Los vertidos a la Ría de Ferrol siguen siendo un buen negocio para destinar fondos públicos, posiblemente ya lleve consumidos varios millones de euros sin ningún resultado aparente, cada día se destinan más.

Información
Noticia destacada | 13 Junio 2018 | 7420 Votos | Correo electrónico | Imprimir

Foto, el engaño, antes con maréa baja vertiendo el tubo   y ahora con maréa llena casi a la altura del tubo tapado los vertidos y sin verter agua para la foto.  Responsables, Destinan más dinero público en un chorreo sin límites ni fin... Consellería do Mar, Xunta, ausentes en el chiringuito.

O pleno da Deputación da Coruña aprobou o pasado venres, por unanimidade de todas as forzas políticas, un expediente modificativo de créditos por importe de 11,5 millóns de euros procedentes de superávit de operación non financeiras do exercicio 2017 (8.363.150, 78 euros) e de remanente de tesourería (3.127.918, 77 euros).

 

Destes fondos, algo máis de 4,36 millóns de euros destinaranse a financiar numerosos investimentos financeiramente sustentables nos concellos da provincia.

Entre eles, destaca unha subvención nominativa de 80.000 euros para a execución de obras de eliminación de vertidos á ría de Ferrol na estación de ferrocarril de Neda. O custo total da obra ascende a 100.000 euros, polo que a Deputación financia o 80% das obras.

Na actualidade, o concello de Neda é o único das marxes da ría de Ferrol que non ten en funcionamento unha estación depuradora de augas residuais, xa que quedou fóra das actuacións de captación e depuración de augas residuais das marxes norte e sur da ría que resolven o saneamento do resto dos municipios (Ferrol e Narón, na marxe norte; Fene, Ares e Mugardos, na sur).

Esta situación obriga a que sexa o propio concello o responsable da súa xestión e conseguintemente do seu mantemento. Despois de reiteradas inspeccións efectuadas dende o Plan de Control de Vertidos e do Departamento de Explotación de Augas de Galicia detectáronse varias disfuncións na rede de saneamento do concello.

Por unha banda, o colector que provén do Puntal de Abaixo e percorre a marxe oeste do trazado do ferrocarril ao seu paso polo concello está a desbordar, de xeito continuado, por varios dos seus pozos de rexistro, orixinando o desbordamento dun deles e a invasión do efluente cara o balastro que sustenta as vías.

Por outra banda, tense detectado un exceso de caudal, na súa meirande parte por infiltración de augas limpas, proveniente do colector da zona do Regueiro no seu trazado cara ao bombeo de residuais na zona da Estación. Isto provoca, por un lado, que a referida estación de bombeo alivie de xeito case continuo o exceso de caudal cara á ría, e por outra, que o caudal bombeado cara á EDAR de San Nicolás presente un grao de dilución de contaminantes orgánicos que dificulta os procesos químicos que se teñen que producir nela.

As actuación previstas no proxecto de eliminación de vertidos da ría inclúe a execución dunha variante do actual trazado da rede de saneamento, na zona do Pazo da Mercé, cruzando polo paso elevado que atravesa a vía férrea, conectando por medio dun bombeo o ramal da marxe oeste da vía co da marxe este en tal punto, e anulando así todo o ramal da marxe oeste que é o que causa os problemas.

Ademais, nas inmediacións do camiño do Regueiro, que recollen parte do saneamento da Avenida de Alxeciras cara a EDAR preséntanse infiltracións dunha importante parte do caudal do regato. Está prevista a implantación de novos colectores e a separación total das augas pluviais, fecais e que proveñen do referido regato.

social youtube xornalgalicia   feed-image