Imprimir

O GRUPO SOCIALISTA ESÍXELLE Á XUNTA QUE EXPLIQUE EN QUE GASTOU OS 92 MILLÓNS DOS FONDOS COVID DESTINADOS A EDUCACIÓN

Información
Galicia | 25 Octubre 2020 | 1434 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

Feijóo INCAPACITADO para gestionar la pandemia del Coronavirus deseando que  se propague por intereses electorales a pesar de tener plenas competencias  en la Xunta de Galicia. - Xornal Galicia

LA SANTA DIVINIDAD NO DA EXPLICACIONES PUÉS TIENE MAYORÍA DE 42 DIPUTADOS ACREDITANDO LOS GALLEGOS/AS QUE LES GUSTA MUCHO LA OCULTACIÓN.

Á Mesa do Parlamento O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado e da súa deputada, Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno.O día 17 de xuño de 2020 publicouse o Real decreto lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e se establecen as regras relativas á súa distribución e libramento

.Esta medida excepcional ditouse considerando o papel excepcionalmente relevante que desempeñan as comunidades autónomas na prestación de servizos públicos fundamentais como a educación, os servizos sociais e a sanidade, considerando, ademais, que precisamente as comunidades autónomas, ademais de afrontaren incrementos de gastos nas súas contas como consecuencia da pandemia, fano ante un freo na actividade económica, que vai supor previsiblemente unha significativa diminución dos recursos dispoñibles para dar cobertura a estes servizos públicos.Esta norma, e con respecto á distribución do Fondo Covid-19 entre as comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía, determina que se fará por tramos establecendo o tramo 3 que se dota con 2.000.000.000 € asociados ao gasto en educación.O día 2 de setembro de 2020 publícase a Orde HAC/809/2020, do 1 de setembro, pola que se determina a contía da distribución definitiva entre as Comunidades Autónomas e Cidades de Ceuta e Melilla dos recursos previstos na letra c) do apartado 2 do artigo 2 da Real Decreto-lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e establécense as regras relativas á súa distribución e libramento, no que a Galicia lle corresponden 92.987.530 €.Dende o Goberno do Estado, concretamente dende o Ministerio de Educación e Formación Profesional, e respectando a capacidade dos gobernos das comunidades autónomas para a utilización deses fondos, fíxose fincapé en que os correspondentes a ese tramo 3 teñen como finalidade os gastos educativos, poñendo como exemplo a contratación de profesorado, a habilitación de novos espazos ou outras necesidades ás que se debese facer fronte.Por parte do Sr. presidente da Xunta de Galicia pediuse liberdade para dedicar eses fondos ao que o Goberno galego considerase co argumento, segundo se recolle en diversos medios, de que "O que pretendemos é que nos deixen tomar a decisión, que somos maiores de idade, de para que programas destinamos os fondos".Parece polo tanto moi pertinente que o Goberno galego informe de que cantidade e que conceptos dedicou a Xunta de Galicia aos fondos os que nos estamos a referir.Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei:O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a remitir ao Parlamento de Galicia, antes do remate deste período de sesións, a información detallada do destino dado aos 92.987.530 € recibidos do Goberno do Estado para gastos educativos dentro do tramo 3 do Fondo Covid regulado polo Real decreto lei 22/2020, do 16 de xuño, polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e se establecen as regras relativas á súa distribución e libramento, indicando, cando menos:-Que cantidade dos 92.987.530 € recibidos do Goberno do Estado se dedicou exclusivamente a gastos educativos.-Cantos profesores se contrataron con cargo a eses fondos en centros públicos.-Cantos profesores se contrataron con cargo a eses fondos en centros concertados.-Que outros gastos se fixeron con cargo a eses fondos e en que conceptos.-Que cantidade se destinou a gastos relacionados cos centros públicos.-Que cantidade se destinou a gastos relacionados cos centros concertados.Pazo do Parlamento, 19de outubro de 2020

Categoría: Galicia
Visto: 1434