Pladesemapesga esixe a DIMISIÓN FULMINANTE do Presidente da Autoridade Portuaria de Vigo Sr Enrique López Veiga ao que considera o máximo responsable do sinistro de Ou Marisquiño

Información
Noticia destacada | 14 Agosto 2018 | 11856 Votos | Correo electrónico | Imprimir

PLADESEMAPESGA denuncia multitude de irregularidades Institucionais no incendio FANDICOSTA en Moaña e o abuso de Feijóo no regalar diñeiro público aos seus responsables. En marzo do presente ano, Portos do Estado e Sasemar, asinaron un acordo marco, para a prestación do servizo xeral de ordenación, coordinación e xestión de servizos ademais dos labores de coordinación e actuación en situacións de urxencia.... onde estaban e quen se responsabiliza do incumplimiento do acordo.?, ¡¡ Cantos buques de urxencia había na zona ....?, ao ocorrer o sinistro en zona marítima é obligatorio activar a Comisión de Sinistros Marítimos, polo que tamén son responsables a Consellería do Mar, Gardacostas, DGMM, SASEMAR, CIAIM e a Dirección Xeral de Transportes do Ministerio de Fomento aos que ninguén apunta por descoñecemento das leis e normativas. Concello de Vigo, Capitanía Marítima, Autoridade Portuaria e distintas Consellerías - responsables - da mala práxis na xestión do sinistro de Ou Marisquiño, as responsabilidades están perfectamente definidas e o que se esta publicando nos distintos medios de comunicación é a CONFUSIÖN E IMPUNIDADE dos responsables que non son outros que Abel Cabaleiro, López Veiga e Rosa Quintana.

 O abandono, a desídia política e os enfrontamentos entre López Veiga (exconselleiro de pesca do PPdeG e responsable do Prestige) e o Alcalde de Vigo Abel Cabaleiro ( exPresidente do Porto de Vigo) puxeron todos os ongredientes para o sinistro marítimo....Unha vez máis non hai detidos nin responsablees algo inasumible en calquera país da nosa contorna europea. Falta de seguridade, atraso no rescate, falta de efectivos na zona, son só algunhas das responsabildiades sen depurar, sendo clonado co sinistro de FANDICOSTA a falta de resposta inmediata que xunto aos recortes santiarios e a pechadura de camas, chega a sumarse ao DESASTRE TOTAL e a fiscalía de Pontevedra para salvagardar a confianza na xustiza debería pedir xa imputacións...?

A responsabilidade principal é exclusiva do Sr López Veiga (PPdeG) e Presidente do Porto de Vigo ver; https://www.google.es/search?q=normativa+de+seguridad+puertos+del+estado

 Así foi o accidente de Ou Marisquiño 2018 no que se derrubou o paseo do Porto de Vigo. A plataforma que se esborrallou durante o festival Ou Marisquiño construír nos anos 90 e, desde fai tempo, os usuarios do Porto de Vigo viñan denunciando o abandono desta zona. De momento, hai discrepancias sobre si é competencia do Concello ou da Autoridade Portuaria. Precedentes a decenas sen respostas nin responsables, traemos a modo de exemplo a este artigo o sinistro do ....Baltic Breeze e o pesquero Mar de Marin en xullo 2016 do que nada se aprendeu.

Máis de 500 persoas resultaron feridas, 7 delas en estado de gravidade, no accidente rexistrado en Vigo en pleno festival de 'Ou Marisquiño'. Unha plataforma de madeira de 30 metros de longo por dez de ancho esborrallouse durante unha das actuacións do día, desatando varias escenas de pánico.

 A plataforma afectada trátase dunha construción dos anos 90 que agora se vén abaixo, pero os usuarios do porto levan anos denunciando que a zona está abandonada.

 "Empezou a haber óxidos e grietas. Esas grietas volvéronse desconches e o aceiro empezou a descascarillarse", explica o propietario dun amarre. "A loita entre o porto e o concello é o que trouxo o conflito", engade outro usuario.

