Información
Noticia destacada de Galicia

Goretti Sanmartin destina 30.000 ? para becas de estudos de Danza e non entrega nin un centimo de euro malia superar holgadamente os requisitos algúns solicitantes do Ballet de Danza da propia Diputación.

Información
Galicia 14 Agosto 2018 8300 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2denuncia a GorettiSanmartin de presuntofraudeconlasbecasdeladiputacion

O desprezo dos responsables da Diputación da Coruña coa súa propia escola é absoluto e delatador; Unha das licitantes 10 matriculas de honor e dez notas sobre 10 para Goretti Sanmartin parecen non ser suficientes para outorgar a beca de estudos de danza para o que destinou unha partida de 30 mil euros dos que non entregou nin un centimo aos solicitantes, entre eles unha alumna do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña que prefire manterse na o anonimato por medo a "represalias", tras unha proba dun tribunal "de dubidosas capacidades" á vista dos resultados ou o "amaño" da partida económica para destinala a outros menesteres de afinidades políticas son a única resposta para os solicitantes.

Doutra banda acúsana de "resentimentos" ocultos contra as alumnas do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña, Frustración ou calquera outro resentimento para denegar as becas ás alumnas da escola diputacional, algo INSÖLITO en todo o estado español..

 Tal e como se pode comprobar na listaxe publicada pola diputación da Coruña, non consta nen un céntimo de euro dá partida presupostada para Estudos de Danza, nen explicación onde foron a parar vos 30.000 euros dá partida económica.

SEGUNDO As nosas FONTES O TRIBUNALCALIFICADOR DAS BECAS do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña "CONFÓRMANO CATRO AMIGUETES" de rango político QUE NON TEÑEN NINGUNHA RELACIÓN COA DANZA NIN IDEA DO QUE TEÑEN QUE CUALIFICAR , O QUE LEGALMENTE INVALIDARÍA A XESTIÓN DE Goretti Sanmartin CONSIDERADA PREVARICACIÓN POLÍTICA E ADMINISTRATIVA por montar un tribunal de aparencia ilegal, entre corrillos pregúntanse, estes eran os que rexenerarían a vida política...?

Pola contra aparecen publicado a bombo e platillo vinte bolsas para ou perfeccionamento de estudos artísticos non exterior 180.000 euros a formación en centros de Lyon, Nova York, Sao Paulo, Bos Aires, Barcelona ou Porto, do que non se fixo público a avaliación dous candidatos que as solicitantes do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña denuncian como adxudicadas a dedo e con menos requisitos e notas dás presentadas do Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña.

 A deputación departamento que dirixe Goretti Sanmartini se nega a facer público as listaxes e vos puntos logrados polos/as adudicatarios/as e a preguntas deste diario dixital declinaron contestar. Pregúntanse vos solicitantes por que, a sabendas de ir a negalas lles fai compliuces dá xestiuón onde tiveron que dar moitas voltas, gastar cartos e autofinanciar uns resultados que Goreeti xa coñecia de anteman, realmente afirman que e de xulgado de garda e algo que teñen que valorar vos ciudadans cando vaian votar.

As notas que mostramos da captura do documento oficial da Xunta de Galicia son reveladoras e "destapan as felonías e indecencia dous políticos" na Deputación de A Coruña

2notasalumna solicitantedelballetdeladiputaciónquegestionalamismaGorreti

A publicidade e jactancia política en beneficio propio de Goretti Sanmartinqueda patente nun comunicado amañado polo seu equipo de prensa na Deputación da Coruña tratando de confundir a cidadanía, deixando moito que desexar a sua xestión creando FRUSTRACIÓN, CRISPACIÓN E DESOLACIÓN NOS/AS ESFORZADOS ALUMNOS DO Conservatorio Profesional de danza de la Diputacion de A Coruña, pero ao mesmo tempo afirmando que a fiscalia anticorrupción debería analizar con lupa as presuntas corruptelas cos cartos públicos na Deputación da Coruña, onde publican unha convocatoria e a incumplen DE FORMA DOLOSA E EVIDENTE simplemente por capricho persoal ou interese oculto aos cidadáns.

