Mar Sánchez Sierra converte o Día da Galicia Martir nunha burla institucional tirando polo retrete da comunicación máis de 2.5 millóns de euros en “petroglifos” dignos da era medieval.

Información
Reportaxes a fondo | 17 Agosto 2019 | 10910 Votos | Correo electrónico | Imprimir
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

galegosegalegas nonqueriades chuscos poisbarraenteiras departedemarsanchezsierra


Mar Sánchez Sierra mantén aberto o "tirador da cisterna da caixa de diñeiro público" aos medios de comunicación afins ao PPdeG ante un sector do turismo as portas da quebra coas peores cifras da súa historia con CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MAIS PROPIAS dos petroglifos do período prehistórico neolítico herdados na Galicia da monarquía visigoda .

Coma se de burlarse de Galicia e os galegos se tratase, a Secretaría de Medios da Xunta dilapida diñeiro público a esgalla de miles de euros para dicirnos aos galegos que "rica é a gastronomía de Galicia, Galicia e unha despensa, O Rural e moito... A túa casa..O Mar que nos move.. Almorzo.. Bodega... a unha media de 30.000 euros por palabra semana sí, semana tamén", e así xustificar as adjudicaciones a "dedo" aos medios de comunicación de diñeiro público ás portas dun posible adianto das eleccións galegas á Xunta de Galicia cuxas estatísticas destínanlle o peor... Miranda envorcouse en viaxes e reunións en todos os países latinoamericanos para captar o voto da emigración, sen explicar que paga, si a súa consellería ou a Fundación Camilo José Cela, de momento senegan a dar explicacións. O Tribunal Constitucional afirma que “A adjudicación de publicidade institucional" sen criterios de objetividad, control e transparencia " é unha variante da corrupción". E en Galicia falamos de decenas de millóns adxudicados a "dedo", xusto no momento no que Feijóo afirma que non queda diñeiro para pensións nin as nóminas dos funcionarios da Xunta.

 A contratación da publicidade institucional non pode facerse a capricho como o esta facendo Mar Sánchez Sierrra, pois trátase dun gasto con fondos públicos -diñeiro que segundo Feijoo non hai- e ese gasto necesita unhas pautas de obxetividad, control e transparencia absoluta, que precisamente os multiples expedientes abertos na Comisión de Transparencia de Galicia na xestión de Mar Sánchez Sierra e as súas multiples cargos públicos de confianza non hai, son moitas as voces que din que "a adxudicación sen eses criterios pode deberse a ignorancia ou ineptitude, ou simplemente a criterios de amizade ou ideoloxía sumisa á subvención. Nestes últimos casos estaríanse usando os diñeiros públicos en razón a intereses persoais ou ideolóxicos, o que é simplemente unha variante da corrupción, é o que di a lei estatal 29/2005, de 29 de decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional.

A publicidade institucional da Xunta de Galicia debería ser sempre un instrumento de difusión de información relevante para a cidadanía, para difundir os seus dereitos, os seus servizos, para fomentar a participación cidadá, para dar difusión a as responsabilidades e obrigacións cívicas e nunca para usar os cargos de confianza para perseguir ciudadanos con querelas desde a institución.

Nunca como esta sucedendo por ordenes expresas de María do Mar Sánchez Sierra, por "submisión" ao PPdeG, sirva de mostra os varios medios de maior difusión que non reciben nin un céntimo, sendo directamente ninguneados polo seu departamento institucional, simplemente por ser catalogados como inimigos do PPdeG, sirva o noso caso, esta recusada ao recoñecer ela mesma enemistad manifesta contra os nosos medios dixitais, xusto no mesmo mes que foi condenada a Secretaría de Medios por vulnerar a Constitución en sentencia firme e atentar contra a Liberdade de Expresión. Feijóo non a quere cesar por medo a que tire da manta da presunta corrupción, e a que mais sabe de Feijóo e do mesmo PPdeG.

A normativa do Estado sobre publicidade institucional é algo que non inmuta a Mar Sánchez Sierra para xestionar impunemente o diñeiro público de os galegos/as por María do Mar Sánchez Sierra que vulnera sistematicamente a propia constitución e na Lei estatal 29/2005, de 29 de decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional (LPCI).

A normativa estatal na materia enuncia os principios que deben rexer o contido da actividade comunicativa que non sigue a Secretaría de Medios, que, en todo caso, debe servir con objetividad aos intereses xerais, con sometimiento aos principios de eficiencia, veracidad e racionalidad na asignación dos recursos económicos.

