñas anunciou que o Plan regulará o funcionamento dos convenios e subvencións municipais, será plurianual para o período 2020-2022 e presentarase nos primeiros seis meses do 2020 Ver las respuestas ...
Creado el 06 Diciembre 2019
4. Sr Lage Tuñas como edil de Facenda explíquenos a los ciudadanos como con un sueldo de 1.600 euros se vive y liquida una hipoteca de 400.000 euros del 2015 que logra su portavoz del PSdeG en el Concello ...
(Reportaxes a fondo)
La web municipal publicita a día de hoy RETRIBUCIÓN ANUAL: 20.000 € brutos/año y capturada el 22/10/2019 publicitaba colgada el 15 de junio de 2019 RETRIBUCIÓN ANUAL: 59.582,74 €/brutos anuales en 14 pagas. ...
Creado el 06 Diciembre 2019
5. José Manuel Lage Tuñas adjudica-regala cargos institucionales que no existen a Diana Sobral, en el Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia. ...
(Reportaxes a fondo)
Jose Manuel Lage Tuñas por P.D. (Decreto do 26/06/2019) A Coruña, 17 de xullo de 2019 A Alcaldesa y el mismo como Concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior adjudicó el cargo de representante ...
Creado el 06 Diciembre 2019
6. Lage Tuñas modifica créditos pra repartir cartos a moreas mentres segue sen informar que pasa con seus títulos e cos dogas onde aparecen como defraudadores dos impostos municipais. ...
( Galicia)
...  municipales liderada por José Manuel Lage Tuñas autor de títulos falsos todos viviendo de los impuestos que pagamos el resto de los contribuyentes. Este incremento no crédito destinado a entidades d ...
Creado el 02 Diciembre 2019
7. Defraudadores socialistas de impuestos municipales liderada por José Manuel Lage Tuñas autor de títulos falsos todos viviendo de los impuestos que pagamos el resto de los contribuyentes. ...
(Noticia destacada de Galicia)
...  comprobar por si mismos como el grupo " escogido " de José Manuel Lage Tuñas en el Concello de A Coruña se presentan a las elecciones municipales bajo la "CARADURA DE NO PAGAR LOS IMPUESTOS Y PERSEGUID ...
Creado el 17 Noviembre 2019
8. El Socialista del Concello de A Coruña José Manuel Lage Tuñas le hace la competencia a Cifuentes con títulos falsos de Diplomado en Estudios Superiores de la Defensa Nacional ...
( Galicia)
  Según responsables de las diplomaturas de CESEDEN el título del que presume y se adjudica Lage Tuñas Diplomado en Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN). Universidad de Santiago de Compostela ...
Creado el 14 Noviembre 2019
9. La Comisión de Transparencia Nacional abre una investigación sobre los títulos universitarios que se "adjudica" Lage Tuñas ...
( Galicia)
El Consejo Nacional de de TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO nos notifica la apertura de una ivestigación sobre las titulaciones de Lage Tuñas "alcalde en la sombra del Concello de A Coruña por decret ...
Creado el 13 Noviembre 2019
10. Lage Tuñas quere expandir seu negocio como responsable abrindo novas empresas de augas ( como xa ai poucas) nesta ocasión poñendo de socio ao Concello de Cambre ...
( Galicia)
Lage Tuñas coloca de enviada especial a Inés Rey, como presidenta de EMALCSA, reuniuse no consistorio co seu homólogo en Cambre, Oscar García Patiño, e co director xeral de EMALCSA, Jaime Castiñeira, para ...
Creado el 11 Noviembre 2019
11. ... lugar Lage Tuñas.  ...
( Galicia)
... POLITICA EN LA ALCALDÍA DE ACORUÑA bajo control de Lage Tuñas con los modus operandi de la familia Baltar, solo falta que se sumen los Pujol y todos a disfrutar.   La alcaldesa de A Coruña, Inés ...
Creado el 08 Noviembre 2019
12. LAGE TUÑAS DESPUÉS DE PONERLES SUELDO CON AUMENTO INCLUÍDO Y DEDICACIONES EXCLUSIVAS AL PPDE GALICIA LOS LLAMA PARA QUE FIRMEN LOS PRESUPESTOS ...
( Galicia)
Tal y como era de esperar es la primera vez en la historia de A Coruña que el grupo del PPdeG en la oposición dice a todo que sí. Lage Tuñas agradeció “la buena disposición y actitud del PP” ( tras ponerle ...
