A Audiencia da Coruña declara nulas as escoitas dunha das causas da operación Orquestra

Información
Galicia | 15 Marzo 2019 | 2957 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acordou declarar a nulidade das intervencións telefónicas da peza da coñecida como operación Orquestra relacionada co Concello de Cee. As defensas do alcalde, un concelleiro, dous empresarios, un arquitecto e un axente de orquestras solicitaron o martes desta semana nas cuestións previas expostas no xuízo a nulidade das escoitas realizadas dentro da causa.

 

O tribunal, ante esa demanda, suspendeu a vista e, nun auto notificado hoxe, declarou nulas tanto as intervencións como as súas prórrogas. “Non constando nin como proba nin como medio de investigación os testemuños da causa matriz que permitisen valorar a lexitimidade das inxerencias alí adoptadas, a consecuencia, no presente procedemento, é declarar a nulidade por violación de dereitos fundamentais das intervencións telefónicas practicadas”, argumentan os maxistrados.

A Audiencia explica no auto que cando as intervencións telefónicas acordadas nun procedemento derivan das practicadas noutro procedemento distinto, como sucede neste caso, pode “xurdir a necesidade de analizar a validez das intervencións do primeiro procedemento para decidir sobre a validez das practicadas no segundo”. Esta circunstancia, segundo o tribunal, “obrigaría a incorporar ao segundo procedemento a totalidade dos autos de intervención telefónica ditados no primeiro, así como a totalidade dos oficios policiais nos que se apoian, posibilitando desta forma o seu estudo e análise”.

Na causa, segundo salienta a Audiencia, “non están incorporadas nin a solicitude inicial para a adopción da medida de intervención das comunicacións telefónicas adoptada nas dilixencias previas 536/2009, nin a resolución xudicial que acorda a intervención, nin as peticións e resolucións xudiciais de prórroga das intervencións recaídas no procedemento de orixe, así como o resultado concreto das dilixencias practicadas na causa matriz que fundamentou a apertura da causa derivada”.

“Deste xeito, furtóuselle a este tribunal a posibilidade de valorar os resultados de tales dilixencias neste procedemento, estando ausentes da causa os elementos de xuízo necesarios para valorar a lexitimidade das escoitas acordadas nas dilixencias previas 536/2009”, argumenta.

A Audiencia tamén declarou nulos, por conexión de antixuridicidade, todos os rexistros domiciliarios practicados. “Tendo en conta que as intervencións telefónicas que sucesivamente se foron acordando foron a fonte de información que á súa vez determinou os autos de entrada e rexistro domiciliarios, estes deben declararse igualmente nulos por conexión de antixuridicidade coa proba ilicitamente practicada”, explica no auto.

Contra a resolución, notificada hoxe, non cabe a interposición de recurso, se ben é posible a súa impugnación, de ser o caso, de modo conxunto coa sentenza que se dite no procedemento.

***

La Audiencia de A Coruña declara nulas las escuchas de una de las causas de la operación Orquesta

 

15/03/2019.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acordado declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas de la pieza de la conocida como operación Orquesta relacionada con el Ayuntamiento de Cee. Las defensas del alcalde, un concejal, dos empresarios, un arquitecto y un agente de orquestas solicitaron el martes de esta semana en las cuestiones previas planteadas en el juicio la nulidad de las escuchas realizadas dentro de la causa.

El tribunal, ante esa demanda, suspendió la vista y, en un auto notificado hoy, ha declarado nulas tanto las intervenciones como sus prórrogas. “No constando ni como prueba ni como medio de investigación los testimonios de la causa matriz que permitieran valorar la legitimidad de las injerencias allí adoptadas, la consecuencia, en el presente procedimiento, es declarar la nulidad por violación de derechos fundamentales de las intervenciones telefónicas practicadas”, argumentan los magistrados.

La Audiencia explica en el auto que cuando las intervenciones telefónicas acordadas en un procedimiento derivan de las practicadas en otro procedimiento distinto, como sucede en este caso, se puede “plantear la necesidad de analizar la validez de las intervenciones del primer procedimiento para decidir sobre la validez de las practicadas en el segundo”. Esta circunstancia, según el tribunal, “obligaría a incorporar al segundo procedimiento la totalidad de los autos de intervención telefónica dictados en el primero, así como la totalidad de los oficios policiales en los que dichos autos se apoyan, posibilitando de esta forma su estudio y análisis”.

En la causa, según subraya la Audiencia, “no están incorporadas ni la solicitud inicial para la adopción de la medida de intervención de las comunicaciones telefónicas adoptada en las diligencias previas 536/2009, ni la resolución judicial que acuerda la intervención, ni las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga de las intervenciones recaídas en el procedimiento de origen, así como el resultado concreto de las diligencias practicadas en la causa matriz que fundamentó la apertura de la causa derivada”.

“De este modo, se ha hurtado a este tribunal la posibilidad de valorar los resultados de tales diligencias en el presente procedimiento, estando ausentes de la causa los elementos de juicio necesarios para valorar la legitimidad de las escuchas acordadas en las diligencias previas 536/2009”, argumenta.

La Audiencia también ha declarado nulos, por conexión de antijuridicidad, todos los registros domiciliarios practicados. “Teniendo en cuenta que las intervenciones telefónicas que sucesivamente se fueron acordando fueron la fuente de información que a su vez determinó los autos de entrada y registro domiciliarios, estos han de declararse igualmente nulos por conexión de antijuridicidad con la prueba ilícitamente practicada”, explica en el auto.

Contra la resolución, notificada hoy, no cabe la interposición de recurso, siendo posible su impugnación, en su caso, de modo conjunto con la sentencia que se dicte en el procedimiento.