O Concello lembra a obriga de xestionar a biomasa vexetal

Información
Ourense 10 Julio 2019 744 votos - Registrate para votar

O Concello de Ourense lémbralles ás persoas titulares de terreos que teñen a obriga de xestionar a biomasa vexetal nos termos que define a Lei 2/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (LPDCIF). A norma establece unhas condicións de prevención específicas para as denominadas «redes secundarias de faixas de xestión de biomasa», cuxa función prioritaria é a protección dos núcleos de poboación, infraestruturas, equipamientos sociais, zonas edificadas, parques e polígonos industriais.

 

A lei obriga ás persoas propietarias a xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, arredor de edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte e arredor das edificacións illadas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do monte.

Con carácter xeral, na mesma franxa de 50 metros non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira, como o eucalipto ou varias variedades de pino, entre outras.

En caso de incumprimento, o Concello pode proceder á execución subsidiaria e repercutir os custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas. As sancións por incumprimir a norma poden ser de ata 1.000 euros en caso de infracción leve. No caso de ser considerada grave a contía máxima da sanción será 100.000 €

A persoa titular do terreo ou do dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o acceso para realizar os traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. Quen realice os traballos poderá acceder sen consentimento da titular cando o acceso afecte dentro da parcela a espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio.

No caso de execución subsidiaria o Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, unha vez transcorrido o prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso.


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600