Creado el 08 Noviembre 2019
13. Lage Tuñas provoca a la Compañia Albada después de retirarle el contrato de recogida de basuras y acepta en nombre de los coruñeses pagar un sobrecoste por el tejado de Riazor. ...
(A Coruña)
La Xunta de Gobierno Local aprobará mañana la prórroga FORZOSA  del contrato a Albada de la concesión del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, en iguales condiciones que rigen ...
Creado el 06 Noviembre 2019
14. Ines Rey suma a foto a seu album con os difuntos para celebrar un goberno de Lage Tuñas " finiquitao "  ...
(A Coruña)
Inés Rey, acompañada pola corporación municipal, presidiu esta mañá no Cemiterio de Santo Amaro a tradicional ofrenda floral do Concello na celebración do Día de Todos os Santos. LAGE TUÑAS NON PUIDO ...
Creado el 02 Noviembre 2019
15. El juez imputa a FCC ( adjudicatario de la basura de A Coruña negociado por Lage Tuñas ) por el pago de 82 millones de euros de comisiones por las obras del metro de Panamá  ...
( Galicia)
... el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá. FOTO; Lage Tuñas lleva al pleno sus negocios con FCC...+ con ...
Creado el 30 Octubre 2019
16. lAGE TUÑAS ANUNCIA LA "cuota cero TRIBUTARIA" que practica su propio clan familiar y parte de sus ediles municipales defraudando al Concello de A Coruña según el BOE ...
( Galicia)
Lage Tuñas se monta una FAKE NEWS a costa de los pobres mas indefensos de la ciudad, lanzando la “cuota cero” en los servicios básicos para las personas sin recursos, que como mínimo tienen que tener propiedades ...
Creado el 30 Octubre 2019
17. Lage tuñas lidera una banda socialista de defraudadores de tributos municipales conocidos en los corrillos como la "BANDA DE LOS PETARDOS TRIBUTARIOS". ...
(Reportaxes a fondo)
... Lage Tuñas en Maria Pita, su llegada esta marcada literalmente por el fraude, financiación presuntamente ilegal que se niega a explicar que se extendería a todo el PSdeG, su equipo en el gobierno municipal ...
Creado el 29 Octubre 2019
18. Pladesemapesga solicita a la USC información sobre la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de JOSÉ MANUEL LAGE TUÑAS, alcalde en la Sombra del Concello de A Coruña. ...
(Reportaxes a fondo)
  La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia viene ofreciendo datos e información relevante de interés público sobre nuestra clase política y en concreto sobre el Sr Lage Tuñas, ...
Creado el 26 Octubre 2019
19. Lage Tuñas "pecha o albergue onde dormían os pobres e indigentes " non dan votos nen teñen cartos, que e o principal interés de alcalde de A Coruña na sombra  ...
( Galicia)
... para los pobres es el que no paga el clan familiar Lage Tuñas al ser publicado en el BOE que no pagan los impuestos pero cobran de ellos todos los días 1 de mes  A su llegada al Gobierno, el Ejecutivo ...
Creado el 24 Octubre 2019
20. La Comisión de Transparencia de Galicia investiga la financiación de la campaña electoral del PSdeG en A Coruña gestionada por su Secretario General Lage Tuñas. ...
(Reportaxes a fondo)
... requiere al Concello de A Coruña, PSdeG y Lage Tuñas informe del por que le ha negado a Xornal Galicia la información de derecho público sobre la campaña del PSdeG y sus candidatos para acceder a la alcaldía ...
Creado el 22 Octubre 2019
21. Lage Tuñas financiou con diñeiro público da Deputación de A Coruña un "acto político en plena campaña electoral misturado" baixo o Día Internacional da Muller da Rural para encher o Casa da Cultura de ...
( Galicia)
Nos preguntamos, que ten que ver LAGE TUÑAS co Día Internacional da Muller da Rural e con a Casa da Cultura de Vimianzo, fora de financiar o evento para sair el mesmo na foto e comunicado político, presuntamente ...
Creado el 20 Octubre 2019
22. Lage Tuñas lanza unha ofensiva contra Collazo "COMAR" " arrendador do local do Casino de A Coruña " por non facerse cargo das deudas do Palacio da Ópera é anuncia a expulsión do xogo (COMAR) dos edificio ...
( Galicia)
... da Estación de Autobuses. O que non conta Lage Tuñas e o que esta a seguir nesta reportaxe. La concesionaria del grupo Comar, que gestiona también Palexco y Cantones Village, acumula más de nueve millones ...
Creado el 20 Octubre 2019
23. Lage Tuñas comprometeuse a poñer en marcha o proceso de seguir adxidicando postos de traballo ¡ nos preguntamos ! a quen...? ...