A gastronomía de Galicia é algo que é natural, forma parte das raices, os xenes, a vida e costumes de Galicia, e o noso ADN, non necesita ningunha publicidade, á contra, os abandonados recursos naturais si necesitan promocionarse á luz das estatísticas e destrucción que orquesta o Goberno do PPdeG, que esta crispando ao sector ao non chegar ao 60% de ocupación en Galicia en pleno mes de Agosto.

O sector de hostelería esixe a Feijoo o CESE FULMINATE DA SECREATRIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E RESPONSABLE DAS CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS DA XUNTA DE GALICIA, que lle recorda ao Goberno do PPdeG que os diñeiros públicos están previstos na lei estatal na materia de comunicación publicitaria que debe estar ao “estrito servizo” das necesidades e intereses dos cidadáns, nunca a mercé do interés persoal de quen os xestiona como é o caso da actual Secretaria de Medios.

Os obxectivos prioritarios do diñeiro público non se están cumprindo en Galicia, nin garanten a utilidade pública, a profesionalización, a transparencia e a lealtad institucional no desenvolvemento das campañas institucionais de publicidade e de comunicación, si non que deixan ao descuberto o uso do diñeiro público para exercer un maior control político sobre personalismos de rivalidad política entre Casado e Feijóo, é o caso do Diario o Pais, que desde a Secretaría de Medios se lle ingresan partidas de 92 mil euros semana si, semana tamén, cando en Madrid o PP Nacional o

considera o seu peor inimigo da información, todo iso financiado por Mar Sánchez Sierra en favor dun suposto benficio de Feijóo, alimentado así aínda máis o enfrontamento dentro do Partido Popular..

E Maria do Mar Sánchez Sierra "despreza abiertamente baixo a total impunidade" o preámbulo da Lei da Publicidade Institucional que dice “ A utilidade pública como obxectivo destas campañas implica a erradicación daquelas que teñan como finalidade enxalzar o labor do Goberno.", nós podemos afirmar que non existe outra intencionalidad nas adxudicaciones da publicidad institucional que sae do diñeiro público dos galegos e galegas, non precisamente do peto de Mar Sánchez Sierra cara aos medios sumisos de Galicia.

Mar Sánchez Sierra nin garante que as campañas sirvan ás súas destinatarios lexítimos, que son os cidadáns, só garante que cobren os sumisos , os fieis, os que ocultan a verdade, os que censuran comunicados de entidades ou verdades que perxudiquen a Feijóo.

As disposicións estatais en materia de contratos destacan a necesidade de extremar a transparencia, a objetividad e o control, pois bién, Mar Sánchez Sierra ten abertos varias frontes pola súa falta de transparencia, ocultación e persecución contra quen non fai pública a súa "persoal verdade", entre outros moitos somos boa parte e exemplo diso, á que acusamos abertamente de vulnerar o principio de igualdade e a prohibición de discriminación, que se asentan en nosa propia Constitución e afectan a todos os entes do sector público.

A Lei estatal 29/2005, de 29 de decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional (LPCI) tamén é tallante respecto de os criterios de reparto da publicidade institucional, que han de ser sempre obxectivos como o custo económico e a eficacia prevista no plan de medios, solicitámoslle explicacións ou aclaraciones e a resposta foi unha querella criminal.

O Tribunal Constitucional dictou sentencias clave na materia e deixou sentado que unha discriminación entre medios de comunicación no reparto de publicidade institucional, ( como fai literalmente Mar Sánchez Sierra) lesiona dereitos constitucionais, no noso caso concreto, é demencial, adxudica con 3 nifs diferentes á mesma administradora única con nomes de medios Xornal Galicia ( inserida a denominación neses dominios que nada teñen que ver cos nosos medios)

que nos pertencen e serviron para plagiarnos descaradamente e baixo permisividad institucional da Secretaria de Medios, que posto no seu coñecemento non se quixo enterar.

Denunciamos publicamente que María do Mar vulnera e infrinxe cos seus adxduicacions da publicidade entre os medios de comunicación que considera mais afines vulnera o artigo 14 da Constitución.