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (2018_0000004189.pdf)2018_0000004189.pdf 93 kB
Desolación entre las alumnas de la Esacuela de Danza de la Diputaciónd e A Coruña por los ataques directos de su resposnable política del BNG

Un sistema de gestión arrastrado por su oposición política, el Sr Diego Calvo que "ventiló" 32 mil euros de la Diputación de A Coruña para montarle chiringuitos políticos a Feijoo através de la fundación del PP FREMSS del que nadie a respondido a día de hoy.

http://xornalgalicia.com/galicia/6629-diego-calvo-ventilo-32-mil-euros-de-la-diputacion-de-a-coruna-para-montarle-chiringuitos-politicos-a-feijoo.html

No siguiente enlace as becas concedidas según as denunciates a "dedo". 

http://web.archive.org/web/20180814142335/https://www.dacoruna.gal/novas/ficha-noticia-reducida?id_evento=3049

As convocatorias de bolsas para deportistas, de investigación e de perfeccionamento de estudos artísticos tramitaránse de xeito telemático.
eSTUDOS DE dANZA
http://web.archive.org/web/20180814140434/https://www.dacoruna.gal/files/4015/2844/9005/Modelo_impreso_solicitude.pdf
https://www.dacoruna.gal/files/4015/2844/9005/Modelo_impreso_solicitude.pdf
Os requisitos imprescindibles para a tramitación telemática son:
Correo electrónico do solicitante.
Certificado dixital do solicitante.
Certificado dixital do representante perante a Deputación (se é distinto do solicitante).

Para máis información sobre os certificados dixitais poderán consultar os seguintes enderezos:
https://www.cert.fnmt.es/
http://www.dnielectronico.es

Destinadas a alumnos do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña

 30.000 €.

Modelo de solicitude de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica para alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación:

2018:


Administración Local

Provincial

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

R.P. 19837 pola que se aproban as Bases reguladoras e a Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación no ano 2018


Bases reguladoras e Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña no ano 2018

Por resolución do Presidente n.º 19837, do 6 de xuño de 2018, aprobáronse as Bases reguladoras e a Convocatoria de bolsas para estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña no ano 2018, que se transcriben deseguido:

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA ESTUDOS DE DANZA E TRES PREMIOS Á EXCELENCIA NA DANZA CLÁSICA DO ALUMNADO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA NO ANO 2018

1.–Obxecto.

O obxecto da presente convocatoria é a concesión de bolsas para o perfeccionamento de estudos de danza e tres premios á excelencia na danza clásica do alumnado do Conservatorio Profesional de Danza desta Deputación, con cargo á partida orzamentaria 0650/3261/481 do orzamento provincial do ano 2018, por importe total de 30.000 €.

2.–Importe das bolsas e premios.

2.1.–As bolsas terán un importe mínimo de 100 €.

A contía das bolsas establecerase en función dos seguintes criterios:

a) Importe da matrícula do curso: ata un máximo de 500 €.

b) Importe fixo por días de duración do curso, en concepto de axudas de custe, de acordo co R.D.462/2002, calculado segundo o seguinte:

* Cursos realizados en España: 76 €/día axuda completa: 28 €/día manutención e 48 €/día aloxamento

* Cursos realizados no estranxeiro: 152 €/día axuda completa; 56 €/día manutención e 96 €/día aloxamento.

c) Importe por desprazamentos: aboaranse os gastos xustificados mediante billetes de transporte público ou no caso de facerse en coche particular, a razón de 0,19 €/km.

Si a contía resultante da aplicación dos criterios citados é inferior a 100 €, denegarase a solicitude de bolsa.

2.2.–Os premios á excelencia na danza clásica concederanse a tres estudantes con sobresaliente ou matrícula de honra na materia de danza clásica no presente curso, terán un importe de 500€ e serán compatibles coas solicitudes de bolsas.

3.–Solicitantes.

Poderá participar na presente convocatoria de bolsas o alumnado do Conservatorio Profesional de Danza da Deputación da Coruña, que queira realizar cursos de danza, tanto en España coma no estranxeiro, e para os premios as persoas que obtivesen nota de sobresaliente ou matrícula de honra na materia de danza clásica no presente curso.

