A Comisión Galega dá Competencia confirma que os feitos denunciados dos dereitos de autor contra Xornal Galicia encuberto por María do Mar Sánchez Sierra poderían ser delituosos, pero dalle "alas" aos denunciados.

Información
19 Septiembre 2018 | 16486 Votos

vineta marsanchezsierra corrupcionycompetenciaDice a resolución da Comisión Galega da Competencia emitida o día 17/9/2018 no seu párrafo primeiro de bulto " Con data 14 de xullo de 2018 remitiuse por D. Miguel Angel Delgado González, Presidente da Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro de Galicia (Pladesemapesga) á Presidencia da Comisión Galega da Competencia, mediante correo electrónico, unha denuncia contra, entre outros, á Secretaria Xeral de Medios da Xunta de Galicia e a D. Jose Manuel Martinez da Silva e Dª. Adelaida Domínguez Mariño, propietario e administradora única, respectivamente, dos dominios Xomal Galicia Sur"

Os dominios Xomal Galicia Sur e Xomal Galicia Norte Xornal Galicia e Xornal de Galicia nin é administradora única, nen propietaria de tales dominios o que se denuncia e a usurpación das marcas anteditas que non lle pertecen, actuando e contratando publicidade coa Secretaría de Medios en dita representación..Tal e como consta na denuncia.

 

Á vista do que antecede e examinada a documentación de referencia, cómpre informarlle o seguinte:

O Falseamento da libre competencia por actos desleais: “Artigo 3. Falseamento da libre competencia por actos desleais

A Comisión Nacional da Competencia ou os órganos competentes das comunidades autónomas coñecerán, nos termos que esta lei establece para as condutas prohibidas, dos actos de competencia desleal que por falsear a libre competencia afecten o interese público.”

4º.- Os feitos denunciados e a cualificación dos mesmos efectuada pola denunciante remiten ao tipo descrito no artigo 3 LDC, se ben, é preciso subliñar que a competencia atribuída aos órganos de competencia (CNMC ou Autoridade Autonómica da Competencia, segundo as circunstancias do caso) para instruír e, no seu caso sancionar prácticas que puideran reputarse desleais está limitada só aos supostos en que puidera acreditarse que as potenciais práticas desleais que por falsear a libre competencia afecten o interese público, xa que logo a competencia natural para coñecer das condutas desleais, reguladas na Lei 3/1991, do 10 de caneiro, de Competencia Desleal, está atribuída aos Xulgados do Mercantil, segundo se establece no artigo 86 ter, 2º, da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2018
O Subdirector de Investigación
(Asinado de xeito electrónico)
José Antonio Rodríguez MiguezFrancisco20Hernández20CGC 15 970x597

A Comisión Galega da Competencia, literalmente "lavase as mans" e tira literalmente aos usuarios e consumidores contra os xulgados mostrando falta de apetito e sobradas razóns perezosas ao non molestarse nen sequera en facer uns mínimos  informes realcioandos coa denuncia.

Xornal Galicia disconforme coa decisión tomada e entendendo que hay sobrada normativa que acredita as obrigas da Comisión Galega da Competencia para como mínimo facer unha investigación, independientemente do resultado da mesma, polo que "artellar un oficio literalmente para que camiñe rumbo a ningunha parte e seu archivo, no é a resposta que esperan os ciudadans, facendo firme o literal que dí ¡¡¡ Que vixila a quen !!! O raposo as galiñas ou as galiñas ao raposo mentres o dono/a durme...

Xornal Galicia require a Comisión Galega da Competencia antes de seguir co trámite ante as autoridades europeas, moito mais fiables para os ciudadáns baixo a " corrupción institucionalizada que reina en España " como afirmou na SEXTA o Presidente dos Xuices para a Democracia e a ciudadanía xa ¿Non confía na xustíza española?.

No seu escrito de reconsideración o Xornal Galicia intenta revatir o oficio da Comisión Galega da Competencia, con preceptos legais perfectamente aplicables ao súa denuncia e o grave delito de competencia instado poila Secretaría de Medios da Xunta orquestado coa administradora única de al menos 3 nifs distintos do que ela mesma e propietaria burlando así a ley de contratación pública troceando cantidades para "adxudicar a dedo mediante circulares internas outras adxudicacións e campañas publicitarias da Xunta" das que a Comisión Galega da Competencia, quere pasar de "puntillas sen mollarse" deixando en máns do destino e da impunidade o que e considerado e documentado vulneración de todas ou casi todas as normas de mercado e competencia.1520870442 igcc logo positivo 014

Preguntándose os denunciantes, si a  Comisión Galega da Competencia no activa os mecanismos para vixiar os servicios aos usuarios e consumidores, enton por que. e para que sirve ese organismo que goza de total impunidade  nas súas personales decisións.