Os medios de comunicación, na nosa sociedade, son elementos indispensables para o pluralismo, e o discriminarlles. Arbitrariamente como fai Mar Sa´nchez Sierra é un atentado á súa independencia e á súa propia supervivencia económica, cando deben competir con eses medios de comunicación que reciben miles de euros en forma de publicidade institucional desde a Secretaría de Medios que dirixe Mar Sánchez Sierra que á súa vez é a directora de comunicación do Partido Popular de Galicia.

O Tribunal Constitucional recorda que a existencia dunha marxe de discrecionalidad na elección dos medios de comunicación onde difundir as súas campañas de publicidade institucional non exime de actuar en todo momento de conformidad con os principios constitucionais de objetividad e legalidad dos artigos 103.1 (A Administración Pública serve con objetividad os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometimiento pleno á lei e ao dereito). E 106.1 da Constitución (Os Tribunais

controlan a potestade reglamentaria e a legalidad da actuación administrativa, así como o sometimiento desta aos fins que a xustifican) e que queda radicalmente proscrita calquera arbitrariedad, máxime cando están en xogo a vixencia de principios e liberdades fundamentais.)

Di o Tribunal Constitucional sobre esta doutrina:

Prohibición absoluta de calquera tipo de discriminación por razón da opinión, ideoloxía ou tendencia do medio.

Discriminar ou excluír de calquera campaña de publicidade institucional a un medio cun índice elevado de audiencia tamén

vulnera a liberdade de información da cidadanía ademais do principio de igualdade, entre cidadáns e entre medios de comunicación, e compromete deste xeito a supervivencia dos medios excluídos e, a resultas diso, o pluralismo informativo necesario para a existencia da democracia, coa que pretende acabar a actual Secretaría de Medios da Xunta de Galicia, si non polas adjudicacioens a "dedo" presnetando querellas para meter no cárcere ao considerado non afin á hora de ofrecer a información.

A jurisprudencia tanto do Tribunal Supremo como dos Tribunais Superiores de Xustiza é contundente e uniforme poñendo de manifesto que a concesión dun trato desigual no reparto da publicidade institucional entre medios que atópanse nunha situación equiparable, constitúe unha discriminación prohibida pola Constitución Española.

DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE QUE A ACTUAL XESTIÓN DA FUNCIONARIA MARIA DO MAR SÁNCHEZ SIERRA TAMEN ASESORA DO PPDEG de non ter encuenta á hora de ofrecer as campañas de publicidade de;

-Gasto excesivo;

-Discriminatorio

-Adjudicación de publicidade sen un estudo que avale as adjudicaciones.

-Vulneración da liberdade de información ao discriminar adeterminados medios de comunicación.

Négase a informar sobre os gastos realizados en materia de Publicidade.

Como se distribúen e quen os distribúe con nome dos medios escritos locais, provinciales, autonómicos e nacionais.

Informe dos criterios para a realización desta distribución.

Alertamos ao Consello de Contas da necesidade urxente e obligatoria de fiscalizar ese gasto institucional que a día de hoxe esta entre os máis opacos non só de Galicia, si non de España por decisión única da asesora do PPdeG, María do Mar Sánchez Sierra exercente como alto cargo de confianza e funcionaria en varios entes institucionais adxudicados a dedo por Feijóo.

No día de hoxe, a burla á intelixencia dos galegos/as é total.

Diario O Pais, 92 mil euros unha páxina ( Galicia e unha despensa ), ao noso xuízo para a caixa do diario de Madrid

El Correo Gallego ( O Rural e moito...)

La Región ( A túa casa)

El Progreso, ( O Mar que nos move )

Abc ( Almorzo )

y el Ideal Gallego ( Bodega )

Cústanos saír do noso asombro, si non o vísemos e traballaramos no sector custaríanos crer que se dilapiden en iso máis de 2.5 millóns de euros tirados literalmente ao retrete baixo a man na cisterna de Mar Sánchez Sierra, sobre a que o sector con menos de 60% cuberto en agosto e moita razón ESIXE AO GOBERNO GALEGO O seu FULMINANTE DIMISIÓN.

Descoñecemos si na Universidad de Navarra dan clases da Lei estatal 29/2005, de 29 de decembro, de Publicidade e Comunicación Institucional (LPCI), por que de ofrecelas nosa nota non subiría dun CERO sobre CERO e expulsión.

BIENVENIDOS A LA CUCHIPANDA DE MAR SANCHEZ SIERRA: RICOS MEJILLONES, RICO QUESO, JAMON DE VERDAD, BUENA BODEGA, NIDITOS DE AMOR PARA TODOS….¡ STOP FURTIVOS ¡ ( O RURAL GALEGO VA BIEN, Y CON FEIJOO “GALICIA DE VICIO” ).