Para o caso das persoas menores de idade, o/a solicitante será sempre o/a menor, e o/a representante (persoa que obrigatoriamente presenta a solicitude neste caso) será o pai, nai ou titor/titora legal do/a menor, que, ademais, se responsabilizará de todas as obrigas derivadas de que o seu fillo/a sexa titular/beneficiario/a da bolsa.

4.–Lugar e prazo de solicitude.

As solicitudes serán formalizadas nos modelos normalizados que se facilitarán na Secretaría do Conservatorio e presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación.

O prazo de presentación das solicitudes é de quince días dende o seguinte ao de publicación desta convocatoria no BOP.

A documentación tamén se poderá presentar neste prazo, en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

5.–Documentación.

Coas solicitudes deberase xuntar a seguinte documentación:

5.1.–Fotocopia do DNI do alumno/a solicitante da bolsa e, no seu caso, de ser menor, a persoa que o represente.

5.2.–Xustificante de matrícula no Conservatorio Profesional de Danza no presente curso.

5.3.–Currículo artístico do alumno/a solicitante.

5.4.–Explicación do curso para o que se solicita a bolsa: nome e enderezo do Centro, denominación e duración do curso.

5.5.–Xustificante de matrícula no curso para o que se solicita a bolsa.

5.6.–Certificación dos datos bancarios no modelo aprobado pola Deputación.

5.7.–Escrito no que autorice á Deputación para que solicite, no seu nome, á Axencia Tributaria e á Seguridade Social, a acreditación de que a persoa solicitante está ao corrente nas súas obrigas cos citados organismos.

5.8.–Declaración doutras axudas solicitadas para o mesmo fin.

5.9.–Declaración do/a titor/a legal, no caso de seren menores de idade os/as solicitantes da bolsa.

Para os premios será necesario a presentación da documentación anterior con excepción dos apartados 5.4 e 5.5 e engadirase unha certificación da nota obtida no presente curso na especialidade de danza clásica.

6.–Composición do tribunal.

A concesión das bolsas e premios realizarase por resolución da Presidencia, despois da proposta do tribunal que será presidido pola deputada presidenta da Comisión de Cultura e Normalización Lingüística, o director do Conservatorio de Danza e dous profesionais da danza.

O secretario será o da Deputación ou persoa na que delegue.

A composición do tribunal publicarase con anterioridade á súa reunión, coa finalidade de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

7.–Concesión.

Para decidir a concesión das bolsas teranse en conta os seguintes aspectos que se valorarán segundo se indica:

7.1.–O currículo académico e o nivel artístico (cualificacións, etc.): ata 50 puntos.

7.2.–A importancia e a duración do curso para o que se solicita a bolsa: ata 25 puntos.

7.3.–O informe da dirección do Conservatorio de Danza e Música: ata 25 puntos.

Para a concesión dos tres premios valorarase:

7.4.–Nota na asignatura de danza clásica: ata 50 puntos.

7.5.–O currículo académico e o nivel artístico (cualificacións, etc.): ata 25 puntos.

7.6.–O informe da dirección do Conservatorio de Danza e Música: ata 25 puntos.

A resolución da convocatoria darase a coñecer no taboleiro de anuncios da Deputación, no taboleiro de anuncios do Conservatorio Profesional de Danza e na páxina www.dacoruna.gal e producirá os efectos de notificación para as persoas interesadas.

Contra a resolución que porá fin á vía administrativa, poderase interpoñer potestativamente o recurso de reposición, no prazo dun mes, dende o día seguinte ao da súa notificación ou o recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses, que se contará dende o día seguinte ao da súa notificación de conformidade co disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sen que poidan interpoñerse simultaneamente ambos os dous recursos.

8.–Pagamento.

As bolsas de importe superior ou igual a 200 € aboaranse en dous prazos, do seguinte xeito:

– O 50%, despois da presentación do xustificante da matrícula no curso para o que se solicita a bolsa.

– O 50% restante, despois da presentación da certificación de ter realizado o curso para o que se solicita a bolsa e a acreditación dos gastos correspondentes.