( Galicia)
O voceiro do Goberno local e concelleiro de Facenda, José Manuel Lage Tuñas ( Alcalde de A Coruña na sombra por decreto), acordou cos sindicatos a elaboración dunha nova Relación de Postos de Traballo ...
Creado el 18 Octubre 2019
24. Lage Tuñas oculta la financiación y las cuentas del PSDEG de A Coruña de las Elecciones Municipales 2019 incumpliendo el mandato legal del TC junto a la falta de pago de los impuestos municipales de su ...
(Noticia destacada de Galicia)
PLADESEMAPESGA ESTA VALORANDO DENUNCIAR ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y SOLICITAR LA FISCALIZACIÓN DEL PSdeG de la Provincia de A Coruña incluyendo a todas las secciones locales, por delito administrativo ...
Creado el 13 Octubre 2019
25. Lage Tuñas despis de poñerlle un bon sueldo a oposición comenza cos da Marea a pedirlle a recompensa pra que firmen sin ningún tipo de historias e sen mais presupuestos basados nos intereses do verdadeiro ...
( Galicia)
... financiación de la campaña electoral al Concello de A Coruña del PSdeG que gestionó irregularmente Lage Tuñas cuyo nuevo decreto le adjudica la gestión y control de la misma Alcaldesa de A Coruña. Información  09 ...
Creado el 09 Octubre 2019
26. Pladesemapesga denuncia la ocultación de la financiación de la campaña electoral al Concello de A Coruña del PSdeG que gestionó irregularmente Lage Tuñas cuyo nuevo decreto le adjudica la gestión y control ...
(A Coruña)
 A Coruña, 17 de xullo de 2019 A Alcaldesa P.D. (Decreto do 26/06/2019) O Concelleiro de Economía, Facenda e Réxime Interior José Manuel Lage Tuñas, entre otros múltiples cargos que se AUTO-ADJUDICO ...
Creado el 09 Octubre 2019
27. Lage Tuñas mete o dente en mais de 598.578,41 euros para adxudicar en subvencións a centros a entidades sociais, educativas e humanitarias da cidade en plena campaña electoral....Para que os destinatarios ...
(A Coruña)
...  en representación do Concello da Coruña por quen non ten nada que ver co Concello de A Coruña, un "modus operandi típico da escola de Lage Tuñas".   No ámbito social, a Xunta de Goberno aprobará ...
Creado el 08 Octubre 2019
28. A Ciudade de A Coruña entre as mais abandoadas de españa e Lage Tuñas se monta un "convenio" cos cartos públicos para premiar, nadie sabe ven que...? ...
(A Coruña)
Urbanismo acordou co COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia), tras a reunión do venres, a creación dun premio bianual á mellor rehabilitación no ámbito PEPRI no que se valorarán en diferentes ...
Creado el 07 Octubre 2019
29. El Pleno ponen en marcha el Área Metropolitana con los votos a favor de todos los grupos a los que Lage Tuñas les asigno sueldo público y dedicaciones exclusivas ...
( Galicia)
... enviado al Parlamento gallego.  José Manuel Lage Tuñas.(+) El portavoz socialista, Jose Manuel Lage Tuñas, aseguró que el ejecutivo da cumplimiento a los pactos alcanzados con el resto de las fuerzas ...
Creado el 04 Octubre 2019
30. Lage Tuñas solo invita ecologistas relacionados con los políticos que le dicen a todo que sí para vender la foto de defensa de la protección del medio ambiente ...
( Galicia)
Lo que ellos llaman las voces en defensa del medio ambiente en el área metropolitano llegaron esta mañana a María Pita ( no fueron invitadas al acto ninguna otra asociación que no tuviese relación política ...
Creado el 20 Septiembre 2019
31. Lage Tuñas xa ten pleno control nun grupo de traballo "orquestado" para abordar os espacios portuarios que algúns medios de comunciación relatan como "pelotazo urbanístico do século XXI" ...
( Galicia)
... rsonas que están al frente de la seguridad ciudadana. Por su parte, el portavoz del gobierno, José Manuel Lage Tuñas, agradeció la labor desarrollada por los partidos en la anterior legislatura y reco ...
Creado el 13 Septiembre 2019
32. Lage Tuñas desea "controlar" los muelles de Calvo Sotelo y Batería para después entrar a negociar con la Autoridad Portuaria todo lo que signifiquen obras, solares, concesiones, en definitiva, que permit ...