 O Concello insiste en que non se trata dun problema de mantemento das madeiras superficiais, senón dun fallo estructural. competencia que, aseguran, é do porto de Vigo. "O derrubamento foi dunha estrutura de hormigón forte e sólida. A zona que se afundiu é zona portuaria náutica deportiva", explica Abel Cabaleiro, alcalde de Vigo.

 A Autoridade Portuaria tamén fala dun fallo estructural e abriu unha investigación. "O porto limítase a poñer a superficie a disposición do evento e a responsabilidade do aforo é de quen o organiza e das competencias municipais", sinala Enrique César López Veiga, presidente da Autoridade Portuaria.

 A oposición asegura, con todo, que o Concello si é responsable e que, ademais, é quen concede a licenza aos organizadores do festival. "O competente para garantir o adecuado mantemento, xa que logo o reparto de competencias está claro. houbo un desinterese absoluto por arranxar ese paseo", asegura Elena Muñoz, portavoz do PP de Vigo

 Desde o festival Ou Marisquiño emitiron este comunicado no que aseguran cumprían as condicións de seguridade esixidas e que serán os peritos os que confirmen as causas técnicas do derrube.

 A empresa non tiña seguro....?, Non tiña ningún remanente....?, sendo de nova construción a empresa instaladora do cableado eléctrico cobra e desaparece sen dar responsablidades, ....A todo isto súmase o SILENCIO E CONFABULACIÖN de Bieito Loberia o que esta plataforma acusa de ocultarse como un topo, preocupado só de cobrar o diñeiro público a final de mes. A día de hoxe o Plan Cangal das Fragas do Eume mostra o cúmulo de irregularidades existentes baixo a impunidade institucional.

 PLADESEMAPESGA INFORMA E ALERTA Á POBLACIÖN DA MULTITUDE DE IRREGUALRIDADES QUE SE PRETENDE TAPAR CON DIÑEIRO PÜBLICO

 O Plan Camgal - desprezado . polos responsables do incendio da factoría de Moaña.

 A contaminación mariña accidental defínese como calquera derrame de substancias contaminantes no mar producido como consecuencia dun accidente marítimo ou outra causa.

 Os tempos de resposta para combater o incendio lonxe de minimizarse se ralentizaron.

 O incendio de FANDICOSTA en Moaña, deixa ao descuberto a - descoordinación . do Plan Camgal.

 Responsables por - acción e omisión - identificados e denunciados no incendio das Fragas do Eume, continúan á fronte das súas responsabilidades, xerando, nuevamente, unha catástrofe medioambiental e económica.

 Concello de Vigo, Capitanía Marítima, Autoridade Portuaria e distintas Consellerías - responsables - da mala práxis na xestión do incendio.

 DECRETO 155/2012, de 5 de xullo, polo que se regula a estrutura e organización do Plan territorial de contingencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia.

 A Convención das Nacións Unidas sobre o Dereito do Mar destaca a obrigación dos estados de protexer e preservar o medio mariño para o que deberán tomar todas as medidas para previr, reducir e controlar a contaminación do medio mariño procedente de calquera fonte. A estes efectos, promueve que os estados utilicen os medios máis viables dos que dispoñan e harmonicen as súas políticas respecto diso.

 A Constitución española habilita ás comunidades autónomas para establecer normas adicionais de protección do medio ambiente. A Comunidade Autónoma de Galicia asumiu, de acordo co disposto no Estatuto de autonomía no artigo 27, apartado 30, a competencia exclusiva de establecer «normas adicionais sobre protección do medio ambiente e da paisaxe nos términos do artigo 149.1.23». Así mesmo, no artigo 29, apartado 4, Galicia asumiu a competencia autonómica para a ejecución da lexislación do Estado na materia de «vertidos industriais e contaminantes nas augas territoriales do Estado correspondentes ao litoral galego».

A xestión das contingencias por contaminación marítima accidental en Galicia incumbe, no seu ámbito de competencias, á Consellería do Medio Rural e do Mar, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

 Á Consellería do Medio Rural e do Mar correspóndelle, entre outras, desenvolver a coordinación das competencias nas materias de salvamento marítimo e loita contra a contaminación, a elaboración do plan de contingencias por contaminación mariña accidental e a planificación das actividades de prevención. A Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, de 11 de decembro, atribúe á Consellería do Medio Rural e do Mar, nos seus artigos 119 e 125, a competencia nas materias de apoio á flota pesquera, de prestación dos servizos de procura, rescate e salvamento marítimo, así como da prevención e loita contra a contaminación do medio mariño.