As bolsas de importe inferior a 200 € aboaranse nun único pago, despois da presentación da certificación de ter realizado o curso para o que se solicita a bolsa e a acreditación dos gastos correspondentes.

Os premios aboaranse nun único pago.

Para a percepción do importe da bolsa e dos premios, a persoa beneficiaria deberá estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así mesmo, deberá estar ao corrente das súas obrigas fiscais coa Deputación da Coruña, situación que determinará de oficio a propia Deputación, a través do Servizo Provincial de Recadación.

9.–Obrigas dos/as bolseiros/as.

Estas bolsas e premios serán incompatibles con calquera outra axuda pública ou privada para o mesmo fin.

As bolsas deberán xustificarse antes do 31 de outubro de 2018.

Despois de transcorrer o prazo que, no parágrafo anterior, se sinala, sen que se acreditase a realización do curso para o que foi concedida a bolsa, a Sección de Cultura e Deportes iniciará o expediente de reintegro do importe percibido en concepto do primeiro prazo da bolsa, de acordo co procedemento establecido na Base 60.ª das bases de execución do Orzamento para 2018, segundo o disposto no Título II da Lei 38/2003, xeral de subvencións.

10.–Protección de datos.

Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro Bolsas, premios e certames cuxa finalidade é conter os datos das persoas que solicitan ou desfrutan de bolsas financiadas pola Deputación, inscrito na Axencia Española de Protección de Datos co número do inscrición 2083510350, e poderán ser incluídos na páxina web. O órgano responsable do ficheiro é a Deputación Provincial da Coruña e o enderezo onde a persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición diante deste é a Avda. Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, todo o cal se informa en cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/119, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e a súa normativa de desenvolvemento.

11.–Aceptación das bases.

As persoas solicitantes aceptan, en todos os seus termos, as bases xerais da presente convocatoria, así como a resolución que corresponda, sen prexuízo do dereito á reclamación xudicial.

Para os casos non establecidos nas presentes bases aplicarase o disposto nas Bases de execución do Orzamento Xeral da Deputación da Coruña de 2018.

A Coruña, 6 de xuño de 2018.

O presidente O secretario

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervia

2018/4189


La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago emite Auto de Procesamiento contra Miguel Delgado para darle proceso a la Querella de Mar Sánchez Sierra..."que exige 150.000 euros, y borrar toda la información pública del PPdeG su nombre y cargos públicos.."  y de postre METERLO EN LA CÁRCEL UN MÍNIMO DE OCHO AÑOS Y MEDIO (+) por que...

Xornal Galicia esta libre de periodistas "mermeleros"..nos negamos a recibir fondos públicos a dedo y sin concurrencia pública "...(+)- Convenios...(+)  - Diario.es(+) - Xunta.(+) - XornalGalicia.(+) - Google...(+)  - Tercera...(+)  - Público.es(+)Cuac FM(+)  
Todas las querellas y denuncias contra Miguel Delgado y Pladesemapesga van encaminadas a que se borre la información veraz, constratada y documentada del Partido Popular de Galicia...SOS Internacional.+ 
Según Javier Marzal Mercader  los funcionarios públicos han creado un nuevo negocio que consiste en recibir indemnizaciones por denunciar que han sido injuriados (insultados) o calumniados (acusados de haber cometido un delito a sabiendas de su falsedad) ver artículo completo..(+).

ARDICES DOCUMENTALES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE PROPEREN LAS QUERELLAS CRIMINALES CONTRA MIGUEL DELGADO antecedentes y hechos literales documentados en resoluciones oficiales de la Xunta de Galicia

La notoriedad y el «negocio» de las querellas - ABC.es

La Sala Segunda del Supremo no se cansa se aclarar que no se puede basar una querella en recortes de prensa, un aldabonazo que ha recibido más de una vez la acusación popular por excelencia:

Finales del año 2017,-   Lo   Publicado por Xornal Galicia con los pdf descargables a finales del año 2017 meses antes de la "trama administrativa orquestada para que prosperara la querella criminal en manos de la Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela ..   