( Galicia)
Según el www.publico.es planean un gran pelotazo  en el puerto de A Coruña ... planean una gran operación urbanística con casi 330.000 metros......+  El Concello  ha previsto comenzar a negociar con ...
Creado el 11 Septiembre 2019
33. Lage Tuñas recupera a Rodri Suárez ex-jefe de prensa y cesado fulminantemente por Xulio Ferreiro para colocarlo en EMALCSA según la prensa local. ...
( Galicia)
... Jefe de prensa de Xulio Ferreiro que cumplió el 17/01/2018.  Lage Tuñas lo recupera con sueldo público como Jefe de Prensa de Emalcsa que realiza su comunicación una agencia externa. Pladesemapesga se ...
Creado el 09 Septiembre 2019
34. Lage Tuñas xa ten baixo o seu poder mais de 6,5 millóns para presuntamente executar obras seguindo sen explicar o embargo do Concello por non pagar impostos seu clan familiar ...
( Galicia)
... os con sus dedicaciones exclusivas pagadas economicamente con el dinero público" mirando para otro lado, un espejo digno de una película de Berlanga o del maestro de Lage Tuñas, José Manuel Baltar.  ...
Creado el 09 Septiembre 2019
35. Lage Tuñas ya prepara el "salto" a las inversiones náuticas y empresas municipales que presidirá, eso sí, su clan familiar sigue sin aclarar por que le embarga la intervención municipal ...
(A Coruña)
... Oza.   EL CLAN FAMILIAR LAGE TUÑAS NO PAGA IMPUESTOS MUNICIPALES...+ El Ayuntamiento se encargará de su revisión, instalación y mantenimiento.   Se trata, explican desde Deportes, de un primer paso ...
Creado el 03 Septiembre 2019
36. Formoso recibiu hoxe no seu despacho da institución provincial ao alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijó por recomedación de Lage Tuñas o dofreudador do Concellod e A Coruña dende o seu clan familiar ...
(A Coruña)
...  1. José Manuel Lage Tuñas, edil de Economía y Hacienda, en el Consejo de Administración de Gas Galicia, S.D.G. Empresa que gestiona el Gas en las viendas de A Coruña ...(A Coruña)Lage Tuñas sigue si ...
Creado el 26 Agosto 2019
37. José Manuel Lage Tuñas, edil de Economía y Hacienda, en el Consejo de Administración de Gas Galicia, S.D.G. Empresa que gestiona el Gas en las viendas de A Coruña ...
(A Coruña)
Lage Tuñas sigue sin explicar los "pufos y embargos de la intervención municipal de A Coruña a su clan familiar", en los que no pagan impuestos mientras cobran de ellos. Jesús Celemín Santos, edi ...
Creado el 23 Agosto 2019
38. Lage Tuñas exige dinero público de Emalcsa y para ello NINGUNEA a la Secretaría General y a todos los miembros de la ejecutiva del PSdeG de A Coruña, mañana se adjudican las tablas salariales de los asesores ...
(Noticia destacada de Galicia)
... e Tuñas, la gestión se ha limitado a subirse sueldos, colocarse y recolocarse y adjudicarse dietas y pluses, nombramientos a dedo, asesores, al más puro estilo de "SODOMA Y GOMORRA", el Tribunal de Cuen ...
Creado el 13 Agosto 2019
39. José Manuel Lage Tuñas, utiliza el dinero público municipal para "garantizar pagos" de suplementos no presupuestados de la Cubierta del estadio de Riazor sin aclarar por que su clan familiar no paga lo ...
(A Coruña)
Los servicios socilaes cvarecen de presupeusto para afrontar los gatos de las familias desfavorecidas (Bandera del Partido Socialista Obrero Español ) el clan familiar de Lage Tuñas no paga los impuestos ...
Creado el 01 Agosto 2019
40. Lage Tuñas reparte cargos e cartos para xente de outros partidos a dedo para evitar que fagan oposición e non denuncien as irregularidades de seu propio clan familiar como morosos dos tributos municip ...
(Reportaxes a fondo)
Ines Rei ordenou a José Manuel Lage Tuñas nomear a dedo varios cargos de outros a partidos políticos e adxudícalles complementos de diñeiro público en base á especial dedicación, os afiliados do ...
Creado el 29 Julio 2019
41. Valentín González Formoso (PSdeG-PSOE) (Presidente) de la Diputación de A Coruña "coloca" en cargos de distribución de fondos públicos a Lage Tuñas que no explica quien o comos e financió la campaña socialist ...