 Á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras correspóndelle, entre outras, a avaliación e control da incidencia que sobre o ambiente provoque a actividade humana, o fomento de sistemas e estratexias de corrección de dita incidencia, a participación no desenvolvemento de plans de contingencia fronte a catástrofes naturais ou antropogénicas, así como a autorización das obras e instalación de vertidos desde terra ás augas do litoral galego e o exercicio das funcións de policía sobre estes.

 Á Consellería de Sanidade correspóndenlle, entre outras, as intervencións que supoñan exercicio de autoridade necesarias para garantir tutélaa xeneral da saúde pública.

 Á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza correspóndenlle, entre outras, as competencias relativas ás materias de atención de urxencias e protección civil, interior e seguridade.

No ano 2003 elaborouse o Decreto 438/2003, de 13 de novembro, polo que se aproba o Plan básico de contingencias por contaminación mariña para a defensa dos recursos pesqueros, marisqueros, paisajísticos, acuícolas e ambientais de Galicia, co fin de establecer un conxunto de normas e procedementos de actuación, así como definir órganos competentes que constitúan o sistema de resposta das administracións públicas fronte a unha situación de contaminación mariña por un vertido terra-mar en ríalas de Galicia. A publicación do primeiro Plan de contingencias por contaminación mariña en ríalas de Galicia realizouse mediante a Orde de 26 de outubro de 2004.

 No ano 2006, a Xunta de Galicia aprobou o Plan territorial de contingencias por contaminación mariña de Galicia que inclúe e amplía o ámbito territorial do anterior a toda a costa de Galicia, polo que se viu a conveniencia de derrogar o primeiro Plan de contingencias por contaminación mariña en ríalas de Galicia, así como o Decreto 438/2003. Este plan, aínda vigente, foi publicado por Resolución de 23 de abril de 2007, da Dirección Xeral de Recursos Mariños.

 Na actualidade, o novo escenario normativo derivado da entrada en vigor do Protocolo OPRC-HNS 2000, e tendo en conta a experiencia acumulada así como os avances tecnolóxicos e melloras habidas na loita contra a contaminación mariña, fan necesaria a revisión do marco xeral de actuación a nivel autonómico ante un suceso de contaminación mariña accidental co obxecto de mellorar a eficacia na resposta. Nesta revisión incorporouse o traballo conxunto dos departamentos involucrados na planificación e coordinación das actuacións a nivel territorial.

 A empresa non tiña seguro....?, Non tiña ningún remanente....?, sendo de nova construción a empresa instaladora do cableado eléctrico cobra e desaparece sen dar responsablidades, ....A todo isto súmase o SILENCIO E CONFABULACIÖN de Bieito Loberia o que esta plataforma acusa de ocultarse como un topo, preocupado só de cobrar o diñeiro público a final de mes. A día de hoxe o Plan Cangal das Fragas do Eume mostra o cúmulo de irregularidades existentes baixo a impunidade institucional.

 O punto do sinistro é responsabilidade absoluta e documentada da Autoridade Portuaria e do Sr Enrique López Veiga.

 Enrique López Veiga. A "Instrución de Ordenación dos Usos e Actividades Desenvolvidas nas Instalacións Pesqueras" aprobada no pasado Consello de Administración implicará cambios de calado, funcionales e organizativos, nestes peiraos desde o 2 de xullo, cando se prevé a súa entrada en vigor. Empezando polo acceso de persoas e vehículos, que se restrinxirá aos autorizados por Praza dá Estrela; ou a fijación por primeira vez de horarios en póxalas, ás 5.00 horas.