Información Galicia 15 Agosto 2019

editorial fracsadacampanaturismo encargadapor marsanchezsierra


Que la Sra. Mar Sánchez Sierra nos inunda con la publicidad más burda , retrograda , tópica, cutre y deprimente; para mostrarnos entre las muchas cosas que nos diferencian como país, algo que ya sabíamos de siempre: “La gastronomía”.

El turismo es abordado por el gobierno autonómico galaico y la gran ideóloga del PPGA “ Mar Sánchez Sierra “ desde una perspectiva meramente propagandística y de desarrollismo propia del siglo pasado; a pesar de todo lo que ello en  España significó y supuso: la destrucción de su entorno del litoral por un urbanismo de ladrillo, cemento y chiringuito con el famoso y reiterado lema: ‘ Sol y Playa ’ –( fraguismo en estado puro y duro ) .

Ver el día a día de publicidad institucional por medio de la TVG ( 200 millones de euros anuales a las Arcas de la Xunta para mayor goce de manipulación y sectarismo por parte de Mar Sánchez Sierra ), nos muestra un idílico Sanxenxo superando a Benidorm y “ Magaluf ”; convertido por obra y gracia del progreso en el “ Saint-Tropez ” de los peperos galaicos y aristócratas cagatintas de rango autonómico.Ya lo decía la propaganda fraguista en los años 60 en un símil muy acertado para el caso que nos ocupa: ¡ Venga a Benidorm donde un Hortera , es un Señor ¡....(+)

 La única finalidad consiste en superar el número de visitantes cada año;  pero curiosamente nuestros dirigentes autonómicos no destacan en su publicidad machacona con finalidades de moldear voluntades de los poderes mediáticos que estamos al borde del abismo.

Pero nuestra tierra no necesita de todo esto como motor económico, sólo necesita que lo que nos distingue, lo que sentimos y lo que nos hizo universales no se destruya por unos intereses de unos pocos que siempre hemos reseñado; entre ello claro esta y lo volvemos a reiterar: La gastronomía.

Después de 12 años de reinado triunfal y glamuroso del “ Kennedy de los Peares ” y de su propagandista “ Mar Sánchez Sierra ” ; el paisaje de nuestro querido territorio está esculpido en la fascinación literaria de la poesía de Rosalía Castro,  por su ruralismo ancestral, convertido actualmente en un desierto demográfico que apunta a nuestra extinción;  o, en el relato alucinante de la madre naturaleza de la Pardo Bazán, que es una simple realidad virtual que añoramos y también la lloramos. ( A pesar de los Premios que el “ Kennedy de los Peares ” utiliza de manera torticera para mancillar su egregio nombre ante la complicidad de todos ).

Las impactantes descripciones del  “ Bosque Animado ” de Fernández Flórez son una inexistente masa arbórea arrasada por el canibalismo de algunos depredadores animados, protegidos y auspiciados por los burócratas cagatintas de la Corte autonómica; que decir, de los mil ríos de Álvaro Cunqueiro son corrientes de aguas carentes de vida, insalubres y pestilentes.

De la geografía generosa plasmada por Otero Pedrayo cabalga el fuego infernal desde el Caurel idílico de Uxío Novoneyra hasta la Sierra deLeboreiro de CurrosCelso Emilio y Ferrín, y hasta los márgenesdel Rio Tea del combativo y olvidado, Domínguez Benavides.

Sin olvidarnos de Eduardo Pondal, que ya no puede cantar al pinus pinaster como especie foránea y no autóctona, por cierto. ( ¡ Que decir de los eucaliptos y de su fomento por la Corte aristocrática de “ San Caetano ” ¡ )

Sin olvidarnos del inmenso mar océano-nuestro querido Atlántico- y las rías cantadas por Manoel Antonio y musicadas por “Los Tamara” ; que se han convertido en un ecosistema marino altamente contaminado por la acción de unos ‘ ecocidios ’, consumados con nombre y apellidos. Nuestras rías y litoral sin las depuradoras necesarias y legalmente obligatorias ( a pesar de cobrar subvenciones comunitarias millonarias por parte de la Xunta ) ; pero eso sí, con publicidad hasta las orejas, para mostrarnos el “Camino del Paraíso ” del Noroeste según la Propagandista: Mar Sánchez Sierra.