(Reportaxes a fondo)
...  y esposa de Lage Tuñas edil de "FACENDA" para "presumiblemente poder pagarle la subida salarial aprobada por mayoría en el primer pleno municip ...(Reportaxes a fondo)... DOLORES 033342913-C EJE/2018/54 ...
Creado el 24 Julio 2019
42. Débeda Histórica. Débeda do Estado con Galicia. Débeda da Xunta con Santiago. Clan político Lage Tuñas "PSdeG" non paga os tributos ao Concello de A Coruña do que cobra. Débedas encadeadas onde os político ...
(Reportaxes a fondo)
... e "débeda histórica" da Xunta "PPdeG" con Santiago " PSdeG" polo Estatuto de Capitalidad....Ver mais...+ MARIA DOLORES RODRIGUEZ AMOROSO, afiliada socialista dona de José Manuel Lage Tuñas edil de Fac ...
Creado el 21 Julio 2019
43. PSdeG sección Negocios: Lage Tuñas salta al ruedo de los fondos FEDER y antenas clandestinas para el 5G ocultando a los ciudadanos " el despliegue de radiaciones ( PRESUNTAMENTE GRAVES PARA LA SALUD ) ...
(Reportaxes a fondo)
PSdeG sección Negocios del pueblo, pero sin beneficios conocidos para el pueblo; José Manuel Lage Tuñas, anunció esta mañana un acuerdo con la compañía Vodafone para la implantación efectiva de la tecnología ...
Creado el 20 Julio 2019
44. El PSdeG de A Coruña se autoaprueban por unanimidad subirse el sueldo y nombrar asesores mientras el número dos Lage Tuñas en su ámbito familiar aparecen como morosos de los impuestos municipales. ...
(Reportaxes a fondo)
Un clan familiar que cobra de lo público pero no pagan los tributos.. LOS DATOS SON PÚBLICOS Y AL ALCANCE DE CUALQUIER CIUDADANO. La mujer de Lage Tuñas es prima carnal de Domingo San Pedro principal redactor ...
Creado el 18 Julio 2019
45. Baltar quita al socialista contratado a dedo Lage Tuñas ( PSOE) para nombrar uno más relacionado con el PPdeG el Sr Fernando Suárez Lorenzo  ...
( Galicia)
Foto propiedad codigocero.com en el Centro el Sr Fernando Suárez Lorenzo.- José Manuel Lage Tuñas, exdiputado autonómico del PSdeG hasta el año 2013, exportavoz del grupo socialista en el área de Administración ...
Creado el 28 Enero 2019
46. Valentin Formoso "regala" 1 millón de euros aos clubs deportivos da provincia para que sepan a quen teñen que votar nas eleccións a Xunta de Galicia.
(A Coruña)
... AMOROSO, afiliada socialista y esposa de Lage Tuñas número 2 con Ines Rey del concello de A Coruña ( deudora impuestos al Concello de A Coruña ) se postula de asesora xurídica ... José Manuel Lage Tuñas.(+) ...
Creado el 11 Diciembre 2019
47. La Fundación Cela en Iria Flavia que preside Mar Sánchez Sierra no fué invitada "ni nombrada, ni fotos" en los premios de la Fundación Independiente Cela de Madrid.
( Galicia)
... nas  Lage Tuñas  PPdeG  Expourense  V.Género  ...Creado el 19 Septiembre 201921. Rosa Quin ...Creado el 10 Diciembre 201919. El Sergas cierra el paritorio de Verín y ha gastado unos 13 millones de euros  ...
Creado el 11 Diciembre 2019
48. El Gobierno de Feijóo esta gastando el dinero público del paritorio de Verín, a través de Mar Sánchez Sierra en chiringuitos de "catas y mieles" 76.000 EUROS EN QUESOS y no hay para mantener el paritorio ...
( Galicia)
... age Tuñas #PPdeG #Expourense #V.Género  #Argentina   1 Facebook Nº de usuarios: 2.196 millones Tipo de red: Social Mas info:Guía de Facebook Hoy ...Creado el 22 Septiembre 201920. Las salidas de Feijóo y ...
Creado el 10 Diciembre 2019
49. A rúa Falperra contará cun tramo peonil equipado con bancos e árbores que ninguen pediu, ao seu carón a rúa Juan Castro Mosquera leva 50 anos sen reparar as aceras.
(A Coruña)
O tramo peonil equipado con bancos e árbores que ninguen pediu, poderá xustificar o despilfarro de cartos públicos qque ninguen desexa explicar ao ter medo atroz a Lage Tuñas por consideralo un político ...
Creado el 08 Diciembre 2019
social youtube xornalgalicia   feed-image