Un Xulgado ordena o desaloxo do Hotel Hesperia da Coruña por impago de alugueiro

Información
Galicia | 05 Julio 2021 | 1378 Votos | Correo electrónico | Imprimir

cagadasdegaviota modusoperandicampanaxuntacaminaagalicia

O Xulgado de Primeira Instancia número 13 da Coruña condenou, por falta de pagamento de rendas, a Hotelera Noroeste S.A. a desaloxar o Hotel Hesperia situado na rúa Juan Flórez, número 16, da Coruña. Ademais, advertiu á sociedade de que, no caso de que non libere o edificio, se procederá ao seu lanzamento o próximo 14 de xullo, sempre e cando non se recorra a sentenza e o solicite a empresa propietaria do inmoble. 

 

A compañía hostaleira tamén foi condenada a abonar 384.717 euros en concepto de rendas impagadas correspondentes aos meses de abril, maio, xuño, xullo e setembro de 2020, máis os intereses legais, así como o importe das rendas e cantidades que debe desde a interposición da demanda, o 30 de setembro de 2020, ata o total desaloxo do inmoble.

 

A xuíza, que declarou resolto o contrato de arrendamento subscrito o 25 de agosto de 2000, explica na sentenza que, desde abril de 2020 ata a actualidade, é dicir, dun total de 15 mensualidades impagadas, a compañía hostaleira só fixo o ofrecemento de abonar unha mensualidade e media. Ademais, destaca que é “un feito notorio” que durante o verán de 2020 o hotel estivo aberto ao público e, a pesar diso, “non se fixo pago algún de renda”. A sociedade propietaria do edificio, pola súa banda, abonou o IBI do ano 2020 -63.655 euros-, cuxo importe é “practicamente idéntico a unha mensualidade de renda”.

 

“Non se observa unha postura dilixente e favorecedora ao cumprimento do contrato de arrendamento que xustifique a excepcionalidade da suspensión”, explica a xuíza, quen destaca que “non se acreditou, por quen a iso incumbía, a parte arrendataria, o pago, ou calquera outro feito impeditivo ou obstativo do cumprimento da obriga de pago dos meses de abril a setembro de 2020”. Ademais, entende, en contra do que defende Hotelera Noroeste S.A., que “as circunstancias económicas derivadas da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e o estado de alarma non poden ser admitidas como presuposto de exoneración do pago total da renda durante seis meses consecutivos e, a data actual, doutras once mensualidades máis”. 

 

“Non se considera xustificado que, como consecuencia da crise sanitaria e económica, a sociedade arrendataria se vise tan gravemente imposibilitada para o pago, polo menos dunha porcentaxe fixa do total da renda pactada”, salienta. Así, a titular do Xulgado de Primeira Instancia número 13 da Coruña asegura que ningunha das normas estatais destinadas a protexer a autónomos e pemes que se atopen en situación de incapacidade financeira para cumprir coa súa obriga de pago da renda arrendaticia como consecuencia da crise sanitaria “contempla a entidades como a sociedade arrendataria, pertencente ao Grupo Inversor Hesperia S.A., como beneficiarias”.

 

Ademais, indica que, en xuño de 2020, a sociedade arrendadora ofreceu á empresa hostaleira un acordo de condonación total das rendas dos meses de abril, maio e xuño de 2020 e, desde esa data ata o mes de abril de 2021, unha redución do importe de renda do 50 % no mes de xullo de 2020 e, cunha escala progresiva de diminución da redución, ata o 5 % no mes de abril de 2021. “Esta proposta non foi aceptada e non se verificou pago”, sinala a maxistrada, quen afirma que Hotelera Noroeste S.A. “tan só fixo un ofrecemento, dous meses despois de interpoñerse a demanda de desafiuzamento, consistente en abonar unha porcentaxe sobre o beneficio operativo da explotación”. Esa proposta, segundo a sentenza, é “inaceptable” para a sociedade dona do edificio, xa que pretende “converter unha renda fixa nunha renda totalmente variable, a determinarse sobre beneficios operativos dunha sociedade contablemente despatrimonializada e en perdas desde antes da pandemia”. 

 

A maxistrada recalca que a sociedade arrendadora “demostrou vontade negociadora en orde a revisar a renda antes da situación excepcional por razón da COVID-19 e, tras declararse a crise sanitaria, veu mostrando boa fe e a mesma vontade negociadora”, pero a parte arrendataria “sempre mantivo a súa postura de vincular a renda ao risco do negocio do hotel”.