esta nefastapublicidad paga marsanchezsierra 2 5 millonesdeurosporsupublicacion

Carecemos de organización territorial, de proyecto económico, de política para el medio rural, de política forestal, de política demográfica, de política industrial, de proyecto turístico, de proyecto para nuestros jóvenes-. Y, todo, por la actitud de una inoperante entidad burocrática y de intereses concretos llamada Xunta de Galicia ( O diga PP de GA, que a fin de cuentas es lo mismo ; 35 años gobernando de los 40 de Gobierno Autonómico en Galicia). Eso sí, con publicidad extrema en multitud de medios de comunicación a pesar de los problemas arriba reseñados, ya que tenemos en la Xunta suficientes recursos económicos para ello. Incluso la gran propagandística de todo este cuento , se atreva a decir a plena luz y con taquígrafos que la referida publicidad ayuda a la financiación de los mayores enemigos mediáticos de sus compañeros de partido en la “Villa y Corte” , para mayor regocijo de las huestes del PPGA y de su gran timonel “ el Kennedy de los Peares” .( ¡Toma Cayetana, Nota ….nacimos entre empanadas y churrasco, estamos arraigados como nadie “ Na Terra ”-según lo manifestado por el adalid de los rústicos del Deza y ejemplo a seguir según el mencionado “ Kennedy de los Peares ” como el gran triunfador de las últimas elecciones locales-) .Hemos ganado de calle, las últimas elecciones locales en Galicia manifiesta reiteradamente la gran propagandista; eso que solo gobernamos al 21% de los gallegos en sus 313 municipios.

Las encuestas realizadas actualmente por la Unión Europea y la OIT desvelan que el 50% de los consultados dicen haber considerado o estarían considerando un destino turístico de respeto a la naturaleza y al medio ambiente. Estos incluyen, entre otras prácticas, el medio natural protegido y la vida silvestre; la búsqueda de las iniciativas de desarrollo sostenible de la economía del entorno rural, para su preservación y desarrollo. Y ahí como galaicos llevamos ventaja, a pesar de la publicidad de Mar Sánchez Sierra que llama machaconamente a erradicar el Furtivismo, a fomentar el panderetismo, el neocaciquismoel amiguismo; y , finalmente a buscar el bienestar espiritual con los buenos alimentos que la “Terriña” produce y que se recogen diariamente , con toda la gracia y el color en los medios de comunicación en Galicia. A cuenta del bolsillo de todos los sufridos ciudadanos ..¡ Como NO ¡

Además de la naturaleza, son fundamentales las actividades de enoturismo, las gastronómicas, incluyendo también la compra de artesanías y manufacturas locales, y también la producción agroalimentaria de alto nivel ecológico.

El turismo del futuro , no es la publicidad , sino a combinar el ocio del viajero con el respeto por el medio ambiente que percibe. No cabe duda de que estamos experimentando un “nuevo turismo” ; y, estos nuevos turistas tienen un mayor nivel de conciencia ambiental y cultural, lo que significa que, como resultado de la generalización de las nuevas tecnologías y las redes sociales, éstos son hoy por hoy más exigentes, más capaces de influir, y tener una opinión propia sobre los lugares que visitan y los productos que consumen. Simplemente, buscan la excelencia aplicada al turismo ecológico para lograr una economía circular y que vuelva a medrar el rural, que es el futuro de nuestra tierra y de la humanidad.

Mar Sánchez Sierra me solicita por expresar mis opiniones en este medio digital, nada menos que ocho años de cárcel, con la única finalidad de liquidarme mediáticamente, familiarmente, físicamente, psicológicamente, humanamente ; pero como dijo el mayor estadista y político del siglo XX : resistiremos con mi medio digital, con nuestra capacidad de sacrificio, con la verdad, con la lucha continua, con el tesón, con los amigos de verdad ….¡no nos rendiremos jamás¡ ….y venceremos con la ayuda espiritual del “ Cristo de Vigo ” que es el de la Victoria…del cual no nos avergonzamos como otros.

PD. Aunque VD logre que mi última estación sea Texeiro o A Lama, según cuadre ; le dedicaré siempre la canción estrella que el grupo vigués “ Siniestro Total” de su ultraconocido y mítico cuarto LP.


