O citado Proxecto "FRACASADO POR ILEGAL" non dispoñía de ningún permiso da Dirección Xeral da Naturaleza nen da Ordenación do Litoral, nen tampouco da Demarcación de Costas, para construir no soalr do antiguo Campo da  Insua en Caión. Según a Ley o proxecto orquestado polos dous "socios" José Manuel López Varela e Evaristo lareo Viñas, non consta nas súas memorias ningún informe ningunha autorización de obligado cimplimento en base a Lei 9/2001, do 21 de Agosto, de conservación da Natureza, nen do Decreto 72/2004, de 2 de Abril, polo que se declaran determinados espazos como Zonas de Especial protección dos Valores Naturais. Por outra banda tampouco foi emtido informe algún sobre o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL) aprobado polo Decreto 20/2011 do 10 de Febreiro  (DOG nº 37 do 23/2/2011, da súa Normativa que prevé que para o desenvolvemento de usos ou actividades deberá obterse previamente un informe do organismo  competente na Materia de Ordenación do Territorio e a Pisaxe. José Manuel SEcretario del GALP3 y Alcalde de Laracha se carecteriza por negarse a aceptar as normativas e as leis, a pesar de que lle advierten con reiteradas resolucions e oficios persiste a sabendas de que e ILEGAL O QUE PRETENDE embolando aos veciños a costosos proxectos polos que pide créditos día sí, día tamen..Tal y como consta nos documentos descargables e adjuntos.

Por outra banda tampouco consta o informe da Demarcación de Costas, ao amparo da Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Incumplimiento; Calquera cidadán poderá coñecer a situación dos bens na costa: será obligatoria o seu inscripción no rexistro da propiedade e publicaranse os deslindes en Internet.
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/procedimientos-gestion-dominio-publico-maritimo-terrestre/linea-deslinde/default.aspx

Caión esta protexido por diferentes directivas da Unión Europea que CASUALMENTE INFRINXEN os autores con os fondos comunitarios, neste caso a directiva ES1110005 Costa da Morte que o Alcalde e Evaristo lareo deben descoñecer (a anuncioarorn a bombo e platillo en outros proxectos por eles autoadxudicados "Mar de Caión" sen investigar ), DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiales de conservación dos lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia xunto as do Plan director da Red Natura 2000 de Galicia, presente en 5.1.1. Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE que poden disfrutar no siguiente enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html

social youtube xornalgalicia   feed-image