O TSXG anula a autorización da Xunta para repotenciar o parque eólico de Corme

Información
Galicia | 21 Enero 2022 | 1158 Votos | Correo electrónico | Imprimir

FALSO XACOBEO 21-22. Malos vientos contra el Camino de Santiago, Feijóo y  otros políticos dan el PELOTAZO EÓLICO en todo el camino Francés bajo FAKE  NEWS de las campañas de Mar SánchezA Sala considera que a consulta pública sobre o impacto ambiental debeu durar 30 días, non 15

Os xuíces, ademais, destacan que o expediente que se someteu a exposición carecía dos informes sectoriais

 

 

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vén de anular a repotenciación do parque eólico do Roncudo, en Corme, autorizada pola Xunta debido a que reduciu á metade -de 30 a 15 días- o prazo para consultar o informe do impacto ambiental do proxecto e presentar alegacións. Ademais, os xuíces destacan na resolución, pioneira neste ámbito, que, en contra da directiva europea, o expediente que se someteu a exposición pública carecía dos informes sectoriais.

 

A Sala explica na sentenza que o Goberno galego acordou, en febreiro de 2018, declarar de “interese especial” a modificación substancial do parque, o que implicaba “tramitala de forma prioritaria” e, por tanto, reducir de 30 a 15 días hábiles os prazos do procedemento de autorización administrativa previa e de construción, así como os do procedemento de avaliación ambiental e do proxecto sectorial.

 

A sección terceira da Sala do Contencioso-administrativo, con todo, declara que non procede aplicar a Lei 5/2017, que establece un prazo de 15 días para o trámite de informar á cidadanía sobre este tipo de proxectos. Os xuíces destacan que esa lei é contraria a dúas directivas europeas en materia de medio ambiente, as cales fixan un prazo mínimo de 30 días para ese trámite.

 

Desta forma, os maxistrados salientan no fallo que, aínda que “nada impide reducir o prazo de información pública de 30 días á metade” na actuación dirixida a obter a autorización previa e de construción do parque, aseguran que “non sucede o mesmo” no trámite que concirne á avaliación ambiental. Así, fan referencia á directiva europea do 16 de abril de 2014, que dispuxo que o prazo fixado para a consulta do público interesado sobre o informe de avaliación do impacto ambiental non será inferior a 30 días.

 

O alto órgano xudicial destaca que “a primacía do dereito comunitario sobre o autonómico non deixa lugar a dúbidas”, á vez que recalca que, diso, se conclúe que, neste caso, non foi de acorde a dereito a redución do prazo de información pública a 15 días no procedemento de avaliación do impacto ambiental. Ademais, indica que, aínda que o trámite de exposición pública que concirne ao proxecto de execución e o relativo ao estudo de impacto ambiental se deben realizar conxuntamente, para o primeiro a cidadanía dispón dun prazo de 15 días para presentar alegacións e, para o segundo, de 30 días. 

 

Ademais, o TSXG asegura que, segundo a directiva europea, antes de adoptar a decisión definitiva sobre o proxecto que se promovía, é dicir, antes de sometelo a información pública, a Xunta debeu presentar os informes sectoriais. Ao non facelo, segundo a Sala, as persoas interesadas “non puideron exercer de forma plena o seu dereito de participar de forma efectiva e con pleno coñecemento de todas as opcións que se presentaban”.

 

O TSXG resalta que a directiva europea establece que “o público interesado terá a posibilidade real de participar desde unha fase temperá nos procedementos de toma de decisións ambientais”, a cuxo efecto “terá dereito a expresar observacións e opinións, cando estean abertas todas as opcións, á autoridade ou autoridades competentes, antes de que se adopte unha decisión sobre a solicitude de autorización do proxecto”.

***

 

El TSXG anula la autorización de la Xunta para repotenciar el parque eólico de Corme

 

La Sala considera que la consulta pública sobre el impacto ambiental debió durar 30 días, no 15

 

Los jueces, además, destacan que el expediente que se sometió a exposición carecía de los informes sectoriales

 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado la repotenciación del parque eólico de O Roncudo, en Corme, autorizada por la Xunta debido a que redujo a la mitad -de 30 a 15 días- el plazo para consultar el informe del impacto ambiental del proyecto y presentar alegaciones. Además, los jueces destacan en la resolución, pionera en este ámbito, que, en contra de la directiva europea, el expediente que se sometió a exposición pública carecía de los informes sectoriales.

 

La Sala explica en la sentencia que el Gobierno gallego acordó, en febrero de 2018, declarar de “interés especial” la modificación sustancial del parque, lo que implicaba “tramitarla de forma prioritaria” y, por tanto, reducir de 30 a 15 días hábiles los plazos del procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, así como los del procedimiento de evaluación ambiental y del proyecto sectorial.

 

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, sin embargo, ha declarado que no procede aplicar la Ley 5/2017, que establece un plazo de 15 días para el trámite de informar a la ciudadanía sobre este tipo de proyectos. Los jueces destacan que esa ley es contraria a dos directivas europeas en materia de medio ambiente, las cuales fijan un plazo mínimo de 30 días para ese trámite.

 

De esta forma, los magistrados subrayan en el fallo que, si bien “nada impide reducir el plazo de información pública de 30 días a la mitad” en la actuación dirigida a obtener la autorización previa y de construcción del parque, aseguran que “no sucede lo mismo” en el trámite que concierne a la evaluación ambiental. Así, hacen referencia a la directiva europea de 16 de abril de 2014, que dispuso que el plazo fijado para la consulta del público interesado sobre el informe de evaluación del impacto ambiental no será inferior a 30 días.

 

El alto órgano judicial destaca que “la primacía del derecho comunitario sobre el autonómico no deja lugar a dudas”, al tiempo que recalca que, de ello, se concluye que, en este caso, no fue de acorde a derecho la reducción del plazo de información pública a 15 días en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Además, indica que, aunque el trámite de exposición pública que concierne al proyecto de ejecución y el relativo al estudio de impacto ambiental deben realizarse conjuntamente, para el primero la ciudadanía dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, para el segundo, de 30 días. 

 

Además, el TSXG asegura que, según la directiva europea, antes de adoptar la decisión definitiva sobre el proyecto que se promovía, es decir, antes de someterlo a información pública, la Xunta debió presentar los informes sectoriales. Al no hacerlo, según la Sala, las personas interesadas “no pudieron ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban”.

 

El TSXG resalta que la directiva europea establece que “el público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones ambientales”, a cuyo efecto “tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las opciones, a la autoridad o autoridades competentes, antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto”.

social youtube xornalgalicia   feed-image