15 de Marzo de 2018.- El día 15 de Marzo de 2018 Miguel Delgado presenta escrito de información pública PR-100A que es respondido por el 22 de Marzo de 2018 Secretario xeral Técnico de Sanidad-Sergas Sr Alberto Fuentes Losada el dia 22 de Marzo de 2018 suspendiendo el plazo para notificar al Sr Rafael Álvaro Millan Calenti. Copia descargable. 

23 del Marzo de 2018 .- Justo un día después de estas fechas el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti presenta querella criminal contra Miguel delgado, sumándose asi a su excompañera de trabajo Sra Mar Sierra en SanidadCopia descargable. 

2 de Abril de 2018.-  se emite certificación de ACTO PRESUNTO del silencio administrativo producido.Copia descargable. 

18 del Mayo de 2018.-  El Secretario Xeral Técnico emite resolucion informando de las subvenciones públicas que recibe el Sr calenti desde la Xunta a la UDC donde es profesor asociado a la UDC que dice ;Copia descargable. 

Expediente AGRUP 2015/15 CICA-INIBIC, onde José Carlos Millán Calenti é coordinador dun dos 22 grupos que compoñen a agrupación,importe total concedido a agrupación 500.000 € (en tres anualidades: 100.000 € no ano 2015, 250.000 no ano 2016 e 150.000 no ano 2017) Copia descargable. 

...., en relación có expediente GPC 2014/082 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 70.000 € (en tres anualidades: 17.500 € no ano 2014 e 2016 e de 35.000 € no 2015) (DOG núm. 202, 24.11.2017), en relación co expediente grupo referencia competitiva ED431C 2017/49 no que figura como coordinador do grupo José Carlos Millán Calenti, importe total concedido 200.000 € (en catro anualidades, do 2017 ao 2020, por importe cada unha delas de 50.000 €).Copia descargable. 

22 de Mayo 2018 ,- es admitida a trámite la querella criminal La Magistrada del Juzgado Nº 1 de Santiago de Compostela Ana López-Suevos Fraguela contra Miguel delgado.- Copia descargable. 

03 de Agosto de 2018.-  curiosamente sin que nadie lo pidiese NI SOLICITASE y admitida la querella criminal por los datos certificados por el mismo , Secretario de Universidades Sr José Alberto Díez de Castro emite un nuevo certificado, desdiciendose de los anteriores en base a un supuesto error, afirmando que el Sr Millán Calenti no recibió ninguna subvención pública ni pertenece a ningún equipo de investigaciónCopia descargable. 

Solicitada petición expresa de que notificara al juzgado el "presunto error" se ha negado a día de hoy ( para no "fastidiarle el trámite de la querella criminal al Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ), con lo que la querella sigue en curso procesal. Copia descargable.

Ver últimas amenzas de más querellas criminales contra Miguel Delgado. Se suma Jesús Palmou y Enrique Losada Puerto Coruña..(+)

Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este archivo (35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF)35 - Auto de Apertura J. Oral - 26-06-19.PDF   168 kB
Descargar este archivo (36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF)36 - Emplaza a Delgado para comparecer con nuevo abogado o turno - 04-07-19.PDF   153 kB
Descargar este archivo (actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf)actoconciliacionprevioquerellajesuspalmou.pdf   186 kB
Descargar este archivo (burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf)burofax-amenazadequerella-EnriqueLosada-PresidentePuertodeAcoruna.pdf   221 kB

 El Periodista Miguel Delgado pone en conocimiento de las Principales Organizaciones Internacionales de defensa de los periodistas los ataques contra su persona por Instituciones de Galicia por ejercer la libertad de Prensa.

Puedes seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019 #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia
@ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra #vigo #lavozdegalicia #lacozdegalicia #mermeleros #cloacasperiodismo #TEM_RistoMejide #RistoMejide #TEM #FeijóoConVox #GaliciaSuma #EspañaSuma #EvoMorales #Bolibia #galiciafeijoo #feijoogalicia #turismogalicia #FeijóoConVox.

Otros articulos relacionados.....

Que teñen preguiza. Nunca quixeron traballar:  Denuncia; Envíanos los datos a holgazan@acciónytransparenciapublica.com     mais sobre preguiza..+