Os feitos están ahí, e están documentados por eles mesmos cando din no seu propio oficio e no seu primeiro párrafo:

" Dª. Adelaida Domínguez Mariño, propietario e administradora única, respectivamente, dos dominios Xomal Galicia Sur "

Pois ven, invitamos aos lectores a que accedan aos indicados dominios www.xonalgaliciasur.com  e www.xornalgalicianorte.com  www.xornalgalicia.com  www.xornaldegalicia.es  e ao fondo das webs observaran os rexistros e seus propietarios que nada teñen que ver, nen con Mar Sánchez Sierra nen con Adeliada Domniguez Mariño.

Dito esto, non hay más cego que o que non quere ver. É o instructor da  Comisión Galega da Competencia que firma o oficio como investigador "O Subdirector de Investigación (Asinado de xeito electrónico) José Antonio Rodríguez Miguez, ao igual que Mar Sanchez Sierra e Adelaida Domínguez Mariño ve que os denunciantes, son os que están equivocados, que os propietarios dos dominios e marcas son os que vulneran os direitos de mercado e libre competencia dende o ano 2002 en que rexistraron as marcas, que por obra e gracia do investigador a partir do inicio das actividades da competencia no 2013 pasaron a ser propiedade de Adelaida Domniguez Mouriño segúndo afirma na resolución-oficio...


 Acceso Suscriptores Xornal Galicia.
María del Mar Sanchez Sierra Secretaría de Medios y su forma de adjudicar el dinero público..+   -   

Los documentos y sus relatos están bajo libre descarga en este artículo con las reservas legales de  los derechos de autor y protección de datos.

Galicia: Por la dignidad de los medios públicos y privados "CORROMPIDOS" por el Partido Popular


eldiarioes, eldiario.es's Tweet - Trendsmap

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1001384407813509120
@eldiarioes @pedroagueda @inigoaduriz A que esperan los jueces de la ..... ¿No confía en la justícia española? ... lo dicho se creen por encima del bien y del mal,xq su trama de corrupcion esta ya tan isntitucionalizada q se sienten con poder. ..... No ha habido una elecciones limpias en todo el periodo democrático.
 

Cargos públicos de María del Mar sanchez Sierra

Secretaria de Medios de Comunicación de la Xunta de Galicia. ( Asesora personal de Feijóo en la sombra según diversos medios de comunicación viajando con el en viajes institucionales a la diaspora y de tipo político como cargo del PP )

Patrona de la Fundación Camilo José Cela

Vicepresidenta de RETEGAL

Vocal en el Consejo de Administración del Puerto de A Coruña

http://www.xunta.es/dxfpriac/ConsultarPersoa.do?id=90

http://www.xunta.es/dxfpriac/VerDocumento.do;jsessionid=6CB5213DFAF63BF4439153158A24905A?id=2798

Refrescándole la memoria al instructor:

15 TÍTULO II. Explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia................................................................

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-4950-consolidado.pdf

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/normativa

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

boe.es

Versión en inglés de la Ley 3/2013

RD 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la CNMC

boe.es

Versión en inglés del RD 657/2013

Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

PDF

Normativa Competencia

LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

boe.es

LEY 1/2002 (Coordinación de Competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de...

boe.es

RD 2295/2004 (Aplicación en España de las normas comunitarias de competencia)

boe.es

RD 261/2008 (Reglamento de Defensa de la Competencia)

boe.es

Normativa Telecomunicaciones y S. Audiovisuales

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

boe.es

Versión en inglés de la Ley 9/2014, de 9 de mayo

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual

boe.es

Normativa Energía

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

boe.es

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

boe.es

Normativa Transporte y S. Postales

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario

boe.es

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

boe.es

Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios

boe.es

Unidad de Mercado

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

boe.es

Normativa autonómica

 • Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo eIndustria, por la que se le da publicidad a la celebración de la sesión constitutiva del Consejo Rector del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia (DOG 22/3/2017). en gallego | en castellano

 • Decreto 118/2016, de 4 de agosto, por el que se crea el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos (DOG 25/8/2016). en gallego | en castellano

 • Lei 14/2013, do 26 de deciembre, de racionalización del sector público autonómico (DOG 27/1/ 2014) en gallego | en castellano

 • Lei 1/2016, do 18 de febreiro, de transparencia e bo goberno.

 • Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.
  (
  DOG 15/2/2016) en gallego | en castellano

 • Ley 1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia.
  (
  DOG 8/3/2011) en gallego | en castellano

 • Decreto 60/2011, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la estructura organizativa del Consejo Gallego de la Competencia.
  (
  DOG 6/4/2011) en gallego | en castellano

 • Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.
  en gallego | en castellano

 • 1ª corrección de errores de la Ley 6/2004.
  (
  DOG 13/10/2004) en gallego | en castellano

 • 2ª corrección de errores de la Ley 6/2004.
  (
  DOG 19/10/2004) en gallego | en castellano

 • Decreto 20/2005, de 3 de febrero, de desarrollo de la Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa da competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.
  en gallego | en castellano

 • Reglamento de régimen interno.
  en gallego | en castellano

Normativa estatal

 • Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  (BOE 4/7/2007) en gallego | en castelano

 • Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
  (BOE 4/7/2007) en gallego | en castellano

 • Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de defensa de la competencia.
  en gallego | en castellano

Normativa europea

social youtube xornalgalicia   feed-image