 Son dous das medidas plasmadas na nova normativa que a Autoridade Portuaria esforzouse en consensuar cun amplo número de empresas operadoras pero que outra parte resístese a aceptar. "É un grupo moi reducido o que quere seguir igual", asegura López Veiga. Disposto a converter Ou Berbés nun "porto modélico en transparencia e funcionamento" onde non volvan producirse episodios de impacto "bochornoso" para a imaxe do Porto de Vigo -en alusión á operación Govi da Garda Civil que detectou unha suposta trama de corrupción na lonja-, o presidente advirte a quen intentan atrasar ou suspender a nova regulación: "Non haberá volta atrás".

 A continuación detállanse os artigos de maior relevancia recollidos nunha instrución de obrigado cumprimento para todas as persoas ou entidades que "ocupen, utilicen ou desenvolvan calquera tipo de actividade" nas zonas de servizo do porto pesquero, e ata para buques, vehículos e maquinaria "que se atopen circunstancialmente en devanditas zonas".

 ....Baltic Breeze e o pesquero Mar de Marin

 Pladesemapesga - identifica sen xénero de dúbidas - posible falta de axuda (presunta denegación de auxilio) á navegación de Sasemar e - esixe - respostas do Ministerio de Fomento, Portos do Estado e Xunta de Galicia, sobre o sistema VTS " Servizo de Tráfico de Buques ", similar o do corredor de Finisterre, e en Vigor desde o 19 de Marzo do presente ano e de obrigado cumprimento. A Navegación Electrónica e a interfaz home-máquina puideron evitar o abordaje desde o Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo.

 A Navegación Electrónica e a interfaz home-máquina puideron evitar o abordaje desde o Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo....Baltic Breeze e o pesquero Mar de Marin, a CIAIM mente como unha cosaca baixo un Presidente que usurpa o puetso que non lle corresponde e que reciben 1.300.000 euros de fondos europeos para informes presuntamente amañados

 En marzo do presente ano, Portos do Estado e Sasemar, asinaron un acordo marco, para a prestación do servizo xeral de ordenación, coordinación e xestión de servizos ademais dos labores de coordinación e actuación en situacións de urxencia.

 As funcións de Sasemar desde o momento do acordo marco, inclúen, a prestación do servizo xeral de ordenación, coordinación e control do tráfico marítimo portuario con arranxo aos estándares internacionalmente establecidos para os Servizos de Tráfico de Buques (VTS) que contemplan varios tipos de servizo: servizo de información (INS), servizo de organización do tráfico (TOS) e a asistencia á navegación (NAS), ou ben como servizo local de porto, segundo as necesidades específicas de cada porto; a coordinación e control das operacións asociadas aos servizos portuarios, comerciais e outras actividades

 ; a asistencia en labores de xestión e administración portuaria relacionadas co tráfico marítimo e as operacións portuarias; e a coordinación das tarefas de prevención, e actuacións de urxencia, salvamento e loita contra a contaminación.

 Os estándares establecidos internacionalmente para os Servizos de Träfico de Buques ( VTS ) dentro do Servizo de Ordenación do Tráfico, teñen como obxectivo, a xestión do tráfico mediante a planificación dos movementos dos buques para previr que se produzan conxestións ou situacións de perigo, facilitando un tráfico marítimo seguro e eficiente dentro da zona servida polo VTS. Para iso débense establecer normas en canto a prioridades, adjudicación de espazos, desprazamentos obligatorios dentro da zona, rutas que deben seguirse, limitacións de velocidade, avisos a barcos determinados e/ou calquera outra medida que se considere oportuna. Plano do Sistema de Dispositivo e Regulación de Tráfico en Ríaa de Vigo.

