O Goberno de Feijóo bloquea a situación dos/as investigadores/as, votando en contra de axudas posdoutorais no 2020.

Información
Galicia | 16 Octubre 2020 | 2019 Votos | Correo electrónico | Imprimir

La Fundación Abanca fue utilizada por María del Mar Sánchez Sierra para un  escenario propio de una película " "IL Divo " de Paolo Sorrentino, adaptada  por Marcial Dourado experto en OFF

 

O PPdeG vota en contra da iniciativa parlamentaria para convocar as axudas posdoutorais noO PPdeG vota en contra da iniciativa parlamentaria para convocar as axudas posdoutorais no2020 e bloquea a situación dos/as investigadores/asA negativa do grupo parlamentario popular levará a que 31 investigadores/as queden no paro endecembro e máis de 400 non poidan acceder a algunha das 50 axudas para iniciar a súa formaciónposdoutoral. ALFONSO RUEDA Y MARIA DEL MAR SE CONTRATAN Y MONTAN ASI MISMOS FOROS A COSTA DEL DINERO PÚBLICO, ABUSANDO DE SUS CARGOS DE CONFIANZA. INDICIOS SOBRADOS DE COHECHO CARGOS DE CONFIANZA PÚBLICOS, VER MÁS..´+  Por eso no hay dinero ni ayudas para investigación

Todos os cartos podrían ir a parar a compra de voluntades dos medios de comunciación a través de María del Mar Sánchez Sierra. Ver sección " Publicidad y despilfarro Redacción Xornal de Galicia - avatar Público neste mismo diario digital.

investigadores/as posdoutorais provocada pola falta de previsión dende a Xunta de Galicia, queinvestigadores/as posdoutorais provocada pola falta de previsión dende a Xunta de Galicia, quenon convocará as axudas posdoutorais (Modalidade A e B) correspondentes a este ano [1]. Estainiciativa apoiada polos grupos parlamentarios do BNG e do PSdeG-PSOE encontrouse coa negativado PPdeG, da man dos deputados autonómicos Martín Fernández Prado e Valeriano Martínez García,que xustificaron a non convocatoria destas axudas en base a que “os contratos dos investigadores/asforon prorrogados 6 meses polo goberno autonómico”. Dende InvestiGal acollemos con sorpresa anegativa do grupo parlamentario popular e os seus argumentos, tendo en conta o comunicado emitidoo pasado 29 de abril polo propio goberno galego [2] no que se expón que a prorroga de seis mesesserve para paliar os efectos que o estado de alarma tivo sobre as investigacións en curso e que enningún caso xustifica a falta de convocatoria no 2020. En referencia á convocatoria do 2020, a Xuntaexpoñía nese mesmo comunicado que “ no caso da modalidade A dos contratos posdoutorais, dado quea súa finalidade principal é a formación do persoal investigador durante dous anos no estranxeiro,adíase a publicación da convocatoria ata que as circunstancias así o aconsellen e permitan definir osnovos parámetros polos que terá de rexerse” mentres que “no caso da modalidade B dos contratosposdoutorais, de permitilo as circunstancias prevese realizar unha convocatoria de tramitaciónanticipada na anualidade do 2020 que se resolvería a principios do ano 2021”. Ademais, a excusa daprórroga dos contratos non serve de argumento para non convocar a Modalidade A, xa que esta axudaestá orientada para que os/as novos/as doutores/as (cerca de 400 por ano en Galicia) poidan iniciar asúa etapa posdoutoral. Isto implica que a maior parte destes investigadores xa defenderon a súa tesedoutoral para acadar o estatus de doutor/a, polo que os seus contratos non foros prorrogados en ningúncaso. Por outra banda, outros programas posdoutorais que implican mobilidade internacional simantiveron sen alteracións o seu calendario de convocatorias, como as Postdoc Berri do GobernoVasco (convocadas en xullo) ou o prestixioso programa europeo Marie Skłodowska-Curie Actions(MSCA).Os problemas relacionados coa convocatoria destas axudas posdoutorais non son novos eamosan o pouco interese que o goberno de Galicia ten en considerar a investigación como eixoestratéxico do país. De feito, o deputado do PPdeG Martín Fernández Prado comezou a súacomparecencia no Parlamente dicindo “a verdade contábamos con esto, todos os anos por estas datastemos unha iniciativa sobre o tema das posdoutorais, a pesar de que saben que o sistema de Galicia éobxectivamente mellor co resto de España” [2; 2:07 min]. Dende InvestiGal gustaríanos coñecer osparámetros en base aos cales afirma que o programa galego é mellor co resto de España, máis tendoen conta que en Galicia se inviste o 0,94% do PIB en I+D+i, valor por debaixo da media española(1,24%) ou europea (2%) e moi afastado doutras comunidades como o País Vasco (1,96%), Madrid(1,71%), Navarra (1,68%), Cataluña (1,52%) ou Castela e León (1,3%) [3]. Coa precariedade dosinvestigadores/as non se pode frivolizar, e menos en sede parlamentaria, e pedimos respecto ante unhasituación provocada pola falta de previsión (un ano máis) da Xunta de Galicia. Se coñecen osproblemas, por que non os solucionan?Con respecto á problemática destas axudas, non foron convocadas no ano 2010, 2015 eprobablemente no 2020, e desde 2016 prodúcense atrasos sistemáticos na súa convocatoria, o quefavorece que as persoas candidatas pasen longas tempadas desempregadas, agardando por estaoportunidade laboral, ou mesmo a fuga de cerebros ao estranxeiro, facendo que perdamos talentopropio que foi formado con orzamentos públicos. Os longos tempos de espera, derivados da falta duncalendario fixo de convocatorias que si existe nos programas estatais e europeos ou incluso noutrascomunidades, foi considerada como normal polo propio deputado Martín Fernández Prado, quecomparou a non convocatoria das axudas autonómicas este ano coas estatais [2]. Dende InvestiGaldenunciamos que este argumento se afasta da realidade, posto que as axudas estatais (programas“Juan de la Cierva” ou “Ramón y Cajal”) correspondentes ao ano 2020 convocaranse, como veñenfacendo tódolos anos, no mes de decembro, e ademais este ano o número de prazas veraseincrementado nun 30% [4]. Como colectivo de investigadore/as, InvestiGal é crítica coa actitude dosnosos políticos e esiximos que en sede parlamentaria estean á altura, xa que todas estas manifestaciónsdenotan un descoñecemento total do sistema de investigación galego, español e europeo.Dende InvestiGal solicitamos á Xunta de Galicia que convoque tanto a Modalidade A coma aModalidade B o antes posible co fin de garantir a continuidade das carreiras dos investigadores/asposdoutorais. Ante a falta de previsión instamos a que a Xunta, igual que fixo noutros anos, financiecon “contratos ponte” aos investigadoras/es posdoutorais que rematan o seu contrato o 31 dedecembro ata que a nova convocatoria sexa publicada. Cabe destacar que a Xunta investiu entre100.000 e 120.000 € na formación de cada unha destes investigadoras/es que quedarán no paro: comodelo actual formamos talento para o desfrute doutras comunidades ou países. Ademais, nosvindeiros días dende InvestiGal solicitaremos unha reunión con D. Francisco Conde, Vicepresidentesegundo e Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, e con D. Román Rodríguez, Conselleirode Educación, Cultura e Universidades para tratar de de traballar conxuntamente mediante uncolaboración activa co fin de buscar solucións ós problemas que afectan ós investigadores/as enGalicia.

social youtube xornalgalicia   feed-image