Seguir este artículo en; @cayetanaAT @FeijooGalicia @_MartaGonzalez_ #secretariademedios @pp @ppdeg #ppdegalicia @xunta #xunta #retegal #amtega #eleccionesxunta @IdiazAyuso @idiazayuso2019https://twitter.com/idiazayuso2019/status/1116264096238899200?lang=es #retegal #amtega #bng #psdeg #enmarea #ciudadanos #feijoogalicia #galiciafeijoo @TurismoGalicia @Turgalicia @TurismoGalicia1) @turismoriasbaixas @PresumeDGalicia @ppdegalicia #turismogalicia #costadamorte #xunta #xuntadegalicia #pp #ppdeg #ppdegalicia #riasbaixas #riasaltas #costadamorte #islascies #ascatedrais #ribeirasacra #ribeirasacra

marsanchezsierra.millonesatutipleNeste artigo vamos expoñer a suma de diñeiro público que regala o goberno de Feijoo ( PPdeG) a través da Secretaría de Medios que dirixe María del Mar Sánchez Sierra que asustaría aos cidadáns cando afirman que non ai cartos para as nóminas e as pensións, ao mesmo tempo como se esconde un pésimo balance económico e un mandato plagado de recortes en políticas sociais, corruptelas, enchufismos e casos de clientelismo político..+.  A Secretaría de Medios de Comunicación que dirixe María do Mar Sánchez Sierra, desde a súa chegada á entidade gestionou multitude de procedementos xudiciais por todo o territorio galego con sancións de mais de 100.000 euros etc, que ninguén sabe publicamente onde están, e a entidade négase a informar na súa web ..+ institucional incumplindo literalmente a Ley de Transparencia de Galicia..+, non só sobre as axudas, convenios e adxudicacions..+, se non que, é ocultada a información do control sobre os distintos contratos de convenios, axudas, subvencións, campañas referentes a datas ou eventos de especial relevancia, tales como o 25 de xullo, Día de Galicia, o 17 de maio, Día das Letras Galegas, o 8 de marzo, Día internacional da Muller e o 25 de novembro, día internacional contra a violencia de xénero, que se adxudican a medios de comunciación "escolleitos" a través das axencias intermediarias de comunicación para que non queden rastros públicos das adxudicacións, estariamos falando de varios millóns de euros sobre os que se nos negou a información. Se adxuntan sentencias e dogas descargables neste artigo web dignos dunha tesis doctoral sobre "medios institucionales de comunicación" que avergoñarían ao PP Nacional e aos partidos da oposición ( se supón).  https://medios.xunta.gal/portada

21,6 millones de euros del presupuesto de la Xunta en ayudas a dedo a los medios Su Gobierno ha firmado alrededor de 400 convenios con periódicos, radios, webs y televisiones...+

So a web institucional responsabilidade de Mar Sánchez Sierra da Secretaría de Medios..+ ( deixamos para outro artigo Fundación Camilo José Cela, Retegal, AMTEGA, Consello Asesor Dixital de Galicia das que tamen e responsable directa a Sra Mar Sánchez Sierra aparte de ser a asesora de comunicación do PPdeG ) só informa das convocatorias desde o ano 2015, non existe información sobre as adjudicaciones nin as súas beneficiarios, ocultando a información e incumplindo a mandato da Ley de Transparencia de Galicia baixo o coñecemento da oposición e total impunidade lexislativa ver +;

La Asociación Galega de Albergues Privados, AGALBER, quiere hacer pública la preocupación tanto de su directiva como de todos sus miembros ante la cada vez mayor proliferación de viviendas de uso turístico dirigidas a peregrinos en los diferentes Caminos de Santiago que discurren por Galicia.

Según los datos que maneja la entidad, existen más de nueve mil inmuebles destinados a este uso, cuyas consecuencias se dejan sentir ya en diferentes áreas: se está reduciendo alarmantemente el número de viviendas para alquilar, los concellos no crecen puesto que no hay inmuebles disponibles para los inquilinos y además supone una competencia desleal para todo el sector de alojamiento en el Camino, que sí ha de estar supeditado a normas estrictas e inspecciones por parte de la Administración.

https://www.xornalgalicia.com/galicia/11881-la-baja-ocupacion-turistica-el-fracaso-de-la-campana-de-la-secretaria-de-medios-y-agalber-urgiendo-a-la-xunta-de-feijoo-a-regular-las-viviendas-turisticas-cierran-el-peor-ano-del-sector-desde-2009

social youtube xornalgalicia   feed-image