 Normalmente, este servizo préstase a petición do buque ou cando o VTS considérao necesario e é importante ter moi clara a diferenza entre a simple información e a recomendación sobre como navegar, que contén unha opinión de tipo profesional. O Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo, coa implementación do Sistema Automático de Identificación de Buques ( AIS ) ten a posibilidade de modificar aquelas manobras que poidan dar lugar a colisións ou embarrancamientos, facendo as recomendaciones pertinentes en cada caso e comprobando a efectividad das mesmas continuamente a fin de modificalas si fose preciso.
 Tanto a evolución das pantallas no tempo como as comunicacións por radio quedan gravadas en soporte magnético para a súa posible utilización posterior. Unha das características fundamentais deste dispositivo é ser capaz de interactuar co tráfico e dar resposta a calquera situación que se presente na súa zona de actuación, para o que debe proporcionar, como mínimo, un servizo de información aos navegantes e, segundo os casos, servizos de asistencia á navegación e/ou de ordenación do tráfico.Pladesemapesga - identifica sen xénero de dúbidas - posible falta de axuda (presunta denegación de auxilio) á navegación de Sasemar e - esixe - respostas do Ministerio de Fomento, Portos do Estado e Xunta de Galicia, sobre o sistema VTS " Servizo de Tráfico de Buques ", similar o do corredor de Finisterre, e en Vigor desde o 19 de Marzo do presente ano e de obrigado cumprimento. A Navegación Electrónica e a interfaz home-máquina puideron evitar o abordaje desde o Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo.

 En marzo do presente ano, Portos do Estado e Sasemar, asinaron un acordo marco, para a prestación do servizo xeral de ordenación, coordinación e xestión de servizos ademais dos labores de coordinación e actuación en situacións de urxencia. As funcións de Sasemar desde o momento do acordo marco, inclúen, a prestación do servizo xeral de ordenación, coordinación e control do tráfico marítimo portuario con arranxo aos estándares internacionalmente establecidos para os Servizos de Tráfico de Buques (VTS) que contemplan varios tipos de servizo: servizo de información (INS), servizo de organización do tráfico (TOS) e a asistencia á navegación (NAS), ou ben como servizo local de porto, segundo as necesidades específicas de cada porto; a coordinación e control das operacións asociadas aos servizos portuarios, comerciais e outras actividades; a asistencia en labores de xestión e administración portuaria relacionadas co tráfico marítimo e as operacións portuarias; e a coordinación das tarefas de prevención, e actuacións de urxencia, salvamento e loita contra a contaminación. Os estándares establecidos internacionalmente para os Servizos de Träfico de Buques ( VTS ) dentro do Servizo de Ordenación do Tráfico, teñen como obxectivo, a xestión do tráfico mediante a planificación dos movementos dos buques para previr que se produzan conxestións ou situacións de perigo, facilitando un tráfico marítimo seguro e eficiente dentro da zona servida polo VTS. Para iso débense establecer normas en canto a prioridades, adjudicación de espazos, desprazamentos obligatorios dentro da zona, rutas que deben seguirse, limitacións de velocidade, avisos a barcos determinados e/ou calquera outra medida que se considere oportuna. Plano do Sistema de Dispositivo e Regulación de Tráfico en Ríaa de Vigo.

 Normalmente, este servizo préstase a petición do buque ou cando o VTS considérao necesario e é importante ter moi clara a diferenza entre a simple información e a recomendación sobre como navegar, que contén unha opinión de tipo profesional. O Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo, coa implementación do Sistema Automático de Identificación de Buques ( AIS ) ten a posibilidade de modificar aquelas manobras que poidan dar lugar a colisións ou embarrancamientos, facendo as recomendaciones pertinentes en cada caso e comprobando a efectividad das mesmas continuamente a fin de modificalas si fose preciso.

 Tanto a evolución das pantallas no tempo como as comunicacións por radio quedan gravadas en soporte magnético para a súa posible utilización posterior. Unha das características fundamentais deste dispositivo é ser capaz de interactuar co tráfico e dar resposta a calquera situación que se presente na súa zona de actuación, para o que debe proporcionar, como mínimo, un servizo de información aos navegantes e, segundo os casos, servizos de asistencia á navegación e/ou de ordenación do tráfico.

https://www.google.es/search?q=normativa+de+seguridad+puertos+del+estado

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/06/04/acceso-muelles-o-berbes-restringira/1904384.html

http://diariomaritimo.com/homepage/portada/4160-el-14-de-abril-de-2014-pladesemapesga-se-anticipaba-a-la-comision-de-investigacion-con-pleno-acierto-baltic-breeze-y-el-pesquero-mar-de-marin

social youtube xornalgalicia   feed-image