 

***

 

Un Juzgado ordena el desalojo del Hotel Hesperia de A Coruña por impago de alquiler

 

05/07/2021.- El Juzgado de Primera Instancia número 13 de A Coruña ha condenado, por impago de rentas, a Hotelera Noroeste S.A. a desalojar el Hotel Hesperia situado en la calle Juan Flórez, número 16, de A Coruña. Además, ha advertido a la sociedad de que, en caso de que no libere el edificio, se procederá a su lanzamiento el próximo 14 de julio, siempre y cuando no se recurra la sentencia y lo solicite la empresa propietaria del inmueble.

La compañía hotelera también ha sido condenada a abonar 384.717 euros en concepto de rentas impagadas correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2020, más los intereses legales, así como el importe de las rentas y cantidades que debe desde la interposición de la demanda, el 30 de septiembre de 2020, hasta el total desalojo del inmueble.

La jueza, que ha declarado resuelto el contrato de arrendamiento suscrito el 25 de agosto de 2000, explica en la sentencia que, desde abril de 2020 hasta la actualidad, es decir, de un total de 15 mensualidades impagadas, la compañía hotelera solo ha hecho el ofrecimiento de abonar una mensualidad y media. Además, destaca que es “un hecho notorio” que durante el verano de 2020 el hotel estuvo abierto al público y, a pesar de ello, “no se hizo pago alguno de renta”. La sociedad propietaria del edificio, por su parte, abonó el IBI del año 2020 -63.655 euros-, cuyo importe es “prácticamente idéntico a una mensualidad de renta”.

“No se observa una postura diligente y favorecedora al cumplimiento del contrato de arrendamiento que justifique la excepcionalidad de la suspensión”, explica la jueza, quien destaca que “no se ha acreditado, por quien a ello incumbía, la parte arrendataria, el pago, o cualquier otro hecho impeditivo u obstativo del cumplimiento de la obligación de pago de los meses de abril a septiembre de 2020”. Además, entiende, en contra de lo que defiende Hotelera Noroeste S.A., que “las circunstancias económicas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y el estado de alarma no pueden ser admitidas como presupuesto de exoneración del pago total de la renta durante seis meses consecutivos y, a fecha actual, de otras once mensualidades más”.

“No se considera justificado que, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, la sociedad arrendataria se haya visto tan gravemente imposibilitada para el pago, al menos de un porcentaje fijo del total de la renta pactada”, subraya. Así, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de A Coruña asegura que ninguna de las normas estatales destinadas a proteger a autónomos y pymes que se encuentren en situación de incapacidad financiera para cumplir con su obligación de pago de la renta arrendaticia como consecuencia de la crisis sanitaria “contempla a entidades como la sociedad arrendataria, perteneciente al Grupo Inversor Hesperia S.A., como beneficiarias”.

Además, indica que, en junio de 2020, la sociedad arrendadora ofreció a la empresa hotelera un acuerdo de condonación total de las rentas de los meses de abril, mayo y junio de 2020 y, desde esa fecha hasta el mes de abril de 2021, una reducción del importe de renta del 50 % en el mes de julio de 2020 y, con una escala progresiva de disminución de la reducción, hasta el 5 % en el mes de abril de 2021. “Esta propuesta no fue aceptada y no se verificó pago”, señala la magistrada, quien afirma que Hotelera Noroeste S.A. “tan solo hizo un ofrecimiento, dos meses después de interponerse la demanda de desahucio, consistente en abonar un porcentaje sobre el beneficio operativo de la explotación”. Esa propuesta, según la sentencia, es “inaceptable” para la sociedad dueña del edificio, ya que pretende “mutar una renta fija en una renta totalmente variable, a determinarse sobre beneficios operativos de una sociedad contablemente despatrimonializada y en pérdidas desde antes de la pandemia”.

La magistrada recalca que la sociedad arrendadora “ha demostrado voluntad negociadora en orden a revisar la renta antes de la situación excepcional por razón de la COVID-19 y, tras declararse la crisis sanitaria, ha venido mostrando buena fe y la misma voluntad negociadora”, pero la parte arrendataria “siempre ha mantenido su postura de vincular la renta al riesgo del negocio del hotel”.

social youtube xornalgalicia   feed-image